Dragi korisnici,

iza nas su tek prva tri mjeseca 2019. godine, a već iza sebe imamo značajne rezultate.

Naime, u prva tri mjeseca ove godine ugovorili smo projekte ukupne vrijednosti oko 793 milijuna kuna što je oko 392 milijuna kuna tj. gotovo 50 % više ugovorenih sredstava nego je bilo ugovoreno u istom razdoblju prošle godine.

Zajedno s vama smo krenuli u realizaciju novih projekata poput nabave 29 novih autobusa za sve građane Zagreba koji koriste usluge javnog prijevoza te rekonstrukcije zagrebačkog rotora Remetinec čime će se, uz ulaganje od 330 milijuna kuna, rješiti dugogodišnji problem prometne zagušenosti i sigurnosti najfrekventnije točke zapadnog ulaska u grad. Osim toga, kreće i sanacija opasnih mjesta tzv. „crnih točaka“ na državnim cestama, a u sklopu tog 68,5 milijuna kuna vrijednog projekta sanirati će se 23 mjesta u 12 županija.

Nastavili smo i s projektima iz provedbe Intervencijskih planova pa tako u Belom Manastiru obnavljamo prostor stare šećerane koji postaje višenamjenski poslovni, edukacijski, ekološki i razvojni centar. U općini Darda gradimo kuće u Romskom naselju, u Benkovcu ulažemo u rekonstrukciju komunalne infrastruktutre i obnavljamo staru gradsku jezgru, u Petrinji smo ugovorili projekt gradnje dječjeg vrtića i dječjih igrališta, rekonstrukcije osnovne škole i dogradnje školske sportske dvorane, a u ova tri mjeseca najviše smo projekata, njih čak pet ukupne vrijednosti 7,4 milijuna kuna, ugovorili s Gradom Kninom u kojemu kreću projekti poput uređenja i opremanja rastorana na kninskoj tvrđavi te projekata izrade dokumentacije za razvoj: turističke ponude grada Knina, poduzetničke infrastrukture, aktiviranje rijeke Krke kao resursa za održivi razvoj lokalne zajednice i revitalizacije infrastrukture i društvenih aktivnosti u staroj gradskoj jezgri. Sve u svemu kroz projekte provedbe Intervencijskih planova u ovom razdoblju smo ugovorili 9 projekata u vrijednosti gotovo 124 milijuna kuna.

Od početka godine, ugovorili smo i dva projekta čijom provedbom će se između ostaloga omogućiti valorizacija i turistička afirmacija područja na kojima se provode ti projekti, a radi se o preko 90,2 milijuna kuna vrijednom projektu Grada Osijeka gdje se ulaže u rekonstrukciju i dogradnju dotrajale i neadekvatne infrastrukture osječke Tvrđe čime se nastavlja s uređenjem tog područja koje za Osječane ali i druge građane RH, predstavlja simbol Grada Osijeka. Drugi projekt je 16 milijuna kuna vrijedan Integrirani program – Interpretacijski centar Ivana Brlić Mažuranić u Slavonskom Brodu čijom provedbom se obnavlja preko 1.400 metra četvornih zapuštene baštine i pretvara u turističku atrakciju gradskog kulturnog turizma, multikulturnog susreta i prvoklasan turistički doživljaj za posjetitelje kako iz Hrvatske, tako i inozemstva.

Kao i do sada za sve ove novougovorene projekte i vas, kako nove tako i postojeće korisnike, nastavljamo s održavanjem besplatnih edukacija, a u periodu od početka godine smo ih održali pet, i to u Zagrebu i Zadru. Tijekom tih ali i ranijih edukacija dobivamo od vas povratne informacije o tome što vam predstavlja najveće izazove tijekom provedbe vaših projekata pa se tako kako jedna od tema nametnula priprema Plana nabave projekta koju u ovom broju SAFU biltena za vas obrađujemo u rubrici „Tema broja“.

Osim što od vas dobivamo povratne informacije tijekom naših edukacija i radionica, isto nam javljate i u neposrednoj komunikaciji te putem naše rubrike „Vi imate riječ“ u kojoj svaki put predstavimo po jedan projekt nekog od vas. Ovaj put smo se odlučili predstaviti projekt „Posjetiteljski centar Dravska priča“ korisnika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije. Više informacija o tom projektu i dosadašnjem iskustvu našeg korisnika možete pročitati u nastavku SAFU biltena.

