Twinning

Sustav provedbe Twinning projekata

Twinning

Sustav provedbe Twinning projekata

Uloga Europske komisije

Europska komisija uspostavlja pravni, financijski i proceduralni okvir za provedbu Twinning projekata te kao središnji koordinator nadgleda transparentnost i dosljednost primjene Twinning pravila, a njena uloga i razina uključenosti u nekom projektu ovisi o sustavu provedbe projekata uspostavljenom u pojedinoj državi korisnici. Također, Europska komisija izrađuje i redovito ažurira Twinning priručnik (eng. Twinning Manual) koji sadrži sveobuhvatne i praktične informacije za pravilnu pripremu i kvalitetnu provedbu Twinning projekata.

U osnovi razlikujemo izravni i neizravni sustav upravljanja projektima, pri čemu u izravnom upravljanju Delegacija Europske unije (eng. EU Delegation, EUD) koja djeluje ispred Europske komisije ima ulogu ugovornog tijela koje objavljuje Twinning natječaje, nadzire postupak odabira ponuda, sklapa ugovore, nadzire provedbu projekta i odobrava izvještaje, dok u sustavu neizravnog upravljanja navedenu ulogu ima nadležno provedbeno tijelo u državi korisnici (eng. Central Finance and Contracting Unit/Authority/Department) uz ex-ante ili ex-post kontrole od strane Delegacije Europske unije.

U oba navedena slučaja Europska komisija ima ključnu ulogu u postavljanju prioriteta pri raspodjeli EU sredstava za Twinning projekte i programiranju projekata u okviru odgovarajućih financijskih instrumenata, obzirom da sredstva za provedbu Twinning projekata osigurava EU.

Twinning Manual, Revision 2017 – Update 2022 dostupan je na poveznici:

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/Twinning_manual_2017_update_2022_EN.pdf

Twinning projektni ciklus

Twinning natječaj (Twinning Fiche) se objavljuje nakon završene faze programiranja projekata i pripreme projektnog sažetka u kojem država korisnica identificira potrebe i  specificira svrhu projekta, kao i rezultate koji se provedbom projekta trebaju postići. Na natječaj se mogu javiti isključivo tijela državne i javne uprave iz države članice EU ili tijela koja su dobila odobrenje od strane Europske komisije da mogu sudjelovati u Twinning projektima. Institucije države članice EU mogu pripremati projektni prijedlog (ponudu) samostalno ili u konzorciju s drugim državama članicama EU. Sve pristigle ponude se objektivno ocjenjuju od strane Odbora za ocjenjivanje ponuda, koji je u izravnom sustavu upravljanja projektima sastavljen od predstavnika Delegacije EU i tijela javne uprave države korisnice, dok se u neizravnom sustavu Odbor sastoji isključivo od predstavnika tijela javne uprave države korisnice. Nakon završetka postupka odabira, odabrana država članica poziva se na izradu Twinning ugovora.

Za provedbu projekta zadužen je projektni tim iz države članice i njihovi suradnici iz države korisnice. Svaki projekt ima dva voditelja projekta – po jednog na strani države članice i na strani države korisnice. Neizostavna karika svakog Twinning projekta je dugoročni Twinning savjetnik (eng. Resident Twinning Advisor/RTA), odnosno trajno zaposleni stručnjak javne uprave ili mandatnog tijela države članice, koji se premješta na rad u državu korisnicu u periodu trajanja provedbe Twinning projekta te koji je odgovoran za svakodnevnu koordinaciju i implementaciju projektnih aktivnosti. Država korisnica nominira njegovog neposrednog suradnika (RTA counterpart) čija je glavna obveza pružanje svakodnevne podrške dugoročnom Twinning savjetniku u obavljanju općih poslova vezanih uz projekt. U okviru projekta sudjeluju i kratkoročni stručnjaci iz države članice koji odlaze na misije u državu korisnicu te zajedno s njenim stručnjacima rade na projektnim aktivnostima i isporučuju projektne rezultate.

Osim standardnih Twinning projekata, postoje i Twinning light projekti koji su osmišljeni na način da slijede iste temeljne principe standardnog Twinninga, ali u manjem opsegu, pa ih nazivamo i „malim Twinninzima“. Određene razlike između Twinning i Twinning light projekata prikazane su u usporedbi ispod.

Nacionalne kontakt točke za twinning (National Contact Point / NCP)

U sustavu provedbe Twinning projekata važnu ulogu imaju Nacionalne kontakt točke (eng. National Contact Point, NCP), a osnovane su u svim državama članicama EU i državama korisnicama Twinning instrumenta kao središnje točke komunikacije između Europske komisije, država članica EU i država korisnica Twinning instrumenta. NCP ima ključnu ulogu u promociji instrumenta, koordinaciji projekata te komunikaciji i usmjeravanju informacija (npr. NCP države članice obavještava institucije države članice o objavljenim Twinning natječajima; NCP države korisnice usmjerava informacije prema korisničkim institucijama).

Skip to content