Dragi korisnici,

u proteklom smo razdoblju zajedno s vama podijelili važne trenutke nekih naših najvećih projekata.

Počela je gradnja Pelješkog mosta, našeg najvećeg projekta u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ čija ukupna vrijednost iznosi više od 4 milijarde kuna. Uspješno je završen projekt izgradnje mosta kopno – otok Čiovo koji je u promet pušten u srpnju ove godine. Osim izgradnje velikih projekata iz područja prometa, obilježen je i početak gradnje studentskog doma u Dubrovniku kojim će se osigurati smještaj za 503 studenta te je u okviru projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak“ potpisan ugovor o dodjeli gotovo 200 milijuna kuna bespovratnih sredstava za nabavu mega računala koje je deset do dvadeset puta jače od postojećih kapaciteta u Hrvatskoj.

Predstavnici SAFU-a sudjelovali su na najvećem okupljanju EU stručnjaka u Hrvatskoj, konferenciji „Dani regionalnoga razvoja i EU fondova“, na kojem su održali predavanje „SAFU provjere postupaka nabave i primjeri najčešćih pogrešaka“ te su tijekom cijelog trajanja konferencije bili na raspolaganju za pitanja korisnika i drugih sudionika konferencije. Predstavnici SAFU-a predstavili su aktivnosti SAFU-a tijekom 2018. godine; dali su pregled ex-ante i ex-post provjera i najčešćih pogrešaka. Cijelu prezentaciju možete pregledati i preuzeti ovdje.

Samo u proteklom tromjesečju 2018. godine potpisali smo 52 nova ugovora te na kraju mjeseca rujna ukupno u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ brojimo 398 projekata ukupne vrijednosti više od 20 milijardi kuna. Najviše projekata dosad u 2018. godini imamo iz područja zaštite okoliša i održivosti resursa, dok su oni s najvećim iznosom ukupne vrijednosti iz područja povezanosti i mobilnosti. S obzirom na to da je SAFU trenutno u fazi provedbe projekata ukupne vrijednosti gotovo 20 milijardi kuna, zaposlenici SAFU-a su vam na raspolaganju za sva pitanja i eventualne nedoumice tijekom provedbe. Upravo iz tog razloga, tema ovog broja jest provedba infrastrukturnih projekata. Isto tako, u rubrici „Vi imate riječ“, korisnik općina Medulin podijelio je svoja iskustva u provedbi projekta „Arheološki park Vižula“ te istaknuo nekoliko ključnih savjeta za druge korisnike.

Ovom vam prilikom zahvaljujem na povjerenju i dosadašnjoj suradnji, vjerujem da ćemo uspješne rezultate nastaviti ostvarivati i u budućim razdobljima!

S poštovanjem,

Tomislav Petric, ravnatelj

Provedba infrastrukturnih projekata

U strukturi ugovora o bespovratnim sredstvima iz nadležnosti SAFU, u odnosu na vrstu predmeta nabave, nabave radova brojčano čine u prosjeku 4% svih nabava, no njihova vrijednost čini oko 78% vrijednosti troškova projekata. Iako se riječ infrastruktura obično odnosi na tehničke strukture i sustave koji podržavaju društvo, kao npr. ceste, vodovod, kanalizacija, elektroopskrba, u ovom ih slučaju možemo shvatiti šire kao infrastrukturu za provedbu ciljeva projekata pa se tako odnosi i na socijalnu, zdravstvenu, sveučilišnu ili znanstveno-istraživačku infrastrukturu te isto tako i na turističku ili poslovnu infrastrukturu u smislu osiguravanja fizičkih preduvjeta za provedbu neke djelatnosti ili usluge.

