OPKK 2014. - 2020.

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020."

OPKK 2014. - 2020.

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020."

Općenito o OPKK 2014. - 2020.

Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” (OPKK) temeljni je programski dokument kojim se provodi kohezijska politika Europske unije i doprinosi cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta“ kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti. Unutar sustava provedbe Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova, u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. ulogu Upravljačkog tijela u OPKK ima Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU), a SAFU je Posredničko tijelo razine 2.

U okviru OPKK 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 6,863 milijardi eura od čega 4,700 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 2,131 milijardi eura iz Kohezijskog fonda te 31,499 milijuna eura koji su Republici Hrvatskoj dodijeljeni iz EFRR u okviru inicijative REACT-EU. Kada se tome pridoda nacionalni doprinos u iznosu od 1,192 milijarde eura, njegova ukupna vrijednost raste na 8,055 milijardi eura.

Detaljan pregled delegiranih funkcija SAFU PT2 dostupan je u Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem “Ulaganje za rast i radna mjesta”, no u najširem smislu posrednička tijela razine 2 zadužena su za provjeru izvršenja ugovornih obaveza te za kontrolu prihvatljivosti izdataka.

U OPKK SAFU ulogu PT2 provodi u sljedećim prioritetnim osima i prioritetima ulaganja:

Prioritetna os 1.

Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

 • Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije, s ciljem razvijanja uspješnosti istraživanja i inovacija te promoviranje centara za kompetencije, posebno onih od europskog interesa
 • Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, IR centara i visokog obrazovanja, posebno razvoja proizvoda i usluga, tehnološko povezivanje, socijalna inovacija, ekološka inovacija, usluge javnog servisa, zahtjeva za poticajima, umrežavanje, klasteri i otvorena inovacija kroz pametnu specijalizaciju, tehnološko jačanje i primijenjeno istraživanje, pilot linije, pred proizvodna provjera valjanosti, napredne proizvodne mogućnosti i početne proizvodnje, posebno u Ključnim tehnologijama koje potiču razvoj i inovacije i širenje tehnologija za opću namjenu

Prioritetna os 2.

Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija

 • Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikih brzina te podrška usvajanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo
 • Jačanje aplikacija informacijskih i komunikacijskih tehnologija za e-upravu, e-učenje, e-uključenost, e-kulturu i e-zdravlje

Prioritetna os 3.

Poslovna konkurentnost

 • Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora

Prioritetna os 4.

Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

 • Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru

Prioritetna os 6.

Zaštita okoliša i održivost resursa

 • Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine
 • Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), smanjenje zagađenja zraka i promicanje mjera za smanjenje buke

Prioritetna os 7.

Povezanost i mobilnost

 • Podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN-T
 • Poboljšavanje regionalne mobilnosti povezivanjem sekundarnih i tercijarnih čvorišta s infrastrukturom TEN-T-a, uključujući multimodalna čvorišta
 • Podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN-T
 • Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometni sustavi s niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti
 • Razvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i interoperabilnih željezničkih sustava te promicanje mjera za smanjenje buke

Prioritetna os 8.

Socijalno uključivanje i zdravlje

 • Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici
 • Pružanje podrške fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj obnovi ugroženih zajednica u urbanim i ruralnim područjima

Prioritetna os 9.

Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

 • Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje

Prioritetna os 10.

Tehnička pomoć

U prethodnoj financijskoj perspektivi (2007. – 2013.) SAFU je u funkciji PT2 pratio provedbu preko 300 pojedinačnih ugovora u vrijednosti većoj od 300 milijuna eura s korisnicima iz različitih područja djelatnosti: malim i srednjim poduzetnicima, fakultetima i sveučilištima, jedinicama lokalne samouprave te ministarstvima i javnim agencijama.

Prioritetna os 12.

Sanacija šteta od potresa

 • Pružanje podrške fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj obnovi ugroženih zajednica u urbanim i ruralnim područjima.
 • Izgradnja novih/zamjenskih i obnova (rekonstrukcija) postojećih stambenih jedinica u državnom vlasništvu na potresom stradalim područjima.
Skip to content