CFCA | Central Finance and Contracting Agency

Glossary: Nacionalni koordinator programa IPA (NIPAK)

Primary language: Hrvatski | English

Nacionalni IPA kooridinator (NIPAK) je državni dužnosnik nadležan za ukupnu koordinaciju pomoći iz programa IPA u državi korisnici. NIPAK osigurava usku povezanost između općeg procesa pristupanja i korištenja financijske pomoći EU, a odgovoran je za nadzor programa. Odgovoran je također za koordinaciju između komponenti programa, za programiranje u sklopu komponente IPA TAIB te za koordinaciju sudjelovanja države korisnice u relevantnim programima prekogranične suradnje.

National IPA Coordinator (NIPAC) is the State Official responsible for overall coordination of aid from IPA programme in beneficiary country. NIPAC ensures close connection between overall accession process and utilization of EU financial assistance and bears the responsibility for monitoring of programme. He is also responsible for coordination between components of IPA programme, programming within the scope of IPA TAIB component, as well as coordination of beneficiary country’s participation in relevant cross-border cooperation programmes

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541