Pretpristupni fondovi

Općenito o pretpristupnim fondovima

Pretpristupni fondovi

Općenito o pretpristupnim fondovima

Funkcije SAFU-a u sklopu pretpristupnih fondova

SAFU je agencija nadležna za provedbu I. komponente pretpristupnog programa IPA (Pomoć u tranziciji i jačanje institucija) te Prijelaznog instrumenta.

Kao Provedbena agencija SAFU je nadležna za cjelokupno upravljanje sredstvima stavljenima na raspolaganje kroz navedene instrumente: provođenje nadmetanja, ugovaranje, plaćanja, računovodstveno praćenje te izvještavanje o financiranju iz pojedinog programa. Isto tako, SAFU je do sada sudjelovala u ugovaranju projekata iz programa prve generacije (CARDS, PHARE, ISPA) kao i dijela nekadašnje IPA III. komponente.

Osnovni cilj IPA programa jest pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije te jačanju institucija i njihovih kapaciteta za provedbu novih zakona i propisa. Proces usklađivanja temelji se na jačanju infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta institucija razvojem novih sustava koji omogućuju kvalitetniji rad institucija ili na procesima prijenosa znanja iz drugih članica Europske unije.

Kao privremeni instrument namijenjen novim zemljama članicama u prvim godinama članstva, Republika Hrvatska također koristi i Prijelazni instrument (eng. Transition Facility) – pomoć u financiranju mjera za razvoj i jačanje nacionalnih administrativnih i pravosudnih sposobnosti za provedbu i primjenu zakonodavstva Europske unije.

Operativna struktura

Naziv programa

Ugovoreno od projekata

Ugovoreno od alokacije

IPA 2007

100%

92,22%

IPA 2008

93,65%

94,67%

IPA 2008 Nuclear Safety

100%

71,10%

IPA 2009

97,10%

93,12%

IPA 2010

90,57%

91,18%

IPA 2011

92,31%

95,05%

IPA 2011 Nuclear Safety

100%

78,17%

IPA 2012

97,67%

83,31%

IPA 2013

100%

94,49%

IPA 2007 Transition facility

88,71%

84,12%

Ostvarene stope ugovaranja

Tijelo nadležno za programiranje I. komponente programa IPA je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za strateško planiranje, Sektor za programe Europske unije (www.mrrfeu.hr), dok Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije ( safu.hr) ima ulogu tijela nadležnog za provedbu.

Decentralizirani sustav provedbe (DSP)

Sastoji se od tijela državne uprave te dužnosnika imenovanih od Vlade Republike Hrvatske s određenim obvezama i odgovornostima vezanima za kvalitetno provođenje projekata (decentralizirani sustav upravljanja bez ex-ante kontrole u Republici Hrvatskoj se provodi od veljače 2013. godine). Uz SAFU, strukturu decentraliziranog sustava provedbe čine:

Dužnosnik nadležan za akreditaciju (DNA)

Visoki dužnosnik odgovoran za izdavanje, praćenje i suspenziju ili povlačenje akreditacije tijela unutar IPA strukture. U Republici Hrvatskoj ovu funkciju obnaša Ministar financija Republike Hrvatske.

Nacionalni IPA koordinator (NIPAK)

Državni dužnosnik nadležan za ukupnu koordinaciju pomoći iz programa IPA u državi korisnici. NIPAK osigurava partnerstvo između Europske komisije (EK) i zemlje korisnice, usku povezanost između općeg procesa pristupanja i korištenja financijske pomoći EU, te je odgovoran za nadzor IPA programa. Također, odgovoran je za koordinaciju između komponenti IPA programa, godišnje programiranje u sklopu komponente IPA TAIB te za koordinaciju sudjelovanja države korisnice u relevantnim programima prekogranične suradnje.

Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje (NDO)

Dužnosnik odgovoran za sveukupno financijsko upravljanje pretpristupnim sredstvima iz ugovora. NDO je odgovoran za pravovaljanost i ispravnost osnovnih transakcija te za djelotvornost rada sustava upravljanja i kontrole. U Republici Hrvatskoj ovu funkciju obnaša pomoćnik ministra financija Republike Hrvatske.

Nacionalni fond (NF)

NF je tijelo unutar Ministarstva financija Republike Hrvatske koje pod nadležnošću NDO-a djeluje u sklopu državne riznice, a nadležno je za zadatke financijskog upravljanja pomoći. Glavne odgovornosti uključuju: organiziranje bankovnih računa, traženje sredstava od Europske komisije, odobravanje prijenosa sredstava dobivenih od Europske komisije na operativne strukture ili krajnje korisnike te za financijsko izvješćivanje Europskoj komisiji.

Dužnosnik ovlašten za ovjeravanje programa (DOOP)

Državni dužnosnik odgovoran za poslove SAFU-a i za financijsko upravljanje projektima. U Republici Hrvatskoj ovu funkciju obnaša ravnatelj SAFU-a.

Voditelj programa (VP)

Dužnosnik ili rukovodeći državni službenik iz resornog ministarstva ili institucije korisnice I. komponente programa IPA odgovoran za učinkovitu i pravodobnu tehničku provedbu projekata, kojem odgovaraju Jedinice za provedbu projekta (JPP). VP odgovara DOOP-u te konačno NDO-u, da su svi nadležni procesi valjano provedeni unutar resornog ministarstva/agencije.

Jedinica za provedbu projekta (JPP)

Jedinica unutar resornog ministarstva ili institucije korisnice I. komponente programa IPA odgovorna za pripremu i tehničku provedbu projekata u nadležnosti VP-a. Unutar svoje institucije, JPP izravno odgovara VP-u.

1. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

 • Strengthening capacity of the Central Finance and Contracting Agency in its role of Intermediate body level 2 (CRO IB2)

2. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

 • Improving IT infrastructure of Croatian Financial Services Supervisory Agency by implementation of business intelligence solution
 • Integration and improvement of Risk Based Supervision in Croatian Financial Services Supervisory Agency Improving reporting process related to derivatives exposure and derivatives trading in Croatian Financial Services Supervisory Agency 

3. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

 • Upgrade of Frequency Monitoring Radiolocation System – Supply of equipment – Negotiated procedure – Direct Award
 • Reinforcement of Institutional and Administrative Capacity for Croatian Post and Electronic Communications Agency
 • Support to HAKOM in the area of accounting separation of Postal Services

4. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

 • Assistance to the Croatian Civil Aviation Agency (CCAA) and other competent state bodies for civil aviation in preparation for the ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme (ICAO USOAP)
 • Reinforcement of the administrative and technical capacity with a view to ensuring efficient performance of the activities of the Croatian Civil Aviation Agency (CCAA) and enhancement of the administrative and technical capacity of the Accident Investigation Body (AIB)

5. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

 • Development of ICT web – based solution for recognition of foreign VET school qualifications and strengthening administrative capacities of AVETAE

6. Agencija za regionalni razvoj

 • Further assistance for establishment and implementation of 1st level control system within Territorial Cooperation and IPA Programmes

7. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

 • Implementing Croatian Competiton and State Aid Policies
 • Support to the process of privatising and restructuring of the shipbuilding industry in Croatia

8. Agencija za zaštitu osobnih podataka

 • Supply of Equipment for the Croatian Agency for Protection of Personal Data – relaunch
 • Capacity Building of the Croatian Agency for Protection of Personal Data

9. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

 • Identification and setting – up  of the marine part of Natura 2000 network in Croatia; Marine NATURA 2000
 • Improving environmental reporting in Croatia
 • Strengthening the role of Croatian Environment Agency in informing and raising public awareness in the field of environment, climate change, nature and biodiversity protection
 • Chemical and hazardous substances monitoring improvement and integration of Seveso database into Croatian Environmental Information System (CEIS ) as the unique Central Seveso Information System (CRO SEVESO)
 • Development of Habitat Types Database (CRO Habitats) as Part of Nature Protection Information System (NPIS)
 • Improvement of Environment Pollutant Register (EPR) in Croatia and its Integration into Croatian Environmental Information System (CEIS)
 • Improvement of waste reporting in Croatia
 • Development of faunistic and speleological databases (CRO fauna and CRO speleo) as part of NPIS (Nature protection Information System)

10. Agencija za reviziju sustava provedbe EU

 • Strengthening of the Agency for the Audit of European Union Programmes Implementation System (Audit Authority) for the Audit of EAGF, EAFRD and EMFF
 • Strengthening the Administrative Capacity of the Agency for the Audit of European Union Programmes Implementation System (Audit Authority) for the audit of EU Structural, Cohesion and Agricultural Funds
 • Further Capacity Building of the Agency for the Audit of European Union Programmes Implementation System (Audit Authority) for the Audit of EU Cohesion, Agricultural and Fisheries Instruments
 • Strenghtening of Agency for the Audit of European Union Programmes Implementation System for Audit of Structural and Cohesion funds 2014 – 2020 

11. Agencija za investicije i konkurentnost

1. Ured za zakonodavstvo

 • Strenghtening capacity for implementation of Regulatory impact assessement (RIA) Strategy 2013 – 2015
 • Development of Regulatory Impact Assessment System (RIA)

2. Ured za udruge – Vlada RH

 • Building Capacities of the CSOs for Monitoring and Advocacy in the Field of Democratization, Human Rights, Minority Integration and Sustainable Refugee Return in the Areas of Special State Concern
 • Strengthening the capacities of CSOs for promoting and implementing innovative social service delivery programmes in the Areas of Special State Concern
 • Active Civil Society for Ensuring Durability of Policy Reforms in Post – Accession Croatia
 • Civil Society Organisations – Internal Control Mechanism for Safeguarding the EU Standards
 • Developing capacities of CSOs for systematic monitoring and advocacy of sustainable development policies and integrated approaches to waste and water management, transport, energy efficiency, regional development, sustainable use of natural resources and environmental safety
 • Strengthening the Capacities of the Government Office for Cooperation with NGOs for Building Effective Partnership with Civil Society Organisations in the Fight against Corruption
 • Supporting CSOs in promoting and monitoring of equal opportunities and non – discrimination related policies
 • Supporting CSOs contribution in designing, implementing, promoting and monitoring of sustainable development and environment protection policies
 • Supporting the efforts of CSOs for monitoring and promoting transparency, effectiveness, accountability and inclusiveness of public administration in fighting against corruption
 • Supporting the efforts of CSOs for the prevention of violence among youth and children and fostering youth volunteering

3. Ured za ravnopravnost spolova

 • Support to the Gender Equality

4. Ured pučkog pravobranitelja

 • Strenghtening Fundamental Rights Protection and the Role of the Ombudsman

5. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

 • Supervision of works in Roma settlemets in Orehovica and Mursko Središće (Sitnice)
 • Children on the Move: Developing Institutional Framework for Assisting and Protecting the Unaccompanied Foreign Minors in the Republic of Croatia”
 • Flexible Facility for Reinforcement of Administrative Capacity
 • Support to National Minorities at Local Level
 • Establishing a comprehensive system for anti – discrimination protection
 • Enhancing Identification of Victims of Trafficking in Human Beings
 • Construction of infrastructure in two Roma settlemets in Međimurje County
 • Support to migrant integration policy implementation

6. Državni ured za središnju javnu nabavu

1. Institut Ruđer Bošković

 • Enhancing RBI knowledge management and innovation commercialization Record

2. Hrvatski zavod za zapošljavanje

 • Croatian Employment Service Labour market Training Centre
 • Preparation of the Croatian Employment Service for Joining the EURES Network
 • EURES services to employers
 • Mechanisms of cross – border cooperation in EURES