Provedba infrastrukturnih projekata počinje pripremom projektnog zadatka koji treba odgovarati postavljenim ciljevima projekta. Temeljem projektnog zadatka izrađuje se projektna dokumentacija. Isto se radi odabirom najboljeg rješenja u postupku provedbe arhitektonskog natječaja ili provedbom javne nabave za odabir projektanta. Za pojedine lokacije i javne objekte, provedba arhitektonskog natječaja propisana je prostornim planovima. S odabranim projektantom i njegovim timom inženjera sklapa se ugovor o izradi projektne dokumentacije. Ugovor najčešće obuhvaća izradu idejnog rješenja, glavnog projekta, pomoć pri ishođenju građevinske dozvole, pripremu izvedbenog projekta i troškovnika za potrebe ugovaranja radova. Glavni projekt, ovisno o vrsti građevine, odnosno tipu i veličini planiranog zahvata, sadrži arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i strojarski projekt te za građevinu za koju se ne izdaje lokacijska dozvola, a određuje formiranje građevne čestice, i geodetski projekt. Osim projektne dokumentacije, glavni projekt čini i niz specifičnih elaborata ovisno o vrsti i mjestu zahvata.

Troškovnik radova temelj je za izradu dokumentacije o nabavi, odnosno za odabir i ugovaranje izvođača radova. Radovi se mogu ugovarati temeljem količina i jediničnih cijena svake stavke radova, a plaćanje se vrši sukladno stvarno izvedenim količinama ovjerenima od strane nadzornog inženjera. Drugi najčešći način ugovaranja je s klauzulom „ključ u ruke“ i paušalnom cijenom radova kompletiranih do faze propisane ugovorom. Na cijenu radova s klauzulom „ključ u ruke“ ne bi smjele utjecati razlike u stvarno izvedenim količinama ili neke nepredviđene situacije. Kod takvog ugovora  izvođač radova preuzima rizik na sebe i zbog toga su tako izvedeni radovi najčešće skuplji od radova koji se provode temeljem jediničnih cijena i stvarno izvedenih količina.

Plaćanje radova najčešće se provodi mjesečno po dostavi privremene situacije za plaćanje koju je prethodno ovjerio nadzorni inženjer te po završetku radova na temelju završnog obračuna i ovjerene okončane situacije.

Procedura, rokovi, način obračuna radova, pojedine obaveze i prava svih strana u ugovoru (investitor/naručitelj, nadzorni inženjer i izvođač radova) propisani su općim i posebnim uvjetima ugovora o radovima.

Općim i posebnim uvjetima reguliraju se početak radova, rokovi i postupanja vezano za plaćanja, provedbu radova, ispitivanja, izmjene ugovora, tražbine, završetak radova, osiguranje od odgovornosti, bankovna jamstva, pravo strana na raskid itd. U slučaju većih infrastrukturnih projekata najčešće se ugovori potpisuju temeljem standardnih internacionalnih ugovora kao što su, FIDIC opći uvjeti ugovaranja. FIDIC je kratica nastala od francuskog naziva međunarodne udruge inženjera (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils), koji su pripremili cijelu paletu FIDIC ugovora ovisno o vrstama i kompleksnosti objekata, načinu obračuna radova te rizicima koje preuzimaju ugovorne strane.

Osim općih uvjeta ugovora, provedbu radova regulira i važeće zakonodavstvo u području graditeljstva. Zakonom je regulirano da se početak radova mora prijaviti nadležnim tijelima te koje sve informacije moraju biti navedene na prijavi početka radova, kao što su ime investitora, čestica na kojoj se gradi, naziv i opis zahvata, oznake i datumi građevinske dozvole, naziv izvođača radova, naziv podizvođača, imenovanja nadzornih inženjera, procijenjeno trajanje radova itd. Osim toga, zakonom je propisano da izvođač radova mora voditi Građevinski dnevnik radova, koji ovjerava nadzorni inženjer.

Zakonom je također regulirano da investitor mora osigurati provedbu stručnog nadzora građenja te imenovati koordinatora zaštite na radu. Ukoliko se radovi izvode na objektu koji je zaštićeno kulturno dobro ili se planira gradnja infrastrukture na području koje je arheološko nalazište, tada je građevinskom dozvolom propisano da se tijekom gradnje mora osigurati konzervatorski nadzor, odnosno, arheološki nadzor i arheološka istraživanja ukoliko se u provedbi radova naiđe na vrijedne iskopine.

Najčešći problemi koji se javljaju tijekom provedbe radova su dodatni troškovi koji proizlaze iz nepredviđenih okolnosti na terenu, pogrešaka u projektnoj dokumentaciji ili želje investitora da tijekom provedbe radova uvede naknadne elemente koji nisu sadržani u osnovnom ugovoru. Osim dodatnih troškova, često dolazi do situacija da je potrebno produljiti ugovoreni rok završetka radova. Ukoliko izvođač radova nije odgovoran za produljenje, ono se regulira dodatkom ugovoru, no ukoliko se radi o kašnjenju koje je posljedica nemara ili spore izvedbe radova, tada investitor/naručitelj ima pravo na naplatu ugovorne kazne.