Na kraju ovog pregleda aktivnosti s početka godine zavhaljujem vam svima na povjerenju koje ste nam ukazali i na vašoj dosadašnjoj suradnji. Gotovo svakim novim potpisanim ugovorom broj naših korisnika (vas) se povećava što me izuzetno veseli jer je to znak da sve više ljudi prepoznaje mogućnosti financiranja i realizacije kvalitetnih projekata koje su nam na raspolaganju kroz korištenje sredstava iz EU fondova. Stoga vjerujem kako ćemo i u narednom razdoblju ugovoriti brojne zanimljive projekte koje ću vam moći predstaviti već u sljedećem izdanju našeg SAFU biltena. Do tada…

S poštovanjem,

Tomislav Petric, ravnatelj

Priprema plana nabave projekata

Plan nabave predstavlja jedan od alata za planiranje ulaganja i trošenja projektnih sredstava. Svaki dobar plan nabave mora sadržavati sve nabave koje su planirane u okviru projekta – kako one provedene tako one koje se trenutno provode i koje će se tek provoditi. Plan nabave je također i alat za praćenje izvršenja odnosno ostvarivanja postavljenih ciljeva i rezultata projekta te pridonosi transparentnosti cijelog postupka provođenja javne nabave. Također, važno je za naglasiti kako sve stavke proračuna iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ne predstavljaju nužno i predmete nabava (najam, službena putovanja za koja se ne koriste agencijske usluge, kotizacije, neizravni troškovi, školarine…) te ih kao takve nije potrebno navoditi u Planu nabave.

Dostava Plana nabave

Plan nabave se dostavlja u roku od 10 radnih dana (osim projekata tehničke pomoći) od potpisa Ugovora na obrascu koji osoba koja prati provedbu određenog ugovora iz SAFU dostavlja Korisniku. Predmetni obrazac sadržava sav propisani sadržaj te se dostavlja u Excel formatu. Popunjeni obrazac Plana nabave Korisnik dostavlja u SAFU u papirnatom obliku ili preko sustava eFondovi i mora biti ovjeren od strane Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje. Ukoliko neku nabavu provodi partner na projektu, u tom slučaju plan nabave mora biti ovjeren i od tog partnera.

Pregled Plana nabave

Nakon što je Plan nabave u zadanom roku dostavljen u SAFU, vrši se njegova provjera te izrađuju preporuke za poboljšanje. Preporuke nisu obvezujućeg karaktera za Korisnika s obzirom na to da je on odgovoran za provedbu kako svog projekta tako i nabava unutar njega, no predstavljaju temelj za dobar odabir postupaka nabava i daljnju provedbu projekta, a poštujući načela provođenja nabava. Zbog toga se svakako preporučuje uzeti ih u obzir prilikom izrade plana nabave, osim ako Korisnik ima primjedbe koje se tiču npr. zakonitosti ili primjenjivosti predloženih sugestija (iz naziva nabave nije moguće donijeti zaključak o predmetu nabave), što Korisnik svakako treba pojasniti. Preporuke se dostavljaju Korisniku unutar 10 radnih dana od zaprimanja Plana nabave (e-poštom ili kroz komunikacijski kanal eFondova). Ako su SAFU potrebne dodatne informacije, Korisnik će biti pisanim putem obaviješten o tome (ili kroz sustav eFondovi), uz naznaku roka za dostavu informacija koji ne može biti kraći od 3 niti duži od 10 radnih dana s time da se dani čekanja ne uračunavaju u rok za dostavu očitovanja Korisniku te završava slanjem zaključaka te popisa nabava odabranih za ex-ante provjeru dokumentacije Korisniku.

Izmjene plana nabave

S obzirom na to kako se Plan nabave dostavlja u roku od 10 radnih dana od potpisa Ugovora i u toj fazi predstavlja plan, kao takav je podložan izmjenama, za koje je ključno da budu pravodobno i bez odgode dostavljene SAFU, uz odgovarajuće obrazloženje.

Određivanje predmeta nabave i najčešća pogreška – umjetno dijeljenje procijenjene vrijednosti nabave

Tijekom procesa formiranja nabava potrebno je uzeti u obzir sve predmete nabave koje se provode u okviru projekta i one iz plana nabave Naručitelja (ukoliko se radi o javnom naručitelju) jer obveza po ZJN-u 2016 ne diskriminira prema izvoru financiranja. Za sve objedinjene nabave je u projektnom Planu nabave potrebno navesti cjelokupni iznos procijenjene vrijednosti nabave i primjenjivi postupak sukladno Planu nabave Naručitelja s oznakom nabave iz Plana nabave Naručitelja kako bi se istu moglo lako povezati s pripadajućom nabavom iz Plana nabave projekta. Predmet nabave je potrebno odrediti na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu. Potom se treba valjano izračunati procijenjena vrijednost nabave, što znači da se ne smije koristiti s namjerom izbjegavanja primjene Zakona o javnoj nabavi/Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Objedinjavanje nabava najčešće uzrokuje pozitivne efekte poput dobivanja povoljnijih cijena ponuda s obzirom na veću količinu, što posljedično omogućava učinkovitu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje sredstava. Ukoliko se radi o javnom Naručitelju (Korisniku), za jednostavne nabave pravila, uvjete i postupke mora utvrditi općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije (opći akt mora biti objavljen na internetskim stranicama Naručitelja).

