Naslovnica » O SAFU » Posao u SAFU » Otvoreni natječaji » Natječaji » Objavljen natječaj za zapošljavanje za više radnih mjesta (23.10.2019.)

Objavljen natječaj za zapošljavanje za više radnih mjesta (23.10.2019.)

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje donijela je odluku o oglašavanju potrebe zasnivanja radnog odnosa za popunu sljedećih radnih mjesta zbog povećanja radnog opsega:

URED ZA PROVJERU NABAVE

1. Viši stručni savjetnik (Javna nabava) – 5 izvršitelja/izvršiteljice – na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci
2. Stručni savjetnik (Javna nabava) – 2 izvršitelj/izvršiteljice – na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci

URED ZA KONTROLU PROVEDBE PROJEKATA I (ESI FONDOVI: SOCIJALNA, ZDRAVSTVENA I PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA TE PRETPRISTUPNI FONDOVI)

3. Stručni savjetnik (Kontrola provedbe projekata) – 1 izvršitelj/izvršiteljica – na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju do 6 mjeseci
4. Stručni suradnik (Kontrola provedbe projekata) – 3 izvršitelja/izvršiteljice – na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju do 6 mjeseci

URED ZA KONTROLU PROVEDBE PROJEKATA II (ESI FONDOVI: PODRUČJE ZNANOSTI I INOVACIJA, INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, POSLOVNE KONKURENTNOSTI, ZAŠTITE OKOLIŠA, OBRAZOVANJA)

5. Stručni savjetnik (Kontrola provedbe projekata) – 4 izvršitelj/izvršiteljica – na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju do 6 mjeseci
6. Stručni suradnik (Kontrola provedbe projekata) – 1 izvršitelj/izvršiteljica – na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju do 6 mjeseci

URED ZA PROVEDBU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

Služba za infrastrukturne i građevinske radove

7. Stručni suradnik (Kontrola provedbe projekata) – 2 izvršitelja/izvršiteljice – na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju do 6 mjeseci

Na željeno radno mjesto možete se prijaviti isključivo putem linka koji će vas odvesti do prijavnog obrasca.

U prijavi je potrebno priložiti:

  1. životopis na hrvatskom jeziku
  2. dokaz o državljanstvu RH (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ako kandidat nema ni jednu od navedenih isprava, kao dokaz može priložiti presliku domovnice ili elektroničkog zapisa iz knjige državljana),
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome/potvrde o završenom studiju); inozemne diplome/svjedodžbe moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj,
  4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, nakon završetka tražene razine stručne spreme (preslika potvrde ili elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica) ne stariji od mjesec dana; ili preslika potvrde bivšeg poslodavca s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao navedene poslove; ili preslika ugovora o radu ili ugovora o djelu ili jednakovrijednih dokumenata – s opisom posla i navođenjem jasnog vremenskog razdoblja u kojem je obavljao navedene poslove (od dan, mjesec, godina do dan, mjesec, godina); ili prevedeni i ovjereni inozemni ugovori,
  5. preslika uvjerenja ili potvrde o završenim programima izobrazbe (ako kandidat ima završene programe izobrazbe)

Natjecati se mogu i osobe koje nisu završile programe izobrazbe vezane uz fondove Europske unije, uz uvjet da potrebne programe završe u roku od jedne godine od dana početka rada, a programe koji nisu u to vrijeme organizirani u roku od jedne godine od dana početka provedbe tih programa.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima o odabranim kandidatima koje uključuje ime i prezime kandidata te struku. Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se njegovi osobni podaci distribuiraju, odnosno dostavljaju drugim pravnim osobama koje je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije angažirala u svezi postupka testiranja i selekcije (psihologijsko testiranje) te da druga pravna osoba u ime Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije obrađuje njegove osobne podatke upravo u svrhu postupka testiranja i selekcije.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije izdati potvrdu.

Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka od 27. travnja 2016. godine između Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN(42/18).

Opoziv privole možete podnijeti osobno ili e-poštom na adrese: [email protected] i [email protected].

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.

Prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat dužan je dostaviti original uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne stariji od mjesec dana.

Prijave se mogu podnijeti isključivo putem internetskih stranica SAFU-a (http://www.safu.hr/hr/o-safu/posao-u-safu/otvoreni-natjecaji), u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

U slučaju prijave na više oglašenih radnih mjesta, kandidati moraju sve potrebne dokumente učitati (uploadati)za svako pojedino mjesto.Krajnji datum za podnošenje elektroničkih prijava jest 31. listopada 2019. u 23:59 sati (po srednjeeuropskom vremenu). Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije neće razmatrati elektroničke prijave zaprimljene nakon tog datuma i vremena. Podnositeljima prijava savjetuje se da ne čekaju zadnji dan za slanje prijave jer opterećenost internetske mreže ili kvar internetske veze može prouzročiti probleme pri slanju. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije nije odgovorna za kašnjenja uzrokovana tim poteškoćama. Za svako pojedino radno mjesto za koje podnese prijavu, kandidat će dobiti automatski odgovor da je prijava zaprimljena.

Kandidati su u prijavi dužni navesti svoju e-mail adresu te kontakt broj.

Sva eventualna pitanja kandidati mogu uputiti slanjem upita isključivo na adresu elektroničke pošte[email protected] .

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se putem Narodnih novina te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb.

Kandidati su dužni pratiti sve relevantne informacije i obavijesti vezane uz tijek natječaja koje će se objavljivati  na internetskoj stranici http://www.safu.hr/hr/o-safu/posao-u-safu/otvoreni-natjecaji.

Kandidat koji ne pristupi bilo kojem dijelu selekcijskog postupka za koji je dobio poziv, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Informacije u vezi s ostvarivanjem prava prednosti pri zapošljavanju, sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, nalaze se na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica je na: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati. Prijave zaprimljene putem pošte ili osobno, također neće biti razmatrane.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Povratak na vrh