Preskoči na sadržaj

Predmet nabave

Predmet nabave mora:

 • biti opisan na jasan i nediskriminirajući način, omogućavajući natjecanje među ponuditeljima i usporedivost ponuda u odnosu na postavljene zahtjeve
 • odgovarati odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (i njegovim eventualnim izmjenama i dopunama).

Tehničke specifikacije i/ili opis poslova su ključni elementi predmeta nabave kojima se definiraju zahtjevi koje mora zadovoljiti ponuditelj te predstavljaju temelj za odabir najbolje ponude. Oni će činiti sastavni dio ugovora kojim se definiraju sve obveze koje je ugovaratelj dužan izvršiti.

Važno! Ako je predmet nabave podijeljen u grupe, potrebno je navesti može li ponuditelj podnijeti ponudu za jednu, više grupa ili za sve grupe predmeta nabave; hoće li se sklapati ugovori zasebno za svaku grupu predmeta nabave, pojedinačni ugovor za više grupa ili za sve grupe predmeta nabave (kako korisnik/naručitelj ocijeni potrebnim i ovisno o predmetu nabave) te da je u slučaju neuspješnog nadmetanja moguće poništiti postupak samo za pojedinačnu grupu.

Napomena: NOJN ne smije umjetno dijeliti predmete nabave, time umanjujući procijenjenu vrijednost nabave s ciljem izbjegavanja primjene primjerenih postupka nabave u skladu s propisanim pravilima navedenim u Postupcima nabave za NOJN. Nepridržavanje relevantnih pragova i primjenjivih pravila smatrat će se izbjegavanjem primjene Postupaka nabave za NOJN te može rezultirati financijskom korekcijom.

Primjer opisa predmeta nabave:

Nabava i montaža namještaja i pomoćne opreme za standardne radne prostore u upravnoj zgradi: radni stol, radni stol s mogućnošću podešavanja visine, stol za sastanke, radna stolica, element s ladicama, podni element, stolna lampa, barski stolci i stolovi, kuhinjski elementi i ormarići, pomoćna oprema za perilicu posuđa, ormarići za piće. Upravna je zgrada podijeljena na niz prostorija, uključujući „zatvorene“ urede (10 ureda za po jednu osobu, 20 ureda za po dvije osobe i 30 ureda za po tri osobe), zajedničke prostorije (odvojene prostorije gdje se zaposlenici mogu družiti), 3 „kutka za ispijanje kave“ i 3 kuhinje. Upravna se zgrada nalazi... Detaljni zahtjevi vezani za namještaj i pomoćnu opremu definirani su u tehničkim specifikacijama.

Ključna načela i pitanja koja valja uzeti u obzir pri definiranju predmeta nabave i izrade tehničkih specifikacija:

 • tehničke specifikacije moraju biti jasne, sažete, neutralne i osigurati jednak pristup svim ponuditeljima te ne smiju biti previše detaljne na način da ograničavaju tržišno natjecanje (npr. ako je riječ o namještaju, mogu se navesti fizičke i tehničke karakteristike, ergonomija, okolišna pitanja i dizajn)
 • u analizi tržišta treba biti vidljivo da postoje dobavljači koji mogu isporučiti opremu za sve predmete iz pojedine grupe predmeta nabave, a prema rezultatima analize tržišta te je grupe predmeta nabave potrebno formirati u skladu s rezultatima analize tržišta.
 • ne smiju se favorizirati ili eliminirati pojedini ponuditelji, odnosno tehničke specifikacije ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju, ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda, osim ako je to opravdano predmetom nabave
 • prethodno navedeno upućivanje je dopušteno samo u iznimnim slučajevima kada nije moguće dovoljno precizno i razumljivo opisati predmet nabave te u tom slučaju takve upute moraju biti popraćene izrazom „ili jednakovrijedno“, Također, potrebno je navesti kriterije po kojima će se „jednakovrijednost“ ocjenjivati, tj. jasno objasniti koje su osobine predmeta nabave zbog kojih će se ponuđeni predmet smatrati jednako vrijednim
 • vodeći se za potrebama naručitelja i prirodi pojedinog predmeta nabave, potrebno je navesti raspone (“od ... do“ i „ne više/manje od“), ali ne i točne parametre ukoliko nisu nužni, već navesti samo minimalne ili po potrebi maksimalne parametre, kako bi ponuditelji mogli ponuditi i robu s boljim karakteristikama od traženih
 • ne uvrštavati nepotrebne parametre (napomenimo još jednom da stavke koje su predmet nabave moraju odgovarati potrebama projekta)
 • potrebno je izbjegavati neodređene izraze kao „otprilike“, „standardno“, „dobra/visoka kvaliteta“, „slično“, „oko“, „odgovarajuće“ itd.
 • nije poželjno doslovno prepisivati podatke iz tehničkih specifikacija ili kataloga proizvođača jer nisu izrađene u skladu s gore navedenim ključnim načelima i pitanjima koje valja uzeti u obzir
 • ako se oprema treba dostaviti na više lokacija, uz tehničke specifikacije potrebno je priložiti dostavnu listu, ali različite lokacije za dostavu opreme nisu izlika za „cijepanje“ nabave na više jednostavnih postupaka.

Napomena: Moguće je tražiti i dodatne usluge, odnosno razne usluge koje se traže od ugovaratelja nužne da bi isporučena oprema mogla funkcionirati za predviđenu svrhu - nakon isporuke opreme (može i prije isporuke), kao što su instalacija, konfiguracija, integracija, kalibracija, puštanje u pogon, testiranje, trening, dostava dokumentacije itd.

Nadalje, moguće je u obliku dodatka tehničkim specifikacijama detaljnije opisati što se od opreme želi i u kakvom okruženju bi trebala funkcionirati, opisati postojeću infrastrukturu itd., dakle usluge u jamstvenom roku koje se traže od ugovaratelja nakon provedene isporuke, npr. jamstvo do 3 godine, održavanje, nadogradnja opreme, vrijeme odaziva i otklanjanja kvarova, dostupnost rezervnih dijelova i održavanja, specijalizirani trening itd. Usluge je potrebno opisati unutar specifikacija pojedinog predmeta.

Također je moguće kao neobavezni prilog dokumentaciji za nadmetanje radi lakšeg određivanja cijena budućim ponuditeljima priložiti nacrte prostorija koje se opremaju.

Važno! Molimo imajte na umu da odabrana ponuda mora u potpunosti zadovoljiti SVE dokumentacijom propisane tehničke specifikacije.

Povratak na vrh