U postupku planiranja nabava i definiranja procijenjenih vrijednosti nabava važno je uzeti u obzir činjenicu da se predmet nabave može dijeliti na grupe nabava. Svrha i cilj podjele na grupe je učiniti postupak nabave prikladnim i dostupnim širem broju gospodarskih subjekata, osobito onim malim i srednjim, a sve na način koji će biti najbolji za Naručitelja. Dodatno, prema odredbama važećeg Zakona o javnoj nabavi javni Naručitelj koji u postupku javne nabave velike vrijednosti nije podijelio predmet nabave na grupe obvezan je u dokumentaciji o nabavi te u Izvješću o javnoj nabavi naznačiti glavne razloge za takvu odluku.

Umjetno dijeljenje procijenjene vrijednosti (tzv. „cjepkanje nabava“), odnosno predmeta nabave označava namjerno planiranje većeg broja manjih nabava i izbjegavanje objedinjavanja više stavki iz proračuna projekta u jedan postupak nabave kako bi se omogućilo provođenje jednostavnijih postupaka koji ne zahtijevaju javnu objavu nabave, što predstavlja nepravilnost za koju se može odrediti financijska korekcija od 100%.

Svakako se kod formiranja predmeta nabave i procijenjene vrijednosti nabave predlaže provesti analizu tržišta i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (isto je obavezno za nabave usluga i robe velike vrijednosti i nabavu radova (male i velike vrijednosti)) kako bi se eventualno ukazalo na nove mogućnosti grupiranja predmeta nabave te mogućem manjem broju nabava, što bi kasnije i samom Naručitelju olakšalo posao u procesu otvaranja ponuda, pregleda i ocjene ponuda te općenito postupanja s ponudama.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije

1. Koje aktivnosti ste vi kao korisnik poduzeli kako biste uspješno savladali eventualne prepreke koje se događaju tijekom provedbe projekta?

Prije svega najvažnija nam je bila dobra i kvalitetna priprema projekta što u konačnici znači i uspješno savladavanje eventualnih prepreka koje nas kao Korisnika bespovratnih sredstava mogu čekati tijekom same provedbe. Formiranje stručnog i kvalitetnog tima koji će raditi na provedbi ovako zahtjevnih projekata je od presudne važnosti. Svakako moramo naglasiti kako bez stručne i tehničke pomoći Razvojne agencije Vidra, koja nam uvelike pomaže, neke prepreke bi za nas kao Javnu ustanovu bile nepremostive. Uz naš nadasve stručan i iskusan projektni tim vjerujemo kako ćemo uspijeti premostiti sve eventualne izazove na koje bi mogli naići tijekom realizacije našeg projekta.

Projekt „Posjetiteljski centar Dravska priča“ najveći je i najznačajniji projekt, kojem je nositelj Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, a sam Posjetiteljski centar Dravska priča nastavak je ulaganja u infrastrukturu bivšeg ljetnikovca grofa Draškovića u Noskovcima. U okviru projekta uredit će se multimedijalni interaktivni postav u podrumskom dijelu objekta Posjetiteljskog centra, a u potkrovlju će se izgraditi zimski vrt. U budućnosti će Dravska priča posjetiteljima nuditi i kanue kojima će moći ploviti rijekom Dravom, a imat ćemo i mobilni hologram. Realizacijom projektnih aktivnosti Posjetiteljski centar će nuditi interaktivan, inovativan i svima pristupačan doživljaj prirode.

2. Što biste iz stečenog iskustva poručili drugim korisnicima projekata?

Uz prethodno spomenutu dobru pripremu i  naš stručan projektni tim,  kao dodatni benefit, svakako bi istaknuli, korištenje mogućnosti komunikacije s djelatnicima SAFU-a jer nam je zajednički interes i cilj da se ovaj naš projekt uspješno realizira uz poštivanje svih projektnih ugovornih obaveza kao i zakonskih propisa. Uz to, svakako bi spomenuli pohađanje besplatnih  edukacija koje se organiziraju za nas korisnike bespovratnih sredstava na početku ali i tijekom provedbe naših projekata.

3. Na koji način se dobrim planiranjem može prevenirati otežana provedba projekta?

Prema našem iskustvu, dobro i kvalitetno planiranje uvijek pomaže. No, koliko god mislili da ste sve predvidjeli, dogode se neke nepredviđene situacije stoga je važno biti otvoren za prilagodbe i moguće kompromise, a sve u cilju pravilne i pravovremene realizacije projektnih aktivnosti i zadanih ciljeva. Također, u samom procesu provedbe, osim dobrog planiranja važna je i profesionalna suradnja te dobra dvosmjerna komunikacija svih dionika uključenih u provedbu projekta.

4. Koji dio tijekom provedbe vam je bio najizazovniji?

Velike javne nabave, a posebno izvođenje građevinskih radova, s obzirom na velik broj projekata u provedbi na području Virovitičko-podravske županije i probleme sa nedostatkom radnika u građevinarstvu, te nepreviđenim situacijama u realizaciji, do koji, bez obzira koliko se detaljno i dobro pripremili, uvijek dođe.

No, projektni izazovi su tu da se rješavaju, a kada je projekt gotov, zadovoljstvo učinjenim, potisne sjećanje na sve eventualne neugodne situacije.

Skip to content