Preskoči na sadržaj
Naslovnica » Bilten » Bilten br. 2/2018 » Ex-ante pregled dokumentacije o nabavi

Bilten br. 2/2018

Ex-ante pregled dokumentacije o nabavi

Ex-ante pregled dokumentacije o nabavi

Ex-ante provjere provode se za projekte koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) u financijskoj perspektivi 2014. -2020. , a unutar Operativnih programa „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK) te „Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP).

Cilj je ex-ante pregleda dokumentacije o nabavi utvrditi da je dokumentacija o nabavi sukladna primjenjivom zakonodavstvu (HR i EU) i operativnom programu (OPKK). Kako bi se navedeno osiguralo, Posredničko tijelo razine 2 (PT2) provjerava projektni plan nabave (PPN) za svakog korisnika bespovratnih sredstava te provjerava dokumentaciju o nabavi (DON) prije objave Poziva na nadmetanje. Korisnik dostavlja početni PPN koji sadrži sve nabave po pojedinom projektu te obavještava PT2 o svakoj budućoj izmjeni. PT2 pristupa analizi PPN te izdaje preporuke za poboljšanje vodeći se sprječavanjem pogrešaka ili previda i imajući u vidu moguće rizike. Nakon završetka pregleda, PT2 obavještava korisnika o nabavama za koje je predviđeno da budu predmetom ex-ante pregleda DON. Popis nabava koje će biti predmetom ex-ante pregleda temelji se na analizi rizika.

Aspekti analize rizika:

 • prethodno iskustvo korisnika u provedbi postupaka nabave,
 • udio nabave u ukupnim prihvatljivim troškovima,
 • složenost predmeta nabave,
 • složenost postupka nabave i podjela na grupe,
 • nepravilnosti utvrđene u ranijim postupcima nabave.

Kriteriji mjerodavni za uzorkovanje nabava za koje se provodi ex-ante provjera i tko ih provodi (PT2 u čijem se portfelju nalazi projekt ili Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU - SAFU):

                       

Kada?

 • Prije početka postupka.

Zašto?

 • Smanjenje mogućnosti ulaganja prigovora na DoN i vjerojatnosti nastanka poteškoća u pregledu i ocjeni ponuda
 • osiguravanje poštivanja načela javne nabave i usustavljivanje prakse postupanja
 • djelovanje na manji broj nepravilnosti i posljedično korekcija prilikom ex-post verifikacije nabava.

Glavne točke provjere?

 • Određivanje procijenjene vrijednosti nabave i predmeta nabave
 • prethodna analiza tržišta
 • rokovi
 • sadržaj DON prema ZJN2016 i Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
 • tehničke specifikacije predmeta nabave
 • kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
 • kriteriji za odabir ponude
 • prijedlog ugovora
 • troškovnici.

Kako?

 • Na osnovi kontrolnih lista i sukladno ZJN2016 (i pravilnicima) ili Pravilima za tijela koja nisu obveznici ZJN.

Svi moraju poštivati načela propisana u Uredbi o javnoj nabavi 2014/24/EU.

Bilten
Povratak na vrh