Radovi se završavaju tehničkim pregledom i uporabnom dozvolom, odnosno primopredajom radova i izdavanjem Potvrde o preuzimanju radova, a nakon toga slijedi završni obračun radova i plaćanje okončane situacije. Ugovorom je propisan jamstveni rok za radove, a Zakon o obveznim odnosima regulira dvogodišnju odgovornost izvođača za skrivene nedostatke te za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, ako se ti nedostaci pokažu u razdoblju od deset godina od predaje i primitka radova.

Osim osnovnih elemenata provedbe svih ugovora o radovima, tijekom provedbe ugovora koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova potrebno je obratiti pozornost i na odredbe Zakona o javnoj nabavi o upotrebi proizvodnih imena, robnih marki i normi te na moguće izmjene ugovora koje moraju biti usklađene s odredbama o prihvatljivosti iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga, odredbama ugovora o bespovratnim sredstvima te Zakonom o javnoj nabavi. Nadalje, prilikom plaćanja izvedenoga potrebno je voditi brigu o plaćanju podizvođačima. Po završetku radova, objekt je potrebno koristiti u skladu s planiranom funkcijom, definiranim ciljevima i indikatorima projekta te ga održavati na način koji omogućava kvalitetno i sigurno korištenje.

Tijekom provede radova i po završetku istih potrebno je na propisani način osigurati vidljivost EU sufinanciranja. Vrlo često početak radova na velikim infrastrukturnim projektima kao i završetak istih te početak korištenja objekta obilježavaju se svečanim otvorenjima te je tom prilikom potrebno istaknuti sufinanciranje iz EU fondova.

Općina Medulin

1. Koje aktivnosti ste vi kao korisnik poduzeli kako biste uspješno savladali eventualne prepreke koje se događaju tijekom provedbe projekta?

Općina Medulin nositelj je projekta Arheološki park Vižula koji se odnosi na integrirano ulaganje u uređenje poluotoka Vižule kao arheološkog parka za posjetitelje, u razvoj turističkih sadržaja, infrastrukture i sustava upravljanja i promocije temeljenih na kulturnoj baštini.

Ukupna vrijednost projekta je 19.645.579,23 kune, od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj odobreno sufinanciranje u iznosu od 16.040.624,19 kuna. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020.

Osnovni cilj projekta Arheološki park Vižula je kroz tematski povezana ulaganja temeljena na obnovi i valorizaciji kulturne baštine – arheološkog nalazišta iz doba antike – doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju Općine Medulin kao prepoznatljivog odredišta kulturnog i povijesnog turizma.

U sklopu projekta izveli su se pripremni arheološki radovi kao priprema za konzervaciju, zaštita i interpretacija podvodnih arheoloških nalazišta, a u sklopu projekta uredit će se i opremiti staza duljine 2.307 m, urediti operativna površina i odmorišta uz stazu. Uz stazu će se postaviti 11 klupa raznih dimenzija, stupovi solarne rasvjete, jedno solarno e-stablo i tri pametne solarne e-klupe. Na stupove solarne rasvjete predviđeno je postavljanje solarnih kamera za video nadzor. Staza će se opremiti edukativnim sadržajima koji uključuju info panoe s taktilnim tablama na Brailleovom pismu, taktilnu maketu kružnog oblika koji omogućuje dobar pristup osobama u invalidskim kolicima, te dva 3D okvira za vizualizaciju antičke stvarnosti. U sklopu opremanja Arheološkog parka postavit će se montažna pozornica, dva prefabricirana objekta samočistećih sanitarija, dva objekta jednostavnih usluga, dva objekta arheološke škole, info punkt i pomična rampa na ulazu u Arheološki park. Pored objekata jednostavnih usluga planirano je uređenje dva dječja igrališta kao i jednog adrenalinskog parka unutar Vižule. Objekt obuhvaća i aktivnosti promidžbe, vidljivosti te edukacije.

