Preskoči na sadržaj

Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti i zahtjevi koje moraju ispunjavati potencijalni ponuditelji)

U ovom dijelu dokumentacije za nadmetanje morate navesti sve zahtjeve za minimalni kapacitet ponuditelja, kako bi se utvrdila njihova sposobnost za izvršenje ugovora. Kriteriji odabira moraju biti definirani na način da omoguće ocjenu sposobnosti ponuditelja za izvršenje ugovora s obzirom na sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku i financijsku sposobnost i tehničku i/ili stručnu sposobnost. U ovom dijelu također morate navesti:

  • koje dokaze ponuditelj mora podnijeti za svaki propisani kriterij odabira
  • kako će se ocjenjivati kriteriji odabira u slučaju kada se ponuda temelji na suradnji s drugim ponuditeljima (u slučaju zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja)

Primjer kriterija za odabir gospodarskog subjekta:

Ponuditelj je u razdoblju od 3 godine prije datuma podnošenja ponude izvršio najmanje jedan ugovor o nabavi i montaži namještaja, ukupne vrijednosti najmanje 2.000.000,00 kuna (bez PDV-a).

Dokaz o gore navedenom pruža se u obliku popisa ugovora izvršenih u posljednje 3 godine prije datuma podnošenja ponude, u iznosu od 2.000.000,00 kuna (bez PDV-a), s navedenim vrijednostima ugovora, datumima izvršenja i nazivima korisnika/naručitelja/druge ugovorne strane.

Ključna načela i pitanja koja valja uzeti u obzir kod propisivanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta:

Kriteriji odabira

  • moraju biti vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave (veličini i prirodi ugovora) - uvijek tražite minimum potrebnih uvjeta kako bi omogućili sudjelovanje većeg broja ponuditelja i poštivali načelo zaštite tržišnog natjecanja
  • moraju biti definirani s obzirom na specifične potrebe svakog korisnika/naručitelja i biti relevantni za ugovor koji se dodjeljuje
  • ne smiju biti definirani na apstraktan način
  • moraju biti propisani na način da ponuditelje koji imaju potencijal za učinkovitu i djelotvornu provedbu ugovora ne odvrate od sudjelovanja
  • moraju biti propisani na jednostavan način, da ih ponuditelji mogu lako razumjeti
  • pri navođenju normi ili podrijetla bilo koje vrste, uvijek ih valja popratiti riječima „ili jednakovrijedno“

Važno! Smatra se da je ponuditelj prihvatljiv samo ako zadovoljava sve kriterije odabira definirane dokumentacijom za nadmetanje.

Povratak na vrh