Poštovani korisnici,

prijedlogom Upravnog vijeća SAFU-a, na sjednici Vlade Republike Hrvatske 23. prosinca 2021. imenovana sam za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Iako se nalazimo u izazovnim vremenima, svjesni smo naših obveza i odgovornosti prema vama, našim korisnicima.

U 2020. godini potpisali smo 107 ugovora iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. ukupne vrijednosti projekata preko tri milijarde kuna (3.192.947.542,73), od čega je oko 2,5 milijardi bespovratnih sredstava. Trenutno, samo u okviru spomenutog programa imamo 649 projekata ukupne vrijednosti oko 35 milijardi kuna.
Tijekom 2022. godine nastavljamo s provedbom ugovora, ali i aktivnostima vezanim za preuzimanje delegiranih obveza vezanih za novo financijsko razdoblje 2021.-2027.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026., Agencija je kao provedbeno tijelo zadužena za upravljanje, koordinaciju i praćenje provedbe za sljedeće komponente: gospodarstvo, javna uprava, pravosuđe i državna imovina, obrazovanje, znanost i istraživanje te zdravstvo. Provedbom aktivnosti iz NPOO-a trebala bi se ojačati ekonomska i socijalna otpornost uslijed zdravstvene i ekonomske krize u Republici Hrvatskoj. Agencija će u svom portfelju imati oko 16,3 milijardi kuna vrijednih projekata, a najveći udio sredstava iz NPOO-a, čak 54%, otpada na inicijative i reforme koje se provode u okviru 1. komponente – Gospodarstva.

Zajedničkim snagama doprinosimo vidljivim promjenama u našem društvu, unaprjeđujemo i poboljšavamo životni standard u Hrvatskoj – nadamo se kako će se ta praksa nastaviti i u novom financijskom razdoblju.

S poštovanjem,
Nikolina Tkalčec, v.d. ravnatelja

Uloga SAFU-a u provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) osnovni je dokument za korištenje sredstava dostupnih Republici Hrvatskoj u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, osmišljenog kako bi se europsko gospodarstvo što prije oporavilo od pada uzrokovanog pandemijom koronavirusa.  Ukupna procijenjena vrijednost ulaganja iz NPOO-a izražena u kunama, bez PDV-a, iznosi 48,2 milijarde kuna, sastoji se od 76 reformi i 146 investicija, a usvojen je od Vlade Republike Hrvatske te odobren od strane Europske komisije u srpnju 2021.

Hrvatski Plan oporavka i otpornosti usklađen je s nacionalnim strateškim razvojnim dokumentima, kao i s europskim prioritetima usmjerenim na digitalnu i zelenu tranziciju, koji se zasnivaju na modernizaciji gospodarstva i društva na temelju većeg ulaganja u inovacije i nove tehnologije. Prioriteti su pretočeni u obvezujući okvir Mehanizma oporavka i otpornosti, koji određuje kako više od 20% odobrenih sredstava treba, kroz ulaganja i reforme, usmjeriti u digitalnu transformaciju, dok minimalno 37% sredstava treba biti usmjereno na zelenu tranziciju i borbu protiv klimatskih promjena. Jedan od glavnih ciljeva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je pridonijeti ubrzanom gospodarskom rastu svih krajeva Republike Hrvatske.

Usklađeni s navedenim zadanim okvirom te specifičnim hrvatskim razvojnim potrebama, planirane reforme, mjere i investicije strukturirane su prema pet komponenti i jednoj inicijativi koje su odabrane kao ključna područja intervencije u narednom razdoblju. U obzir su uzeti i pravci razvoja Hrvatske utvrđeni aktualnim strateškim aktima kao i trenutna gospodarska situacija na terenu uzrokovana pandemijom COVID-19. Unutar svake komponente utvrđena je jedna ili više podkomponenti. Komponente NPOO-a su obuhvatile pet važnijih područja koje bi svojim realizacijama doprinijele poboljšanju života, kako pojedinca, tako i cijele zajednice.

