Preskoči na sadržaj

Zahtjevi vezani za dostavu ponuda

U ovom dijelu dokumentacije za nadmetanje korisnik/naručitelj mora definirati rok, oblik i ostale zahtjeve vezane za dostavu ponuda. Korisnik/naručitelj bi trebao definirati rokove za dostavu ponuda u skladu s pravilima navedenima u Postupcima nabave za NOJN te imajući na umu kompleksnost dokumentacije i predmeta nabave na način da se ponuditeljima omogući dovoljno vremena da prouče dokumentaciju i dostave valjanu ponudu.

Važno! Prilikom određivanja roka valja uzeti u obzir složenost predmeta nabave te vrijeme potrebno za pripremu ponude.

Prema Postupcima nabave za NOJN, rok za dostavu ponuda u slučaju provođenja postupka za koji je potrebno objaviti Obavijesti o nabavi ne smije biti kraći od 8 kalendarskih dana. Rok počinje teći od prvog sljedećeg dana od dana slanja ili objave poziva na dostavu ponuda te završava istekom zadnjeg dana tog roka. Državni blagdani, subote i nedjelje ne utječu na početak i tijek roka. Ako posljednji dan roka pada na državni blagdan, subotu ili nedjelju, rok istječe protekom prvog sljedećeg radnog dana.

U dokumentaciji za nadmetanje potrebno je opisati postupanje s ponudama uključujući postupanje sa zakašnjelim ponudama (npr. da će se ponude zapisivati u popis zaprimljenih ponuda redoslijedom zaprimanja; da se ponude zaprimljene nakon roka određenog dokumentacijom za nadmetanje smatraju zakašnjelima te da se neće otvarati).

Također se posebno preporučuje dokumentaciji za nadmetanje priložiti obrazac ponude, kojeg bi trebali ispuniti svi ponuditelji.

Primjer roka za dostavu ponuda:

Rok za dostavu ponuda: 10. listopada 2017., 17:00 h. Ponude se dostavljaju na dokaziv način (npr. preporučenom poštom ili kurirskom službom, telefaksom ili elektroničkim putem ili osobno s datumom zaprimanja najkasnije 10. listopada 2017. do 17:00 h. na sljedeću adresu: <…>

Primjer načina izrade ponude:

Ponudu mora potpisati ponuditelj ili njegov ovlašteni predstavnik. Ponuda se izrađuje prema predlošku iz priloga dokumentacije za nadmetanje te joj se prilažu popratni dokumenti koji dokazuju da ponuda udovoljava zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Povratak na vrh