U svrhu provedbe projekta Općina Medulin je oformila projektni tim za provedbu projekta, a gotovo vrlo brzo nakon početka provedbe projekta osnovan je i Upravni odjel za EU projekte, međunarodnu suradnju i gospodarstvo koji svakodnevno radi na koordinaciji svih projektnih aktivnosti, redovito komunicira s partnerima i pomaže im u provedbi njihovih aktivnosti, ali i provodi sve aktivnosti kao nositelj projekta. Ovakvom podjelom rada i redovitim izvršavanjem svih aktivnosti omogućuje se kontinuirano praćenje provedbe projekta, a svi partneri redovito održavaju i koordinacijske sastanke na kojima raspravljaju o svim aktualnim aktivnostima projekta. Osim samih stručnjaka na projektu (arheologa i konzervatora) u projektni tim Općina Medulin uključila je i djelatnike zaposlene na području provedbe projekata, financija, djelatnike građevinske struke te administratora za pravilnu provedbu administrativnog dijela projekta. Općina Medulin i njezin projektni tim gotovo svakog tjedna se nalaze s užim radnim timom partnera, redovito posjećuju lokaciju provedbe projekta, a otprilike dva puta mjesečno održavaju se koordinacijski sastanci partnera na projektu. Općina Medulin kao nositelj projekta svojim je partnerima kontinuirano na raspolaganju za bilo kakve nejasnoće, a ostvaruje i odličnu komunikaciju s project managerom iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

2. Što biste iz stečenog iskustva poručili drugim korisnicima projekata?

Svim budućim korisnicima poručili bi da prilikom prijave projekta pokušaju što detaljnije predvidjeti što bi im se sve moglo dogoditi prilikom provedbe projekta i potencijalna rješenja ugraditi u projekt. Kvalitetna priprema projekta može biti pola posla provedbe projekta, a vrlo je važno i kontinuirano komunicirati sa svim subjektima uključenim u projekt u cilju pravovremenih konzultacija u slučaju eventualnih nejasnoća ili prepreka. Prilikom planiranja vremenskih rokova za provedbu projekta preporučamo da se ne uzima vremenski rok u idealnim uvjetima već da se pokuša uzeti određena rezerva koja može poslužiti u slučaju nepredvidivih vremenskih prilika, potencijalnih žalbi na procese javne nabave i ostale okolnosti koje mogu produžiti proces provedbe određene aktivnosti. Također, svim budućim korisnicima preporučamo da u provedbu uključe sve relevantne subjekte koji mogu utjecati na provedbu projekta te da u projektni tim uključe sve relevantne stručnjake (financije, građevina, osoba za provedbu javne nabave, voditelj projekta itd.).

3. Na koji način se dobrim planiranjem može prevenirati otežana provedba projekta?

Ukoliko se već u procesu pripreme i pisanja projekta predvide određene poteškoće one se mogu na vrijeme riješiti i ukloniti. Dobrim planiranjem aktivnosti, realnim rokovima i zahvatima provedba projekta može proći vrlo jednostavno i s vrlo malo problema. Predviđanjem potencijalnih nedostataka već prilikom prijave korisnik može određeni, sporni dio projekta ukloniti ili riješiti. Vezano uz provedbu projekta vrlo je važno da administrativni i financijski dio praćenja rade djelatnici koji već od ranije posjeduju barem neko iskustvo u samoj provedbi kako bi lakše i sa što manje poteškoća redovito i pravovremeno obavljali svoje obveze na projektu.

4. Koji dio tijekom provedbe vam je bio najizazovniji?

Obzirom da projekt uređenja i opremanja Arheološkog parka Vižula obuhvaća vrlo raznovrsne i kompleksne aktivnosti od pripremnih arheoloških radova, zaštite, revitalizacije i interpretacije podvodnih arheoloških nalazišta te infrastrukturne radove samog uređenja parka najizazovniji dio provedbe bio je svakako poštivanje struke i koordinacija svih relevantnih subjekta te svakako vremenski uvjeti za provođenje građevinskih radova i pripremnih arheoloških radova. Izazovima smatramo svakako i pravovremeno donošenje odluka projektnog tima tijekom nailaženja na prepreke u samoj provedbi projekta.

Skip to content