Odlukom o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. SAFU je imenovan kao provedbeno tijelo za ukupno 50 investicija u okviru četiri komponente, odnosno pet podkomponenti NPOO-a, a sveukupni procijenjeni trošak investicija za koje je SAFU provedbeno tijelo iznosi 14.421.474.864 kuna:

1. Gospodarstvo
S reformama i investicijama u okviru prve komponente želi se doprinijeti poboljšanju konkurentnosti gospodarstva, uz jačanje poljoprivrede, prometnog sektora, energetike i zaštite okoliša kako bi se podigla razina održivosti turizma ulaganjem u kontinentalni turizam i produljenje turističke sezone.

C1.4. Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava
Plan je financirati projekte kao što su uvođenje novog sustava elektroničke naplate cestarine, rekonstruirat će se i modernizirati željezničke pruge uz primjenu zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu, modernizirat će se i lučka infrastruktura, tramvajski promet, nabavljat će se putnički brodovi za obalni linijski promet, vozila na alternativni pogon za javni gradski prigradski promet itd.
Nositelj provedbe: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Procijenjeni trošak: 5.490.459.899 kuna
Razdoblje provedbe: 3/2021. – 6/2026.
Broj investicija: 21

C1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma
Predmetnim investicijama financirat će se regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti.
Nositelj provedbe: Ministarstvo turizma i sporta
Procijenjeni trošak: 930.000.000 kuna
Razdoblje provedbe: 2/2020. – 6/2026
Broj investicija: 1

2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina
U okviru druge komponente naglasak je stavljen na poboljšanju učinkovitosti javne uprave, pravosuđa i upravljanja državnom imovinom, kao i na kvaliteti te dostupnosti javnih usluga građanima te učinkovitoj borbi protiv korupcije.

C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave
Kroz digitalnu transformaciju društva i javne uprave provodit će se financiranje projekta za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za kućanstva na područjima na kojima nema širokopojasne mreže sljedeće generacije uz izgradnju pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture.
Nositelj provedbe: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. Za dvije investicije kojima će biti provedbeno tijelo SAFU, nositelji provedbe su MMPI i MRRFEU.
Procijenjeni trošak: 947.338.005 kuna
Razdoblje provedbe: 9/2021. – 6/2026.
Broj investicija: 2

3. Obrazovanje, znanost i istraživanje
Treća komponenta temelji se na jačanju sustava znanosti i obrazovanja, kao i na cjeloživotnom učenju, koje treba biti jedan od temelja konkurentnosti Hrvatske u godinama oporavka pred nama, uz poticanje deficitarnih zanimanja i izvrsnosti.

C3.1. Reforma obrazovnog sustava
Financirat će se projekti izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije i opremanja predškolskih ustanova, osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave te srednjih škola. Financirat će se i digitalna preobrazba visokog obrazovanja ulaganjem u Network LAN, Network Wifi, opremanjem projektorima, kompjuterima, zvučnim sustavom te nabavom kamera, audio opreme i servera.
Nositelj provedbe: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Procijenjeni trošak: 5.100.000.000 kuna
Razdoblje provedbe: 7/2018. – 8/2026.
Broj investicija: 4

4. Tržište rada i socijalna zaštita
Četvrta komponenta važna je za poticanje zapošljavanja, razvoj vještina za tržište rada, kao i za osnaživanje mirovinskog sustava te sustava socijalne skrbi, uz dodatne napore za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti.

5. Zdravstvo
Peta komponenta usmjerena je na dostupnost i održivost zdravstvenog sustava, uz njegovu daljnju modernizaciju za prevenciju i rano otkrivanje bolesti te razvoj telemedicine i medicinske robotike.

C5. Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava
Za kvalitetnije i dostupnije zdravstvo bit će omogućeno financiranje projekta kao što su uvođenje usluge mobilne ljekarne u primarnu zdravstvenu zaštitu te pružanje ambulantne izvanbolničke primarne zdravstvene zaštite u mobilnim ambulantama. Modernizirat će se zdravstvene usluge u više bolnica diljem RH, nabaviti potrebni dijagnostički medicinski uređaji, medicinska i nemedicinska oprema, ulagati u telekardiološke i teletransfuzijske usluge, a određene operacijske dvorane opremit će se robotskom kirurgijom.
Nositelj provedbe: Ministarstvo zdravstva
Procijenjeni trošak: 1.953.676.960 kuna
Razdoblje provedbe: 2/2020. – 6/2026.
Broj investicija: 22

