Dragi korisnici,

od srca vam želimo blagoslovljene nadolazeće uskršnje blagdane.

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.) postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2021.-2027. Glavni cilj podržanih intervencija je ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizacija za građane i poduzeća, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj Republici Hrvatskoj i ojačati kvalitetu života stanovništva. PKK 2021.-2027. provest će se u okviru Kohezijske politike (KP) Europske unije (EU) kroz cilj ulaganja u radna mjesta i rast, te će pridonijeti ispunjenju ciljeva politike 1 do 4 definiranih u članku 5.  Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća.

PKK 2021.-2027. se temelji na Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. (NRS 2030), najvišem aktu strateškog planiranja koji određuje trenutno stanje, razvojne potencijale, viziju, smjernice razvoja, strateške ciljeve i scenarije razvoja. Ulaganja iz EU fondova doprinijet će uravnoteženom regionalnom razvoju. Ulaganja će se osim na cijelo područje RH, usmjeriti i na potpomognuta i brdsko-planinska područja, područja koja prema stupnju razvijenosti zaostaju za nacionalnim prosjekom, koja su jače izložena demografskim izazovima i deprivaciji te područja razvojnih ograničenja i posebnosti.

PRIORITET: 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju

Pametnija Europa

Prioritet se ostvaruje u okviru cilja politike 1 – Pametnija Europa gdje je naglasak na promicanju inovativne i pametne gospodarske preobrazbe. U okviru navedenog cilja ulagat će se u poboljšanje istraživačkih i inovacijskih sposobnosti te povećanu primjenu naprednih tehnologija; iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća i vlade; jačanje rasta i konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika te razvoj vještina za pametnu specijalizaciju i poduzetništvo.

Alokacija: 1.157.132.075 EUR

Specifični cilj 1.i Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija (EFRR)

Specifični cilj 1.ii Iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća, istraživačke organizacije i tijela javne vlasti (EFRR)

Specifični cilj 1.iii Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja (EFRR)

Specifični cilj 1.iv Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo (EFRR)

 

PRIORITET: 2. Jačanje digitalne povezanosti

Pametnija Europa

Prioritet se ostvaruje u okviru cilja politike 1 – Pametnija Europa. Predstavlja nastavak ulaganja u izgradnju širokopojasnih agregacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta i povezivanje javnih ustanova na VHCN mreže, u NGA bijelim i sivim područjima.

Alokacija: 50.000.000 EUR

Specifični cilj 1.v Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija (EFRR)

 

PRIORITET: 3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa

Zelenija Europa

Prioritet se ostvaruje u okviru cilja politike 2 – Zelenija Europa. Unutar cilja Zelenija Europa postavljeno je osam posebnih ciljeva koji se odnose na: energetsku učinkovitost; obnovljive izvore energije; razvoj pametnih energetskih sustava, mreža i skladištenja na lokalnoj razini; promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanje rizika i otpornosti na katastrofe; održivo upravljanje vodama; prelazak na kružno gospodarstvo; biološku raznolikost, zelenu infrastrukturu u urbanom okruženju i smanjenje onečišćenja te promicanje održive multimodalne mobilnosti.

Alokacija:  2.018.316.706 EUR

Specifični cilj 2.i Promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova (EFRR)

Specifični cilj 2.ii Promicanje obnovljive energije u skladu s Direktivom (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o energiji iz obnovljivih izvora, uključujući kriterije održivosti utvrđene u njoj (EFRR)

Specifični cilj 2.iii Razvoj pametnih energetskih sustava, mreža i skladištenja izvan mreže TEN-E (EFRR)

Specifični cilj 2.iv Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (EFRR)

Specifični cilj 2.v Promicanje pristupa vodi i održivog upravljanja vodama (KF)

Specifični cilj 2.vi Promicanje prelaska na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo (EFRR)

Specifični cilj 2.vi Promicanje prelaska na kružno i resursno učinkovito gospodarstvo (KF)

Specifični cilj 2.vii Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja (EFRR)

 

PRIORITET: 4. Razvoj održive intermodalne urbane mobilnosti, kao dio prijelaza na niskougljično gospodarstvo

Zelenija Europa

Ovaj prioritet se realizira u okviru cilja politike 2 – Zelenija, otporna Europa. Fokus je na projektima koji doprinose nižim razinama emisija ugljika radi prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika, promicanjem prijelaza na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i ublažavanja klimatskih promjena, upravljanja rizikom i njegova sprječavanja te održive gradske mobilnosti. Projekti će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF).

