Dragi korisnici,

zajedno s vama krenuli smo u 2020. godinu s brojnim planovima za ugovaranje novih projekata i nastavkom realizacije aktivnosti u provedbi onih ranije ugovorenih.

U prva tri mjeseca ove godine ugovorili smo 30 novih projekata čija je ukupna vrijednost  gotovo 500 milijuna kuna od čega je 390 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a radi se o projektima ulaganja u: izgradnju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, revitalizaciju kulturne baštine na području urbane aglomeracije Pula, revitalizaciju brownfield lokacija na području urbane aglomeracije Zagreb, ulaganja u znanost i inovacije (tzv. SIIF), razvoj poduzetništva na području gradova Benkovca i Knina…

Zatim se dogodila situacija s pojavom koronavirusa (COVID-19), međutim, SAFU i dalje u maksimalnoj mogućoj mjeri provodi aktivnosti koje je moguće provoditi u novonastalim okolnostima. SAFU aktivno prati sve što se događa ovih dana te prilagođavamo naše poslovanje prema uputama nadležnih institucija kako bismo na najbolji mogući način zaštitili zdravlje svih nas i naših korisnika, ali i nastavili s obavljanjem naših poslova.

Iako smo prema uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite smanjili osobne kontakte s vama, našim dragim korisnicima, te trenutno ne održavamo edukacije za korisnike i sastanke, i dalje smo tu za vas!

Za sve vaše projekte koji su u fazi provedbe dostupni su vam naši stručnjaci za kontrolu provedbe projekata koji su vam dodijeljeni prilikom sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te ih i nadalje možete kontaktirati putem e-pošte i/ili telefona ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za daljnji tijek provedbe projekata.

Uz navedeno, u ovom razdoblju kad ne možemo održavati edukacije za vas u našim prostorima i/ili dolaziti u vaše gradove i općine nudimo vam podršku u vidu slanja materijala i prezentacija elektroničkim putem, a za više informacija možete nam se obratiti na adresu e-pošte: [email protected].

Također, kao jedna od mjera kojima je cilj zaštititi korisnike bespovratnih sredstava čiji projekti su u provedbi, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku kojom se bezuvjetno produljuje trajanje projekta s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, kao i obveze povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju za 90 dana za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji su u provedbi.

Na kraju, pozivam vas da pratite objave na našim mrežnim stranicama safu.hr koje redovito ažuriramo i putem kojih ćemo vas nastaviti informirati o svim važnim novostima i postupanjima.

S poštovanjem,

Tomislav Petric, ravnatelj

Dodaci ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

Postoje razne okolnosti koje mogu utjecati na provedbu projekta, stoga postoji mogućnost izmjene ugovora kako bi se zadovoljila potreba prilagodbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Izmjene Ugovora su dozvoljene i moguće samo u onoj mjeri i s onim učinkom koji ne dovodi u pitanje zaključke postupka dodjele bespovratnih sredstava, odnosno ocjenu prihvatljivosti i kvalitete projektnog prijedloga, te postupanje u skladu s načelom jednakog postupanja.

Izmjena ili dopuna Ugovoru kojom se uvodi nova/mijenja postojeća aktivnost i povezani troškovi moguća je kada su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • izmjene su nastale zbog nepredvidivih okolnosti koje su nastupile nakon predaje projektne prijave na temelju sklopljenog Ugovora – posljedica okolnosti koje prijavitelju u trenutku podnošenja nisu bile poznate niti predvidive
 • izmjene su nužne za uredno izvršenje Ugovora – bez iste korisnik neće biti u mogućnosti (jednako uspješno) ostvariti rezultate, ciljeve i pokazatelje projekta i doprinosi uspješnijoj i/ili lakšoj provedbi Ugovora u ostvarenju ciljeva i rezultata
 • povezani troškovi ne smiju prijeći ukupne prihvatljive troškove
 • za okolnosti koje su dovele do potrebe za uvođenjem izmjene nije odgovorna niti jedna ugovorna strana.

Sve izmjene koje ne ispunjavaju kumulativno navedene uvjete, dopuštene su pod uvjetom da troškove povezane s izmjenom snosi Korisnik.

KOD IZMJENA UGOVORA RAZLIKUJU SE:

 • izmjena na temelju zahtjeva ugovorne strane
 • izmjene na temelju odluke PT2
 • izmjene manjeg značaja

Ukoliko se radi o manjim izmjenama Ugovora iste ne zahtijevaju sklapanje pisanog Dodatka ugovoru, dok se u slučaju većih izmjena sastavlja Dodatak Ugovoru.

IZMJENA NA TEMELJU ZAHTJEVA UGOVORNE STRANE

Veće izmjene i/ili dopune zahtijevaju potpisivanje Dodatka Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u sljedećim situacijama:

 • uvjeta vlasništva nad projektom i na druga stvarna prava na stvarima financiranih iz proračuna projekta proizašlih iz projekta, kao i na ostala imovinska prava povezana i nastala iz određenog projekta
 • odobrenog financijskog iznosa i/ili iznosa postotka Korisnikovog sufinanciranja projekta s time da se iznos bespovratnih sredstava kako je naveden u relevantnoj odluci o financiranju ne može povećati
 • preraspodjela između glavnih proračunskih elemenata projekta koja uključuje odstupanje veće od 20% izvorne vrijednosti (ili određenog dodatkom ugovoru)
 • neostvarenje ciljanih vrijednosti pokazatelja koji uključuju varijacije od preko 15% vrijednosti navedenih u Ugovoru
 • drugi aspekti Ugovora sa značajnim utjecajem na opseg projekta i ciljeve (promjene projektnih aktivnosti, fizičke osobine i/ili funkcionalne namjene projekta, razdoblje provedbe, rezultate projekta).

