PKK 2021. - 2017.

Program "Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027."

PKK 2021. - 2027.

Program "Konkurentnost i kohezija 2017. - 2021."

Općenito o PKK 2021. - 2027.

Europska komisija je 9. studenoga 2022. odobrila Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., čime je ostvaren temelj za korištenje 5,203 milijardi eura, od čega iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) 4,020 milijardi eura te iz Kohezijskog fonda (KF) 1,182 milijardi eura, koji će se provoditi kroz šest prioriteta u cilju ravnomjernog razvoja Hrvatske.

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.) postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje EFRR-a i KF-a za razdoblje 2021.-2027. Glavni cilj podržanih intervencija je ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizirati javnu upravu, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj Republici Hrvatskoj (RH) i ojačati kvalitetu života stanovništva.

PKK 2021.-2027. provest će se u okviru Kohezijske politike (KP) Europske unije (EU) kroz cilj ulaganja u radna mjesta i rast, te će pridonijeti ispunjenju ciljeva politike.

PKK 2021.-2027. se temelji na Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. (NRS 2030), najvišem aktu strateškog planiranja koji određuje trenutno stanje, razvojne potencijale, viziju, smjernice razvoja, strateške ciljeve i scenarije razvoja

Intenzivnije korištenje EU fondova tijekom provedbe financijskog razdoblja 2014.- 2020. ukazuje da je većina javnih ulaganja u RH financirana iz KP, da su poduzete aktivnosti na nacionalnoj razini tijekom zdravstveno-gospodarske krize uspješno kombinirane s instrumentima EU u svrhu očuvanja radnih mjesta i zdravlja građana te da se i dalje oko 3% HR bruto domaćeg proizvoda (BDP) generira iz EU fondova.

Pet ciljeva Kohezijske politike

Cilj 1.

Pametnija Europa

Konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezivosti u području IKT-a

Unutar prvog cilja politike nalaze se četiri posebna cilja koja se odnose na:

 • poboljšanje istraživačkih i inovacijskih sposobnosti te povećanu primjenu naprednih tehnologija
 • iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća i vlade
 • jačanje rasta i konkurentnosti MSP-ova
 • razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo
 • jačanje digitalne povezanosti

Cilj 2.

Zelenija Europa

Zelenija, otporna Europa s niskom razinom emisija koja prelazi na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, sprečavanja rizika i upravljanja njime te održive urbane mobilnosti

Unutar cilja Zelenija Europa postavljeno je sedam posebnih ciljeva koji se odnose na:

 • energetsku učinkovitost
 • obnovljive izvore energije
 • razvoj pametnih energetskih sustava, mreža i skladištenja na lokalnoj razini
 • promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanje rizika otpornosti na katastrofe
 • održivo upravljanje vodama
 • prelazak na kružno gospodarstvo
 • biološku raznolikost, zelenu infrastrukturu u urbanom okruženju i smanjenje onečišćenja
 • promicanje održive multimodalne mobilnost

Cilj 3.

Povezanija Europa jačanjem mobilnosti

Unutar cilja Povezanija Europa određena su četiri posebna cilja koja se odnose na:
 • razvoj održive, pametne, sigurne i intermodalne mreže TEN-T koja je otporna na klimatske promjene
 • razvoj održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti
 • promicanje održive multimodalne urbane mobilnosti (Digitalizacija prometa, Infrastruktura čistog gradskog prometa, Vozila čistog gradskog prometa, Biciklistička infrastruktura, Digitalizacija gradskog prometa, Infrastruktura za alternativna goriva, Multimodalni promet (TEN-T))

Cilj 4.

Europa s istaknutijom socijalnom komponentom

Uključivija Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom europskog stupa socijalnih prava

Posebni ciljevi u smislu hard aktivnosti:

 • tržišta rada i pristupa kvalitetnom zapošljavanju razvojem socijalnih inovacija i infrastrukture
 • obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenja
 • povećanje socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica
 • povećanje socioekonomske integracije državljana trećih zemalja
 • zdravstvena skrb
 • jačanje uloge kulture i turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti

Posebni ciljevi u smislu soft aktivnosti prate navedene infrastrukturne aktivnosti u svim sektorima i svim ciljanim skupinama

Cilj 5.

Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih i obalnih područja te lokalnih inicijativa

Unutar petog cilja politike definirana su dva posebna cilja koja se odnose na:

 • poticanje integriranog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulturne baštine kao i sigurnosti u urbanim područjima
 • poticanje integriranog društvenog i gospodarskog te razvoja u području okoliša na lokalnoj razini, kulturne baštine i sigurnosti, uključujući ruralna i obalna područja, među ostalim s pomoću lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice

Zaključno, naredna financijska perspektiva naglasak stavlja na zeleno i digitalno – više sredstava lokalnom i regionalnom razvoju, veća fokusiranost i poseban cilj politike posvećen lokalnom razvoju, daljnji razvoj teritorijalnih instrumenata i veća integracija ulaganja iz raznih izvora.

Prioriteti i raspodjela sredstava prema prioritetima u okviru Programa "Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027."

Prioritet 1.

Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju

(Cilj: Pametnija Europa)

Alokacija: 1.197.631.697 eura

Prioritet 2.

Jačanje digitalne povezivosti

(Cilj: Pametnija Europa)

Alokacija: 1.197.631.697 eura

Prioritet 3.

Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa

(Cilj: Zelenija Europa)

Alokacija: 1.197.631.697 eura

Prioritet 4.

Razvoj održive intermodalne Urbane mobilnosti, kao dio prijelaza na niskougljično gospodarstvo

(Cilj: Zelenija Europa)

Alokacija: 1.197.631.697 eura

Prioritet 5.

Razvoj održive, pametne i sigurne mobilnosti

(Cilj: Povezanija Europa)

Alokacija: 1.197.631.697 eura

Prioritet 6.

Jačanje zdravstvenog sustava, promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja

(Cilj: Uključiva Europa)

Alokacija: 1.197.631.697 eura

Ukupna alokacija

5.203.032.094 eura

Skip to content