Alokacija: 206.276.174 EUR

Specifični cilj 2.viii Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika (EFRR)

Specifični cilj 2.viii Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika (KF)

 

PRIORITET: 5. Razvoj održive, pametne i sigurne mobilnosti

Povezanija Europa

Aktivnosti u okviru prioriteta se realiziraju u skladu s ciljem politike 3 – Povezanija Europa. Ulagat će se u razvoj održive, pametne, sigurne i intermodalne TEN-T mreže te razvoj regionalne, lokalne i prekogranične mobilnosti kojom se osigurava bolji pristup toj mreži. Ključna ulaganja će biti u izgradnju, rekonstrukciju i modernizaciju željeznica. Projekti obuhvaćeni prioritetom financirat će se i Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF).

Alokacija: 980.000.001 EUR

Specifični cilj 3.i Razvoj pametne, sigurne, održive i intermodalne mreže TEN-T otporne na klimatske promjene (EFRR)

Specifični cilj 3.i Razvoj pametne, sigurne, održive i intermodalne mreže TEN-T otporne na klimatske promjene (KF)

Specifični cilj 3.ii Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti (EFRR)

 

PRIORITET: 6. Jačanje zdravstvenog sustava; promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja

Uključivija Europa

Prioritet se ostvaruje u okviru cilja politike 4 – Uključivija Europa. U fokusu je socijalna komponenta odnosno europski stup socijalnih prava. Ključna ulaganja su u segmentima poboljšanja jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog, promicanja socioekonomske uključenosti marginaliziranih zajednica, kućanstava s niskim dohotkom i skupina u nepovoljnom položaju, uključujući osobe s posebnim, te osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava.

Alokacija: 626.504.741EUR

Specifični cilj 4.ii Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja razvojem pristupačne infrastrukture, među ostalim jačanjem otpornosti obrazovanja na daljinu i obrazovanja putem interneta (EFRR)

Specifični cilj 4.iii Promicanje socioekonomske uključenosti marginaliziranih zajednica, kućanstava s niskim dohotkom i skupina u nepovoljnom položaju, uključujući osobe s posebnim potrebama, putem integriranih djelovanja koja obuhvaćaju stanovanje i socijalne usluge (EFRR)

Specifični cilj 4.v Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i jačanje otpornosti zdravstvenog sustava, uključujući primarnu zaštitu, i promicanje prelaska s institucijske skrbi na skrb u obitelji i skrb u zajednici (EFRR)

Specifični cilj 4.vi Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama (EFRR)

 

Tehnička pomoć
Alokacija: 164.802.397 EUR
Fond: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijski fond (KF)

 

Ukupna alokacija u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.: 5.203.032.094 eura

Izvor: strukturnifondovi.hr

Speleon - Centar podzemne baštine

Što ovaj projekt znači za područje Baraćevih špilja i općine Rakovica?

Provedbom projekta „Promicanje održivog razvoja Značajnog krajobraza Baraćeve špilje“ i izgradnjom Speleona – Centra podzemne baštine, unaprijeđena je infrastruktura za posjetitelje, ostvarena je jedinstvena i atraktivna prezentacija kulturnih i prirodnih vrijednosti lokaliteta, integrirani su sadržaji za posjećivanje i stvoreni uvjeti za produljeni boravak posjetitelja, omogućeni su obilasci posjetiteljima s posebnim potrebama. Također, povećan je edukacijski, interpretacijski i stručno-znanstveni potencijal Ustanove a promocijom i poticanjem prodaje lokalnih proizvoda te zapošljavanjem pokrenut je doprinos lokalnoj zajednici. U skladu s namjerom da ovaj prostor živi svih 12 mjeseci u godini, Speleon je izravan doprinos tom cilju, osim toga, svakako će utjecati i na produljenje boravka postojećih posjetitelja u našoj destinaciji. Općina Rakovica uistinu ima potencijal postaviti se na europsku, pa i svjetsku kartu zelenih destinacija, zajedno sa raznolikom turističkom ponudom naše karlovačke županije i naravno, svjetski poznatim odredištem u neposrednoj blizini – Nacionalnim parkom Plitvička jezera.

