Preskoči na sadržaj

Dodjela ugovora

PREDLOŽAK sažetka o rezultatima bodovanja ponuda

Ocjena ekonomski najpovoljnije ponude može se provesti slijedeći niže navedene korake:

1. KORAK - OCJENA PONUDA

Korisnik/naručitelj mora ocijeniti ponude koje zadovoljavaju sve uvjete iz DZN-a sukladno točci 3.4.2.1. na temelju kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) iz dokumentacije za nadmetanje.

Primjeri za kriterij ENP

  • za usluge: kvaliteta organizacije i metodologije, kriteriji vezani za profesionalno iskustvo (voditi računa o traženju dokaza za kvalifikacije ili profesionalno iskustvo), broj godina iskustva u specifičnom području, iskustvo na nekom projektu istog ili sličnog predmetu nabave
  • za robe: kvaliteta robe, duljina jamstvenog roka, rok isporuke ili usluga nakon prodaje (voditi računa o traženim tehničkim specifikacijama i razmjernim rokovima i jamstvima)
  • za radove: duljina jamstvenog roka, kvaliteta

Napomena: Tijekom provedbe ugovora se ne smiju mijenjati uvjeti na temelju kojih je izabrana ekonomski najpovoljnija ponuda.

2. KORAK - RANGIRANJE

Korisnik/naručitelj mora rangirati ponuditelje padajućim redoslijedom od onoga koji je dobio najviše bodova do onoga koji je dobio najmanje bodova, prema konačnoj ocjeni u Zapisniku o ocjenjivanju ponuda (prilog 4). Ugovor treba dodijeliti ponuditelju koji je ponudio najbolju vrijednost za novac.

Korisnik/naručitelj zaključuje Zapisnik o ocjenjivanju ponuda na način da ga potpisuju osobe koje sudjeluju u postupku ocjenjivanja ponuda.

Sukladno zaključcima iz Zapisnika o ocjenjivanju, korisnik/naručitelj priprema Odluku o odabiru.

Odluka o odabiru sadržava najmanje naziv i adresu odabranog ponuditelja i ukupnu vrijednost odabrane ponude. Preporučuje se u Odluci o odabiru navesti datum te naziv i sjedište korisnika/naručitelja, oznaku, naziv i predmet nabave kako ih je korisnik/naručitelj odredio u dokumentaciji za nadmetanje, kako bi se moglo jasno utvrditi na koju od nabava provedenih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava se Odluka o odabiru odnosi.

Korisnik/naručitelj obavještava sve ponuditelje pisanim putem o ishodu postupka prilažući presliku Odluke o odabiru.

Nadalje, uz presliku Odluke o odabiru, svim neuspješnim ponuditeljima korisnik/naručitelj šalje i obrazloženu pisanu obavijest o tome zašto nije odabrana njihova ponuda na način da pripremi i pošalje Odluku o isključenju/odbijanju ponude. Odluka o isključenju/odbijanju ponude sadrži najmanje naziv i adresu ponuditelja koji se isključuje/čija se ponuda odbija i razloge za isključenje ponuditelja/odbijanje ponude te se dostavlja ponuditelju na kojega se odnosi.

Povratak na vrh