Preskoči na sadržaj

Odabir valjane ponude

Ovaj dio postupka pregleda i ocjene ponuda se odnosi na:

  • provjeru nalazi li se ponuditelj u situacijama koje predstavljaju razloge isključenja (ako su razlozi isključenja propisani dokumentacijom za nadmetanje; propisivanje razloga isključenja nije obvezno)
  • provjeru zadovoljava li ponuditelj uvjete i zahtjeve propisane dokumentacijom za nadmetanje
  • provjeru ispunjava li ponuda ostale uvjete propisane dokumentacijom za nadmetanje (ako su takvi uvjeti propisani)
  • provjeru ispunjava li ponuda uvjete vezane za svojstva predmeta nabave

Korisnik/naručitelj bi, u slučaju sumnje ili nesigurnosti, tijekom ove faze trebao od ponuditelja zatražiti pojašnjenja o kvalifikacijama i popratnim dokumentima koje su dostavili uz ponude ili da isprave manje nedostatke (npr. aritmetičke pogreške).

Korisnik/naručitelj također može pozvati ponuditelje da pojasne pojedine elemente ponude koji se odnose na ponuđeni predmet nabave (npr. tehničke specifikacije), međutim takvo pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude. Ponudu koja nedvojbeno ne udovoljava zahtjevima iz tehničke specifikacije treba odbiti tj. kroz pojašnjenje dostavljene ponude nije moguće mijenjati dostavljenu ponudu.

Mogućnost traženja pojašnjenja temelji se na načelu jednakog postupanja. Kada se šalju zahtjevi za pojašnjenjem, svim ponuditeljima treba odrediti isti rok za odgovor. Postupak pojašnjavanja (uključujući i podatke o ispravcima računskih pogrešaka) se opisuje u Zapisniku o ocjenjivanju ponuda.

Važno! U Postupcima nabave za NOJN definirani su rokovi za dostavu pojašnjenja:

(1) vezano za postojanje razloga isključenja i uvjete sposobnosti te certifikate o sukladnosti s određenim normama, kriterije odabira ili isključenja, rok ne smije biti kraći od 5 dana, pri čemu se pojašnjenje ili upotpunjavanje u vezi s navedenim dokumentima ne smatra izmjenom ponude (ako su ti uvjeti postavljeni u dokumentaciji za nadmetanje),

(2) vezano za pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave (npr. u odnosu na tehničke specifikacije), ponudu, rok također ne smije biti kraći od 5 dana. Pojašnjenje ne smije rezultirati izmjenom ponude.

PREDLOŽAK kontrolne liste za postupak pregleda i ocjene ponuda

Moguće je inicijalno pregledati ponude te identificirati sva pojašnjenja koja je potrebno poslati prema svim ponuditeljima, pripremiti zahtjeve za pojašnjenjem s određenim rokom za odgovor te nakon zaprimljenih pojašnjenja ocijeniti ponude s obzirom na zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje prema predloženoj kontrolnoj listi (potrebno je paziti na ostavljene rokove za dostavu odgovora sukladno odredbama iz dokumenta Postupci nabave za NOJN).

Također je moguće prvo pripremiti i poslati pojašnjenja koja se odnose na razloge za isključenje i uvjete i zahtjeve koje moraju ispuniti ponuditelji, ocijeniti ponude s obzirom na te zahtjeve, pa isključiti ponuditelje koji su u situacijama za isključenje ili ne zadovoljavaju uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje. Nakon toga se pristupa pregledu i ocjeni preostalih ponuda s obzirom na ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija. Ukoliko je potrebno, i za taj dio postupka pregleda i ocjene ponuda je moguće pripremiti zasebne zahtjeve za pojašnjenjem te nakon zaprimljenih pojašnjenja ocijeniti ponude s obzirom na zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje prema predloženoj kontrolnoj listi.

