Dragi korisnici,

zadovoljstvo mi je predstaviti vam novo izdanje SAFU biltena za korisnike. Nadam se da su vam savjeti iz prethodnog biltena pomogli da se pripremite za uspješno financijsko izvješćivanje i da su vam novosti o projektima i događajima iz svijeta fondova EU-a bile korisne i zanimljive.

U prethodnom smo izdanju biltena obilježili desetu godišnjicu rada Središnje agencije, a u novom izdanju imamo priliku obilježiti razdoblje važno za sve stanovnike naše države – petu godišnjicu članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Članstvo Hrvatske u Europskoj uniji donijelo nam je razne mogućnosti financiranja uz pomoć bespovratnih sredstava iz fondova EU-a. U razdoblju od 1. srpnja 2013. godine do danas smo, zajedno s vama, potpisali ukupno 546 ugovora u vrijednosti većoj od 20 milijardi kuna. Modernizacija željezničkog sustava u Hrvatskoj, razvoj cesta i zračnih luka, zaštita okoliša i prirodne i kulturne baštine, poduzetništvo, gospodarstvo, znanstveno istraživanje i inovacije, socijalno uključivanje, zdravlje i obrazovanje samo su neka od područja u koja smo ulagali zajedno s našim korisnicima. Zahvaljujući projektima sufinanciranim europskim sredstvima pridonijeli smo poboljšanju kvalitete života hrvatskog stanovništva, otvorila su se nova radna mjesta, očuvala kulturna i prirodna baština te unaprijedilo gospodarstvo, obrazovanje, prometna povezanost i zdravstvo. Jedna od uloga SAFU-a je širenje stečenih znanja u procesu upravljanja projektima pa smo tako u 5 godina članstva Hrvatske u EU-u održali 521 edukaciju i radionicu od kojih je 190 bilo namijenjeno korisnicima bespovratnih sredstava pretpristupnih programa i ESI fondova. Na edukacijama i radionicama sudjelovalo je ukupno 4.675 korisnika.

U 2018. smo godini došli do brojke od 77 potpisanih ugovora u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“ ukupne vrijednosti gotovo 3 milijarde kuna. Izuzetno mi je drago što mogu reći da je u tom razdoblju naglasak bio stavljen na znanstvena istraživanja i inovacije. Upravo smo iz tog područja dosad u 2018. godini potpisali najviše ugovora – njih 25 u vrijednosti većoj od milijarde kuna.

U drugom ovogodišnjem izdanju SAFU biltena za korisnike imat ćete priliku saznati korisne informacije o ex-ante pregledu dokumentacije o nabavi, čitati o iskustvu u provedbi projekata jednog od naših korisnika te vidjeti koje su novosti obilježile drugo tromjesečje ove godine.

Svim korisnicima, starima i novima, zahvaljujem na dosadašnjoj suradnji i želim nastavak uspješnog provođenja projekata!

S poštovanjem,

Tomislav Petric, ravnatelj

Ex-ante pregled dokumentacije o nabavi

Ex-ante provjere provode se za projekte koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) u financijskoj perspektivi 2014. -2020. , a unutar Operativnih programa „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK) te „Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP).

Cilj je ex-ante pregleda dokumentacije o nabavi utvrditi da je dokumentacija o nabavi sukladna primjenjivom zakonodavstvu (HR i EU) i operativnom programu (OPKK). Kako bi se navedeno osiguralo, Posredničko tijelo razine 2 (PT2) provjerava projektni plan nabave (PPN) za svakog korisnika bespovratnih sredstava te provjerava dokumentaciju o nabavi (DON) prije objave Poziva na nadmetanje. Korisnik dostavlja početni PPN koji sadrži sve nabave po pojedinom projektu te obavještava PT2 o svakoj budućoj izmjeni. PT2 pristupa analizi PPN te izdaje preporuke za poboljšanje vodeći se sprječavanjem pogrešaka ili previda i imajući u vidu moguće rizike. Nakon završetka pregleda, PT2 obavještava korisnika o nabavama za koje je predviđeno da budu predmetom ex-ante pregleda DON. Popis nabava koje će biti predmetom ex-ante pregleda temelji se na analizi rizika.

Aspekti analize rizika:

 • prethodno iskustvo korisnika u provedbi postupaka nabave,
 • udio nabave u ukupnim prihvatljivim troškovima,
 • složenost predmeta nabave,
 • složenost postupka nabave i podjela na grupe,
 • nepravilnosti utvrđene u ranijim postupcima nabave.

Kriteriji mjerodavni za uzorkovanje nabava za koje se provodi ex-ante provjera i tko ih provodi (PT2 u čijem se portfelju nalazi projekt ili Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU – SAFU):

Kada?

 • Prije početka postupka.

Zašto?

 • Smanjenje mogućnosti ulaganja prigovora na DoN i vjerojatnosti nastanka poteškoća u pregledu i ocjeni ponuda
 • osiguravanje poštivanja načela javne nabave i usustavljivanje prakse postupanja
 • djelovanje na manji broj nepravilnosti i posljedično korekcija prilikom ex-post verifikacije nabava.

Glavne točke provjere?

 • Određivanje procijenjene vrijednosti nabave i predmeta nabave
 • prethodna analiza tržišta
 • rokovi
 • sadržaj DON prema ZJN2016 i Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
 • tehničke specifikacije predmeta nabave
 • kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
 • kriteriji za odabir ponude
 • prijedlog ugovora
 • troškovnici.

Kako?

 • Na osnovi kontrolnih lista i sukladno ZJN2016 (i pravilnicima) ili Pravilima za tijela koja nisu obveznici ZJN.

Svi moraju poštivati načela propisana u Uredbi o javnoj nabavi 2014/24/EU.

Skip to content