Preskoči na sadržaj
Naslovnica » Bilten » Bilten br. 3/2019 » Nepravilnosti u provedbi projekata iz ESI fondova

Bilten br. 3/2019

Nepravilnosti u provedbi projekata iz ESI fondova

Nepravilnosti u provedbi projekata iz ESI fondova

SAFU je, kao Posredničko tijelo razine 2 za prioritetne osi definirane Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta” (NN 107/14, 23/15), između ostaloga, ovlašten provoditi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđivati mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama.

Nepravilnost je svako kršenje prava Europske unije ili nacionalnog prava u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Unije, tako da optereti proračun Unije neopravdanim izdatkom.

Elementi nepravilnosti su:

1. radnja ili propust gospodarskog subjekta („gospodarski subjekt” znači svaka fizička ili pravna osoba ili drugi subjekt koji sudjeluje u provođenju pomoći iz ESI fondova, osim država članica koje obavljaju svoje ovlasti kao javna tijela – čl. 2. st. 1. toč. 37. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

2. kršenje prava EU ili nacionalnog prava

3. učinak štete na proračun EU (stvarni ili potencijalni)

4. neopravdana stavka rashoda

!! NOVA PRAVILA O FINACIJSKIM KOREKCIJAMA !!

 Prilikom utvrđivanja postojanja ili nepostojanja nepravilnosti te određivanja financijskih korekcija primjenjuju se sljedeći akti:

  • Smjernice za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija (Odluka Europske komisije C(2013) 9527 od 19.12.2013. (Stare Smjernice EK - COCOF)
  • Smjernice za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (Odluka Europske komisije C(2019) 3452 od 14.5.2019. (Nove Smjernice EK - COCOF)
  • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. - Pravila o financijskim korekcijama (v 5.0 i v. 5.1)
  • Temeljem upute Upravljačkog tijela od 8.8.2019. godine Pravila v.5.1. se primjenjuju na sve prijave ovjerene nakon 9.8.2019.(za ugovore sklopljene prije ZNP 3.0), odnosno od primitka obavijesti korisniku o jednostranoj izmjeni GRANT ugovora (2.9.2019.) (za ugovore sklopljene od ZNP 3.0).

Prema uputi Upravljačkog tijela od dana 9.kolovoza 2019. u primjeni su Smjernice Europske komisije od 14.5.2019. (Commission Decision of 14.5.209. laying down the guideliness for determining financial corrections to be made to expanditure financed by the union for non-compliance with the applicable rules on public procurement C(2019) 3452).

U točki 1.2.1 Smjernica Europske komisije se navodi da se iste odnose na nepravilnosti utvrđene u vezi javnih ugovora i javnih naručitelja definiranim u Direktivama 2014/23/EU, 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EC, kao i na ugovore koje subvencioniraju javni naručitelji.

Odlukom ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donesena je nova (među) verzija 5.1. Zajedničkih nacionalnih pravila (ZNP) u sklopu kojih i nova verzija Pravila o financijskim korekcijama v.5.1. Ista su objavljena i na internetskoj stranici strukturnifondovi.hr kako bi bila dostupna svim korisnicima bespovratnih sredstava.

Sukladno točki 18.7. i 18.8. Općih uvjeta ugovora, nova Pravila o financijskim korekcijama v.5.1., a time posredno i Smjernice Europske komisije od 14.5.2019. primjenjivat će se na sve ugovore proizašle iz postupka javne nabave pokrenute na dan 1.1.2017. i kasnije, a za koje je postupak nepravilnosti započeo nakon 9.8.2019. odnosno 2.9. 2019. godine.

Na nabave pokrenute prije 1.1.2017. kao i nabave za koje je postupak nepravilnosti započeo prije 9.8. odnosno 2.9.2019. primjenjivati će se ugovorena (stara) Pravila odnosno stare Smjernice Europske komisije.

Kao najvažnije razlike između starih i novih pravila se ističu; smanjenje mogućnosti umanjenja financijskih korekcija i jasnije propisani kriteriji za primjenu financijskih korekcija. Detaljniji prikaz novosti i razlika između starih i novih smjernica za određivanje financijskih korekcija dostupan je na poveznici u prezentaciji „Aktualnosti u provedbi projekata u 2019." ( slide 45-58 prezentacije).

Bilten
Povratak na vrh