3. Državni zavod za statistiku

 • Technical Assistance in development of selected areas of statistics
 • Orchards and Vineyards – Multi-purpose EAA surveys – TA Quality Assessments
 • Technical Assistance in business statistics
 • Development of IT support for IPA 2009 Technical assistance in business statistics
 • Technical Assistance in Business Statistic and Quality Documentation
 • Farm Structure Survey
 • Technical assistance in development of business statistics and upgrading of data collection system
 • Official Statistics Domains
 • Business statistics – External Trade Statistics, SPPI – Service Production Price Index, Survey on Energy Final Consumption in Agriculture

4. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

 • Strengthening Administrative Capacity of the State Office for Radiological and Nuclear Safety, regulatory body for the nuclear safety and security
 • Health Protection in Relation to Medical Exposure
 • Upgrading of the emergency preparedness system in the Republic of Croatia
 • Upgrading the systems for the on – and  off – line  monitoring of radioactivity in the environment in Croatia in regular and emergency situations

5. Državni hidrometeorološki zavod

1. Državno izborno povjerenstvo

 • Strenghtening Capacity of State Electoral Commission of the Republic of Croatia for Supervision of Political Activities and Election Campaign Financing

2. Hrvatski centar za razminiranje

 • De – mining Programme in the Areas Affected by Floods
 • De – mining Programme in War Affected Areas
 • De – mining of social/economic infrastructure in Lika – Senj , Sisak – Moslavina and Zadar County
 • De – mining of Areas Along the Border with the Republic of Bosnia and Herzegovina in Lika – Senj County
 • De – mining of Areas Along the Border with the Republic of Bosnia and Herzegovina in Sisak – Moslavina County

3. Hrvatski sabor

 • Support to the Parliament of Croatia for the preparation for EU accession

4. Hrvatska narodna banka

 • Development of an effective system for Fight against Counterfeiting of Banknotes and Coins in Croatia

5. Državna škola za javnu upravu

 • Capacity building of the National School for Public Administration
 • Establishment of the training system for strenghtening of good governance on local and regional level

6. Državna geodetska uprava

 • Integrated Land Administration System Implementation – ILAS Implementation

Dokumenti i upute

Edukacija za javnu upravu

Edukacija za korisnike

Javna
nabava

Razmjena iskustava

Angažirajte SAFU

1. Ministarstvo zdravstva

 • Chemical Safety – Strengthening legal Framework and Institutional Infrastructure for Protection from Dangerous Chemicals
 • Strengthening of expert capacity in implementation of EU legislation on medicines in the Croatian Agency for Medicinal Products and Medical Devices
 • Developing strategy for upgrading the environmental health laboratory services for official control and monitoring in Croatia according to Acquis requirements
 • Rising the knowledge and skills of nurses and midwives and harmonising educational curricula with Directive 2005/36/EC
 • Preparations for eCTD and implementation of digital archival information system
 • Preparation of a practical basis for the modernisation of the e – HZZO system with the purpose of better integration and cooperation with other national, international, regional and local stakeholders
 • Strengthening the institutional capacity for blood, tissues and cells
 • Contribution to institutional capacity for blood, tissue and cells in the implementation of the Directives 2002/98/EC and 2004/23/EC
 • Capacity building of Croatian health administration in preparation for EU post accession funds

2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

 • Capacity building for the implementation of the SAPARD (Measures 1 and 2) and IPARD program (Measures 101 and 103)
 • Enforcement of the new Environmental Protection Act harmonized with EU legislation in cases of criminal offences against the environment
 • “Natura 2000 management and monitoring – NATURA MANMON -“
 • Capacity Building for preparation of management plans and strengthening of nature protection inspection for proposed Natura 2000 sites
 • Strengthening the capacities for control of transboundary movement of waste
 • Capacity Building for the implementation of the environmental acquis in the areas of waste management, integrate pollution prevention and control and noise protection
 • Strengthening capacities for Strategic environmental assessment at regional and local level
 • Capacity building of environmental  inspection and other relevant authorities and institutions for preventing, recognizing, investigating and prosecuting  offences against environment
 • Strengthening the capacity of all relevant authorities for Ecological Network Impact Assessment (ENIA)
 • Flexible Facility for Reinforcement of Administrative Capacity
 • Capacity Building for preparation of management plans and strengthening of nature protection inspection for proposed Natura 2000 sites

3. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

 • Participation of Croatia in the Commission committees and working group meetings set up by the comitology process
 • Support to the National Visa System
 • Strenghtening the capacities of Ministry of Foreign and European Affairs (MFEA) as a national coordinator of EU affairs
 • Support to the Ministry of Foreign and European Affairs in capacity building  related to the Membership in the European Union (EU)
 • Strenghtening the capacities of MFEA for efficient establishment and functioning of IT system enabling efficient national EU coordination

4. Ministarstvo uprave

 • Technical assistance for the Managing Authority of the Operational Programme “Administrative Capacity Development” (MA OP ACD) to ensure its preparation to fulfilling the functions and responsibilities related to the programming and management of the OP
 • Support to the implementation of the General Administrative Procedures Act
 • Support to strenghtening administrative capacity through development of the competency framework in civil service
 • Support to the Enhanced Functioning of the Public Administration
 • Strenghtening the capacities of MoPA in use of EU Cohesion Policy Instruments
 • Development and Field Implementation of the ICT System for Supervision of the new General Administrative Act (GAPA)
 • Support to the efficient implementation of the Constitutional Act on the Rights of National Minorities
 • Supply of equipment for the support to the efficient implementation of the Constitutional Act on the Rights of National Minorities
 • Strenghtening integrity of public sector

5. Ministarstvo unutarnjih poslova

 • Support to the Alignment of the Croatian IBM Concept with EU IBM Concept
 • Integrated Border Management
 • Blue Border Surveillance – phase II
 • Capacity Building in the Field of Fight against Sexual Exploitation and Sexual Abuse of Children and on Police Assistance to Vulnerable Crime Victims
 • Combating Drugs Trafficking and Abuse
 • Construction and Equipping of Police Station Tovarnik and Border Police Station Maljeva
 • Construction and Equipping of Police Station Tovarnik and Border Police Station Maljevac
 • Construction of the Centre for Training  Dog Handlers and Police Dogs
 • Development of Geographic Information System with Geographic Profiling of Serial Criminal Offenders
 • Modernization of State Border Control
 • National Border Management Information System – Phase III
 • Preparation for the Implementation and Usage of the Schengen Information (SIS) – S.I.R.E.N.E. and European Arrest Warrant (EAW)
 • Restoration and Equipping of the Premises for PN USKOK Osijek and Rijeka
 • Strengthening Capacities of the Ministry of Interior for Crime Prevention
 • Strengthening capacities of the Ministry of the Interior to combat cybercrime
 • Strengthening capacities of the Ministry of the Interior to implement the automated exchange of DNA and dactyloscopic dana
 • Supply of IT Equipment for police stations
 • Upgrading  the capacities for minors and other vulnerable groups of illegal migrants in the Reception Centre for Aliens

6. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

 • Improving Expert’s Capacities for the Protection of Rights and Interests of Children and Youth Placed in Homes for Children and Youth with Behavioural Disorders
 • Improving Foster Care for Children and Youth in the Republic of Croatia

7. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU

 • Country Programme Interim Evaluation (CPiE)
 • Support to the Management, Monitoring and Evaluation of the Structural Instruments in Croatia
 • Enhancement of capacity for effective managment of EU Cohesion policy funds
 • Assistance with the management of objective 3 under th Cohesion policy
 • County Programme Interim Evaluation (CPiE)
 • Facility for Project Preparation and Reinforcement of Administrative Capacity
 • Support to MRDEUF in udertaking the role of the future single Managing Authority and conduction preparatory activites related to sound implementation of the EU cohesion policy financial management and control principles in the priod 2014 – 2020
 • Support to MRDEUF in conducting programming exercise for CBC programmes with Beneficiary Countries (2014 – 2020)
 • Support to the Enhanced Functioning of the Public Administration
 • Ex – ante evaluation of 2014 – 2020 Common Strategic Framework Funds Support
 • Strengthening the Administrative Capacity of CODEF as a Future Managing Authority of the Operational Programme “Technical Assistance”

8. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

 • Strengthening Policy and Capacities to Reduce Undeclared Work (“Moonlighting”)
 • Development of IT infrastructure as a part of strengthening of the administrative capacities and institution building for the implementation of regulations on co – ordination of social security systems

9. Ministarstvo pravosuđa

 • Development of “One stop shop” for Joint Information system (JIS) of Land Registry and Cadastre and consolidation of land register dana done in the Republic of Croatia
 • Development of International Legal Assistance IT System
 • Development of Main Register and Central Application System for Probation Service
 • Development of the Probation Services in Croatia
 • Enhancing the Quality of Judicial Training – by Upgrading EU Law and On Line Trainings
 • Further Improvement of Case Management System
 • Further improvement of institutional capacity and development of ICMS compatible modules at selected misdemeanour courts
 • Improvement of Free Legal Aid System
 • Improvement of the Enforcement System in the Republic of Croatia
 • Improving Anti – Corruption Inter – Agency Co – operation
 • Professional Development of Judicial Advisors and Future Judges and State Attorneys through Establishment of Self Sustainable Training System
 • Roll – out of ICMS on Selected Municipal Courts
 • Strenghtening the work of the State School for Judicial Officials through upgrading its professional training programmes and work flow
 • Strengthening capacities of USKOK
 • Strengthening the Administrative Capacities of the Ministry of Justice of the Republic of Croatia
 • Strengthening the Capacity and Efficiency of SAO/USKOK
 • Strengthening the Efficiency of Judiciary in the Republic of Croatia
 • Strengthening the Work of the Judicial Academy through Curriculum Development and Training in the Use of Expert Witnessing
 • Supply of recording equipment for court hearings
 • Support to Further Development and Strengthening of the Probation Service in Croatia
 • Support to the establishment of a State School for Judicial Officials
 • Support to the Prison System of the Republic of Croatia
 • Support to the rationalisation of court network
 • Support to the Reform of Criminal Proceedings
 • Strenghtening the Efficiency of Victims and Witnessess Support System in the RoC

10. Ministarstvo poljoprivrede

 • Construction of Border Inspection Post Bajakovo Zagreb
 • Supply of laboratory equipment for National Referent Laboratory
 • Supply of vaccine for oral vaccination of foxes againt rabies – negotiated procedure
 • Supply of vaccine for oral vaccination of foxes againt rabies
 • Distribution of vaccines for oral vaccination of foxes
 • Testing of dead or hunted animals
 • Evalution of surveillance results
 • Awareness campaign for oral vaccination of foxes against rabies
 • Support to the implementation of the Common organisation of the agricultural markets
 • Assistance to Directorate of Fisheries in Establishing a Dana Collection Framework in line with the Relevant EU acquis
 • Assistance to Croatian fisheries Administration in Development of Operational Programme and Related Publicity Strategy
 • Verification of EU conformity of the Croatian Farm Accountancy Dana Network (FADN)
 • Strenghtening of Croatian administration in charge of accreditation of agriculture paying agency
 • Upgrading of Four Selected Long – term Veterinary and Phytosanitary Border Inspection Posts
 • Capacity Building for implementation Directive on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment and the Water Framework Directive
 • Strengthening of Croatian Administration in charge for Structural policy and State Aid in Fisheries
 • Support for preparing Rural development programme 2014 – 2020
 • Strenghtening of internal audit capacity for execution of audits on CAP
 • Continued support to animal disease control/eradication in the Republic of Croatia
 • Development of Flood Hazard Maps and Flood Risk Maps
 • Strengthening the Market Component of the Croatian Fisheries Sector
 • Continued Support to Capacity Strengthening of the Veterinary, Phytosanitary and Sanitary Border Inspection

11. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

 • Twinning to further harmonize the road safety legislation, strenghten the related institutions in order to comply with EU requirements and for development the administrative capacity of the Ministry in the field of road Transport
 • Efficient Functioning of the Control System for Roadside Inspections and Checks of the Driving Time, Breaks and Rest periods on the Road and in the Undertakings
 • Croatian Maritime Strategy
 • Prefeasibility study for the possible transport connection of Croatian territory
 • Assistance to capacity development for data standardization in transport sector in Croatia
 • Action plan for development of the Inland waterways shipping in Croatia

12. Ministarstvo kulture

 • Reconstruction of Maškovića Han and economic revitalization of Vrana Settlement
 • Reconstruction of Moise Palace on the Island of Cres

13. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

 • Strenghtening capacities for energy efficiency in building sector in Croatia

14. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

 • Development of new tailor made software for web based energy data collection and management
 • Methodology for Energy Administration data management related to EU regulations
 • Health and Safety at work
 • Monitoring Dependence and Vulnerability of Energy Supply System with the Scope on Security of Supply
 • Strengthening Capacities to Remedy Irregularities in Public Procurement Procedures
 • Strengthening the administrative capacity of competent authorities and implementation agencies for co – ordination of social security schemes
 • Strengthening the administrative capacity in Croatian public procurement system with emphasis on MEAT (Most Economic Advantageous Tender) criterion
 • Reinforcement and further development of internal energy market with the scope of Energy Community Treaty
 • Strenghtening Croatian Administrative Capacities for implementing the Services Directive
 • Supporting monitoring for safer management of hazardous chimicals that can be used as a chemical weapons in RoC

15. Ministarstvo financija

 • Development of the Customs Laboratory in Croatia
 • Equipment for Anti – smuggling Units
 • Strengthening Croatian AFCOS System with the aim of protection of EU financial interests
 • Strengthening the administrative capacity for implementation of the own resources rules
 • Support to NAO/NF in further development of decentralised management DIS leading to the EDIS
 • Strengthening the administrative capacity of Ministry of Finance of the Republic of Croatia in relation to the implementation of the new concession and public – private partnership legislation
 • Further Strengthening and Enhacement of Croatian Public Internal Financial Control
 • Support of the NAO/NF in implementation of SAPARD and IPA component V, Rural Development
 • Strengthening of Customs Administration in the fight against corruption
 • Strengthening the Capacity of Croatian Tax Administration in the Field of Exchange of Information Related to the Savings Directive
 • Raising public awareness on the importance of the Public Internal Financial Control system in the Republic of Croatia
 • Enhancement of the CTA administrative and institutional capacity in the field of application of VAT EU common system
 • Strengthening the administrative capacity of Croatian Tax Administration on mutual cooperation in the field of taxation
 • Introducing Quality Assurance in CAP and Excise Goods Controls of the Croatian Customs Laboratory
 • Strenghtening the competence of public internal auditors in the Republic of Croatia in auditing Cohesion and Structural Funcs in line with the best EU practice
 • New Croatian Tax Administration (CTA) Information System Applications
 • CTA Human Resources Management (HRM) Connected System
 • New Croatian Tax Administration (CTA) Information System Applications
 • Further development of internal control system and work methodology (CRO INTERCON)
 • Integrated Border Management
 • Developing the Financial Literacy Programme with the aim of raising the level of financial literacy in the Republic of Croatia
 • Implementation and development of monitoring and auditing e – commerce function within Croatian Tax Administration
 • Further harmonisation of the Customs Administration with the EU acquis in the field of inspection supervisions
Skip to content