Koje zanimljivosti o ovom jedinstvenom projektu biste voljeli istaknuti?

Želim istaknuti kako podloga za nastanak ovakvoga projekta leži u dugogodišnjim stručnim i znanstvenim istraživanjima špilja na ovom području, a prvenstveno istraživanja Gornje Baraćeve špilje.

Temeljni posao naše Ustanove jest upravljanje zaštićenim područjem na području općine Rakovica i to  značajnim krajobrazom, Natura 2000 objektima te svim špiljama i jamama kojih je do sada evidentirano više od 150. Obzirom na toliko bogatstvo koje imamo skriveno u našem podzemlju  i na fenomenalne nalaze koje smo pronašli  do danas, odlučili smo se na ovakav veliki projekt – sve prirodno i kulturno bogatstvo koje stoji skriveno i nedostupno prezentirati javnosti u Speleonu.

Čitav objekt ima naglasak na dimenziju ekološke održivosti, integrirane su energetski učinkovite tehnologije, te se zgrada i vizualno maksimalno uklapa u okruženje, prostire se na 1200 m², od toga je 850m² namijenjeno za izložbu stalnog postava. Pored stalnog postava sadrži i multifunkcionalnu dvoranu te suvremeni radni depo u kojima ćemo nastaviti okupljati stručnjake i znanstvenike, speleo – dokumentacijsku knjižnicu, ugostiteljski sadržaj, suvenirnicu i dječju igraonicu.

Kakva je bila reakcija posjetitelja na turističku atrakciju i postav Speleona?

Centar podzemne baštine u nešto više od mjesec dana od otvorenja posjetilo je više od  3800 posjetitelja. Poseban interes kod posjetitelja pobudili su hiperrealistični primjerci životinja iz ledenog doba, ali i multimedijalan i interaktivan dio postava. Veliki interes iskazale su obrazovne ustanove, koje u narednim mjesecima, sukladno najavama očekujemo u velikom broju. Prema do sada prikupljenim osvrtima i komentarima posjetitelja iznimno smo zadovoljni proizašlim dojmovima. Trenutna ocjena na Google profilu je 4,9 te ćemo i u daljnjem radu ustrajati na izvrsnosti i zadovoljstvu posjetitelja. Kvaliteta sadržaja, stručno i educirano osoblje ono je što su posjetitelji prepoznali kod lokaliteta Gornja Baraćeva špilja, a sada smo isto primijenili i u Speleonu.

S kojim izazovima ste se susreli tijekom provedbe projekta?

Provesti ovakav projekt bilo je dosta izazovno…Od početka projekta do danas suočili smo se sa zastojem provedbe projekta uslijed pandemije, rastom cijena na tržištu i probijanjem budžeta, padom broja posjetitelja i prihoda, međutim unatoč tomu uži projektni tim proveo je  20 nabava, ugovorili smo, proveli i još uvijek ispraćamo 37 različitih ugovora, uspjeli smo projekt dovesti do kraja u roku, a na kraju ovaj projekt je financijski narastao.

Obzirom na nedostatna vlastita sredstva, s tim izazovom suočili smo se uz veliku potporu partnera – Nacionalnog parka Plitvička jezera koji nam je osigurao sredstva za sufinanciranje projekta, potom uz veliku potporu HBOR-a – za predfinanciranje provedbe i investicijski kredit za iznos koji je iznad budžeta. Također, da projekt uspijemo uspješno dovesti do kraja, naš osnivač, naša Općina Rakovica osigurala je pojačanu financijsku potporu za osiguranje stabilnog redovitog poslovanja za cijelo vrijeme provedbe projekta. Kao rezultat sveukupnih aktivnosti proizašao je Speleon – Centar podzemne baštine.

Koji savjet biste dali budućim korisnicima bespovratnih sredstava pri realizaciji ovakvih sličnih projekata?

Mi smo na neki način pokazali kako se može, mogu se ostvariti veliki projekti, male ustanove mogu puno, a europski fondovi zbilja mijenjaju Hrvatsku.

 

Tihana Oštrina, struč. spec. oec., MBA
Ravnateljica

 

Projekt: Promicanje održivog razvoja Značajnog krajobraza Baraćeve špilje

Korisnik: Javna ustanova Baraćeve špilje – za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica

Bespovratna EU sredstva: 2.246.017,12 EUR/ 16.922.616,00 HRK

 

Skip to content