Preskoči na sadržaj

Kriteriji za odabir ponude

U ovom dijelu dokumentacije za nadmetanje korisnik/naručitelj mora navesti na koji se način vrši odabir ponude, odnosno dodjela ugovora, tj.

  • na temelju ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) - kada je kriterij za odabir ponude najbolja vrijednost za novac, na temelju kvalitete, cijene, tehničkih prednosti, funkcionalnih značajki, ekoloških karakteristika, operativnih troškova, datuma isporuke, ili slično
  • na temelju najniže cijene

Ako se korisnik/naručitelj odluči za dodjelu na temelju ekonomski najpovoljnije ponude, u dokumentaciji za nadmetanje mora navesti jasne i detaljno propisane kriterije za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, podkriterije i pondere (odnosno raspone bodova po kriterijima).

Koje kriterije za odabir ponude korisnik/naručitelj može odabrati?

VRSTA UGOVORA KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE
Najniža cijena Ekonomski najpovoljnija ponuda
Radovi Uobičajena praksa za radove u pogledu kojih korisnik/naručitelj pruža glavni projekt u prilogu dokumentacije za nadmetanje. Npr. u slučaju nadmetanja vezanih za radove na projektiranju i izgradnji.
Roba Uobičajena praksa u slučaju kada korisnik/naručitelj dobro poznaje proizvode koji su potrebni te može pružiti detaljan opis njihovih karakteristika. Npr. u sljedećim slučajevima:
  1. kada korisnik/naručitelj odluči definirati minimalne zahtjeve za pojedina ključna svojstva proizvoda koje namjerava nabaviti, kako bi ponuditeljima omogućio da diferenciraju ponude uvrštavanjem proizvoda vrhunskih svojstava
  2. za ugovore o nabavi roba koji obuhvaćaju značajan udio specijaliziranih aktivnosti montaže i/ili održavanja, i/ili obuke korisnika/korisnika/naručitelja
Usluge Dobra praksa za usluge za koje se mogu detaljno definirati točni zahtjevi u pogledu opsega (npr. izdavačke usluge, usluge prijevoza, tehnički nadzor radova, itd.). Npr. u slučajevima kada je relativno teško definirati opseg usluga na način koji bi ponuditelje onemogućio da utječu na planiranje i rezultate ugovora.

Napomena: Primjeri za odabir kriterija navedeni u tablici su primjeri dobre prakse, ali ih nije nužno na navedeni način i primijeniti.

Ključna načela i pitanja koja valja uzeti u obzir pri definiranju kriterija za odabir ponude:

Kriteriji za odabir ponude trebali bi biti:

  • povezani s opsegom pojedinog ugovora i razmjerni predmetu nabave
  • bodovani prema sustavu bodovanja navedenom u dokumentaciji za nadmetanje koji dodjeljuje i pondere propisanim kriterijima za odabir
  • jasno i razumljivo propisani, da ih svi ponuditelji razumiju na isti način
  • ako je relevantno, propisani prema jednom ili više podkriterija, na način da se za svaki podkriterij navedu minimalne i maksimalne razine koje će biti prihvatljive (npr. ako je riječ o roku isporuke, predlaže se propisati minimalni i maksimalni rok za isporuku predmeta nabave/izvršenja ugovora od dana potpisa ugovora koji se smatra prihvatljivim te propisati raspon ocjena na način da će se kraći ponuđeni rok ocijeniti boljom ocjenom te ponderirati taj kriterij za rok isporuke većim ponderom)
  • u skladu s načelom ekonomičnog i učinkovitog korištenja fondova EU

Primjeri za kriterij ENP – za usluge:

Kvaliteta organizacije i metodologije, kriteriji vezani za stručne kvalifikacije i profesionalno iskustvo (voditi računa o traženju dokaza), broj godina iskustva u specifičnom području, iskustvo na nekom projektu istom ili sličnom predmetu nabave; za robe: kvaliteta robe, duljina jamstvenog roka, rok isporuke ili usluga nakon prodaje (voditi računa o traženim tehničkim specifikacijama i razmjernim rokovima i jamstvima); za radove: rok izvođenja, duljina jamstvenog roka, kvaliteta.

(pogledati: Smjernice za ekonomski najpovoljniju ponudu na portalu www.javnanabava.hr)

Napomena: Tijekom provedbe ugovora se ne smiju mijenjati uvjeti na temelju kojih je izabrana ekonomski najpovoljnija ponuda!

Važno! Potrebno je voditi računa da se kriteriji za odabir gospodarskog subjekta ne smiju koristiti kao kriteriji za odabir ponude.

Povratak na vrh