1. KORAK: PROVJERA POSTOJANJA RAZLOGA ISKLJUČENJA I USKLAĐENOSTI S UVJETIMA I ZAHTJEVIMA KOJE MORAJU ISPUNITI PONUDITELJI

Provjera postojanja razloga isključenja se provodi kada su oni propisani dokumentacijom za nadmetanje (propisivanje razloga isključenja nije obvezno). Kada su razlozi isključenja propisani, ponuditelji ne smiju biti niti u jednoj situaciji koja je propisana kao razlog isključenja kako bi mogli biti predloženi za ugovor.

Korisnik/naručitelj mora ustanoviti koji ponuditelji zadovoljavaju uvjetima i zahtjevima propisanim dokumentacijom za nadmetanje. Ponuditelji moraju zadovoljiti sve uvjete i zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje kako bi mogli biti predloženi za ugovor.

Ukoliko je tako određeno dokumentacijom za nadmetanje, korisnik/naručitelj provjerava zadovoljava li ponuda i druge zahtjeve propisane dokumentacijom za nadmetanje. Primjerice, je li dostavljeno jamstvo za ozbiljnost ponude, itd.

2. KORAK: PROVJERA USKLAĐENOSTI SA ZAHTJEVIMA U POGLEDU OPISA PREDMETA NABAVE (TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA/OPISIMA POSLOVA)

Korisnik/naručitelj mora ustanoviti koje ponude udovoljavaju zahtjevima u pogledu opisa predmeta nabave propisanim dokumentacijom za nadmetanje (npr. tehničkim specifikacijama ili opisima poslova). Ponude moraju zadovoljiti sve zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje kako bi mogle biti predložene za ugovor.

Zapisnik o ocjenjivanju ponuda mora sadržavati analizu ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija/opisa poslova. Ovo je moguće osigurati kroz ispunjavanje Kontrolne liste za postupak pregleda i ocjene ponuda kako je predloženo u Prilogu 5 i njenim prilaganjem Zapisniku. Ako bi predloženi obrazac za ocjenjivanje bio nepraktičan ili prevelik za ocjenjivanje u ovom dijelu postupka (npr. prilikom pregleda troškovnika), moguće je za tu svrhu koristiti i prilagođeni obrazac iz pojedine dokumentacije za nadmetanje, pa ispunjavati zaseban obrazac za svaku zaprimljenu ponudu. U svakom slučaju, korisnik/naručitelj mora osigurati postojanje analize ponuda vezano za usklađenost sa zahtjevima u pogledu opisa predmeta nabave, koja će biti prilog Zapisniku o ocjenjivanju ponuda ili će biti uključena neposredno u tekst Zapisnika.

Važno! Ako je cijena neuobičajeno/izuzetno niska, razmotrite mogućnost ublažavanja rizika u pogledu neizvršenja ugovora te zatražite u primjerenom roku od ponuditelja obrazloženje navedene cijene. Ako i nakon zaprimljenog objašnjenja, a uzevši u obzir sve iskustvene i tržišne vrijednosti te okolnosti izvršenja ugovora, smatrate da je cijena neopravdano/iznimno niska, možete odbiti ponudu uz argumentaciju.

Napomena: korisnik/naručitelj poništava postupak nabave ako nakon isteka roka za dostavu ponuda:

  • nije pristigla niti jedna ponuda
  • nije dobio unaprijed određen broj valjanih ponuda/niti jednu valjanu ponudu
  • nakon odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.

U gore opisanim slučajevima, korisnik/naručitelj ponovo pokreće postupak nabave ili sklapa ugovor o nabavi na temelju pregovaranja s ponuditeljima pod uvjetima da se izvorni uvjeti iz istog postupka nisu izmijenili. U potonjem slučaju nema obveze ponovnog javnog objavljivanja, već se šalje upit za ponudu određenom broju (najmanje tri) gospodarskih subjekata koji prema korisniku/naručitelju mogu izvršiti predmet nabave (mogu biti i ponuditelji koji su već dostavljali ponude u postupku koji je poništen), na temelju prethodno obavljene analize tržišta (mora postojati dokaz o obavljenoj analizi), osiguravajući pri tome tržišno natjecanje na način da svi subjekti pod jednakim uvjetima mogu sudjelovati u tom postupku, na jedinstvenom tržištu Europske unije.

Povratak na vrh