Preskoči na sadržaj

Uvjeti ugovora o nabavi roba/usluga/radova

U ovom dijelu dokumentacije za nadmetanje korisnik/naručitelj definira:

 • uvjete ugovora vezane za predmet nabave
 • trajanje, rok isporuke i rokove za plaćanje
 • prava i obveze ugovornih strana
 • odredbe o mogućim izmjenama ugovora i uvjete pod kojima je moguće izmijeniti ugovor
 • zahtjeve vezane za praćenje provedbe ugovora, obustavu, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (prema procjeni rizika korisnika/naručitelja, a ovisno o predmetu nabave), uloge i odgovornosti u slučaju zajednice gospodarskih subjekata
 • jamstveni rok
 • povjerljivost informacija
 • podugovaranje
 • mehanizme rješavanja sporova, te odredbe o raskidu ugovora
 • vlasništvo nad rezultatima - prava intelektualnog i industrijskog vlasništva, ugovorne kazne
 • itd.

Ugovor treba biti pravedan i uravnotežen u pogledu podjele rizika. U uvjetima ugovora posebno treba izbjegavati prebacivanje rizika na izvođača koji su očigledno izvan njegove kontrole jer to može ograničiti broj ponuda, u znatnoj mjeri utjecati na cijenu ili čak dovesti do ugovornih sporova.

Osim toga, posebno se preporučuje da se dokumentaciji za nadmetanje priloži nacrt ugovora. Kada je priložen dokumentaciji za nadmetanje, nacrt ugovora je moguće mijenjati samo u dijelu koji se odnosi na unos podataka iz odabrane ponude.

Važno! Propisani uvjeti ugovora se moraju poštivati tijekom provedbe.

Primjer uvjeta ugovora:

Rok za isporuku robe je najviše 20 radnih dana od datuma potpisa ugovora.

Isporuka robe vrši se na mjestu isporuke u sjedištu ureda, na adresi ...

Naručitelj je dužan izvršiti plaćanje u roku od 30 dana od primitka računa. Plaćanja se vrše samo ako je ugovaratelj ispunio sve ugovorne obveze do datuma ispostavljanja računa. Za ovaj određeni ugovor ne primjenjuje se plaćanje predujma.


Napomena: Posebice ukoliko je rok isporuke bio jedan od ENP kriterija, ugovaratelj je dužan poštivati rok naveden u svojoj ponudi.

Primjer uvjeta podugovaranja:

Ugovaratelj ne smije vršiti podugovaranje ili za izvršenje ugovora angažirati treće strane koje nisu navedene u ponudi bez prethodnog pisanog dopuštenja korisnika/naručitelja. Čak i u slučaju da korisnik/naručitelj ugovaratelju dopusti podugovaranje, ugovaratelj je i dalje dužan ispunjavati ugovorne obveze te odgovara za pravilno izvršenje ugovora. Ugovaratelj se mora pobrinuti da davanje dijela ugovora u podugovor ne utječe na prava korisnika/naručitelja na temelju ovog ugovora.

Primijenite kontrolni popis u nastavku kako biste bili sigurni da ste razmotrili ključne elemente te ih, ako su relevantni, uvrstili u nacrt ugovora:

Pitanja vezana za ključne elemente ugovora D/N
Jeste li uvrstili opis predmeta ugovora?
Jeste li predvidjeli jamstvo za uredno ispunjenje ugovora?
Jeste li predvidjeli odredbu koja se odnosi na cijenu?
Jeste li definirali količinu i mjesto isporuke?
Jeste li odredili trajanje ugovora?
Jeste li definirali prava i obveze ugovornih strana?
Jeste li odredili uvjete isporuke i plaćanja?
Jeste li uvrstili odredbe o zahtjevima vezanim za praćenje provedbe ugovora?
Jeste li definirali uloge i odgovornosti u slučaju zajednice ponuditelja?
Jeste li naveli jamstveni rok (ako je primjenjivo)?
Jeste li uvrstili odredbe o podugovaranju?
Jeste li definirali uvjete za izmjenu ugovora?
Jeste li definirali mehanizam rješavanja sporova?
Jeste li uvrstili odredbe o raskidu ugovora i ugovornim kaznama?
Jeste li uvrstili odredbe o pravima intelektualnog i industrijskog vlasništva (ako je primjenjivo)?
Jeste li predvidjeli da se ugovoru prilože ključni elementi iz ponude uspješnog ponuditelja (npr. tehničke specifikacije i troškovnik)?

Povratak na vrh