Svaka od ugovornih strana može zahtijevati da se Ugovor izmjeni Dodatkom Ugovoru. O izmjenama Ugovora, o kojima su se usuglasile sve ugovorne strane, sastavlja se Dodatak Ugovoru koji moraju potpisati sve strane u Ugovoru.

Dodatak stupa na snagu na dan potpisivanja izmjena i dopuna i to kada ga potpiše posljednja strana.

U slučaju donošenja Odluke PT-a o djelomičnom ili potpunom odbijanju Korisnikova zahtjeva za izmjenu i/ili dopunu Ugovora ista mora biti obrazložena i dostavljena Korisniku.

IZMJENE NA TEMELJU ODLUKE PT2

PT2 je jedino tijelo koje može koristiti instrument izmjene Ugovora jednostranom odlukom, bez potpisivanja Dodatka Ugovoru, tijekom cijelog razdoblja izvršavanja Ugovora (dakle i tijekom 5 godina izvještavanja nakon završetka provedbe projekta) za

 • smanjenje iznosa bespovratnih sredstava
 • izmjene odredbi Ugovora koje su u suprotnosti s nacionalnim zakonodavstvom ili zakonodavstvom EU.

Smanjenje iznosa bespovratnih sredstava se provodi u sljedećim slučajevima:

a) kada su nedvojbeno utvrđene teže pogreške ili nepravilnosti te su troškovi proglašeni neprihvatljivima

b) kada Korisnik nije ostvario ciljane vrijednosti pokazatelja i/ili rezultata Projekta

c) kada se nedvojbeno utvrdi da postoje očite uštede u projektu u usporedbi s odobrenim bespovratnim sredstvima i ostvarenim ili planiranim troškovima

d) kada PT2 donese odluku o potrebi financijskog ispravka Ugovora bez njegova mijenjanja temeljem članka 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013 i članka 15. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 480/2014.

PRIMJER JEDNOSTRANE IZMJENE UGOVORA

Dana 11. ožujka 2020. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je stanje pandemije virusa COVID-19 te je Vlada Republike Hrvatske istog dana proglasila epidemiju uzrokovanu navedenim virusom.

Nastavno na Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2020. godine kojim je prihvaćen prijedlog mjera za pomoć gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa, SAFU u svojstvu PT2 pristupa jednostranoj izmjeni ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sukladno odredbi vezanoj uz izmjene propisa u nacionalnom zakonodavstvu i zakonodavstvu EU.

U tom slučaju nema izrade Dodatka ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te se Korisnik obavještava o izmjeni ugovora o dodjeli bespovratnih

Općina Čepin

1. Za početak, molim Vas predstavite nam ukratko projekt „Izgradnja biciklističkih staza u Čepinu“.

Cilj našeg projekta je izgradnja, prilagodba i modernizacija mreže biciklističkih staza namijenjenih javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš. Biciklistička infrastruktura će doprinijeti boljoj povezanosti na linijama koje služe za dnevne migracije na području urbane aglomeracije Osijek. Izgradnja i povezivanje biciklističkih staza na području općine Čepin i okolice stvorit će preduvjete za veću protočnost u prometovanju na gradskim i prigradskim relacijama i neosporno povećati turističku atraktivnost ovog dijela kontinentalne Hrvatske. Projektom se planira izgraditi tri biciklističke staze u općini Čepin ukupne duljine od 6,3 km.

2. Koje pripremne aktivnosti ste vi kao korisnik poduzeli za što uspješnije savladavanje eventualnih prepreka koje se događaju tijekom provedbe projekata?

Napravili smo analizu gdje je najpotrebnije da se izgradi nova biciklistička infrastruktura koja će imati najveći učinak na naše stanovnike. Nakon što smo vidjeli koje su to dionice u našoj općini pristupili smo izradi projektne dokumentacije i troškovnika. Svakako smo uzeli u obzir da nove staze povežemo sa onima koje su ranije izgrađene.

 

3. Što biste, na temelju svog iskustva, poručili drugim korisnicima projekata te na koji način se dobrim planiranjem može prevenirati otežana provedba projekta?

Ono što bih preporučio svakome je da prije nego što krene u realizaciju projekta je da se okupi stručan tim ljudi koji će pokrivati sve sfere provedbe projekta. Tijekom provedbe je prirodno da na ovakvim velikim projektima dođe do nepredviđenih situacija, te kako bi se smanjio rizik od nepredviđenih situacija potrebna je redovita koordinacija svih dionika projekta.

4. Koji dio provedbe projekta vam je najizazovniji?

Svakako najizazovniji dio provedbe je javna nabava, s obzirom da smo u projektu imali 2 velike nabave i da smo među prvim gradovima i općinama provodili po novom Zakonu o javnoj nabavi taj dio bih naveo kao najizazovniji.

Skip to content