Preskoči na sadržaj

Ostale informacije

Uz informacije navedene u stavcima 3.2.1. - 3.2.5. dokumentacija za nadmetanje sadrži i odredbe o:

 • kontakt podacima korisnika/naručitelja (npr. određena osoba ili općenitije, kontaktna točka na razini odjela)
 • postupku pojašnjavanja ponuda u postupku pregleda i ocjene ponuda, kako je opisano u Postupcima nabave za NOJN
 • razlozima za odbijanje ponuda (vidjeti niže Razlozi za odbijanje ponuda)
 • postupanju sa zakašnjelim ponudama (sukladno odredbama NOJN-a, zakašnjele ponude se ne otvaraju te je npr. moguće navesti da će se zakašnjele ponude čuvati neotvorene zajedno s ostalom dokumentacijom o nabavi)

Nadalje, korisnik/naručitelj može navesti:

 • procijenjenu vrijednost nabave
 • odredbu o dostavi jamstava (jamstva za ozbiljnost ponude, jamstvo za predujam, jamstvo za uredno izvršenje itd.)
 • razloge za isključenje ponuditelja
 • odredbe o neuobičajeno niskim cijenama (npr. da korisnik/naručitelj može odbiti ponudu ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ili neuobičajeno niska pojedinačna cijena što dovodi u sumnju mogućnost isporuke robe, izvođenje radova ili pružanje usluga koji su predmet nabave uzevši u obzir iskustvene i tržišne vrijednosti i sve okolnosti pod kojima će se izvršavati ugovor o nabavi; postupanju korisnika/naručitelja tijekom odabira ponuda vezano za neuobičajeno nisku cijenu, uvjete za odbijanje ponude u slučaju neuobičajeno niske cijene uzevši u obzir odredbe opisane u Postupcima nabave za NOJN koje se odnose na neuobičajeno nisku cijenu)

Razlozi za odbijanje ponuda:

Korisnik/naručitelj će na temelju jednog ili više razloga u nastavku odbiti ponudu:

 • koja nije cjelovita,
 • koja je suprotna odredbama dokumentacije za nadmetanje
 • u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu
 • koja sadrži pogreške, nedostatke odnosno nejasnoće ako pogreške, nedostaci odnosno nejasnoće nisu uklonjive
 • u kojoj pojašnjenjem ili upotpunjavanjem nije uklonjena pogreška, nedostatak ili nejasnoća
 • koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave te time ne ispunjava zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje
 • za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške
 • ako nisu dostavljena zahtijevana jamstva
 • koja sadrži drugi razlog za odbijanje kada je taj razlog jasno naveden u dokumentaciji za nadmetanje kao razlog odbijanja ponude, obrazložen i potkrijepljen odgovarajućim dokazima

Povratak na vrh