6. Inicijativa: Obnova zgrada
Inicijativa za obnovu zgrada važna je sastavnica održivog razvoja Hrvatske te uključuje dekarbonizaciju zgrada i energetske uštede u zgradarstvu, protupotresnu obnovu Zagreba i okolice, jačanje sposobnosti za djelovanje kod prirodnih katastrofa i obnovu zgrada sa statusom kulturnog dobra.
Reforme i ulaganja u okviru svih komponenti i inicijative pridonijet će ublažavanju posljedice krize, kao i oporavku, otpornosti i konkurentnosti gospodarstva.

Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica

1. Čestitamo na uspješnom završetku projekta “Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica“ i otvaranju Centra za posjetitelje Medvedgrad! Medijski je nazivan novom kulturnom atrakcijom grada Zagreba. Koji je značaj Centra za posjetitelje Medvedgrad na lokalnoj i široj razini?

Medvedgrad je jedan od najvećih hrvatskih srednjovjekovnih plemićkih gradova izgrađen 1254. godine na inicijativu biskupa Filipa na vrhu Malog Plazura, brijega s južne strane Medvednice, a svrha je bila obrana Kaptola i biskupskih posjeda.  Zatečeno stanje Medvedgrada 2010. godine, kada je dodijeljen Javnoj ustanovi Park prirode Medvednica na upravljanje, u tehničkom smislu, nije bilo zadovoljavajuće. S obzirom da je Medvedgrad bio suočen s ozbiljnim problemima na razini cijelog arhitektonskog sklopa, bilo je neophodno provesti hitne mjere sanacije zbog očuvanja Medvedgrada kao kulturnog dobra i stvoriti uvjete za nesmetano korištenje i posjećivanje lokaliteta.

Rekonstrukcijom i unutarnjim uređenjem Medvedgrad je postao jedinstveni primjer prenamjene srednjovjekovnog „burga“ (kulturnog dobra) u suvremeni centar za posjetitelje. Uspostavljena je najviša razina izvrsnosti u Republici Hrvatskoj. Istovremeno Centar za posjetitelje Medvedgrad sadrži i osmišljeni sustav za održivo upravljanje i korištenje prirodne baštine, upravljanje posjetiteljima unutar Parka prirode Medvednica, kao mjesta turističke atrakcije i javnog mjesta edukativno-izložbene namjene, a koja povezuje lokalne atrakcije i prirodne te povijesne znamenitosti.

Završetkom projekta i otvorenjem Centra dokazali smo kako naš mali tim može uspješno voditi ovako složeni infrastrukturni projekt sufinanciran sredstvima EU fondova, uspješnim provođenjem svih planiranih projektnih aktivnosti.

Značajnu ulogu za raspisivanje natječaja ove vrste i provođenje Projekata, koji je najveći i najzahtjevniji u povijesti našega Parka, ali i svim ostalim parkovima prirode i nacionalnim parkovima, imalo je naše Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pružajući priliku da na taj način poboljšamo naše posjetiteljske kapacitete. Zajednička pozitivna sinergija svih u ovom Projektu, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, polučila je rezultate koje danas vidimo.

Nakon mnogih izazova u protekle četiri godine vrlo smo ponosni jer otvorenjem Centra za posjetitelje Medvedgrad Hrvatska dobiva jedan novi ekološki, turistički i gospodarski sadržaj.

2. Koje prednosti završetak Projekta i rekonstrukcija Medvedgrada ima za Park prirode Medvednica, grad Zagreb i Hrvatsku?

Završetkom projekta, koji je uključivao rekonstrukciju i opremanje Medvedgrada te mnoge druge pridružene aktivnosti, Javna ustanova Park prirode Medvednica stvorila je uvjete da različitim interpretativnim načinima upravlja posjetiteljima, potiče na boravak u prirodi, nudeći edukativne sadržaje za razvijanje svijesti o prirodnim i kulturnim vrijednostima, pružajući cjelovitu ponudu posjetiteljima i turistima koji borave u Parku. Sanacijom Medvedgrada zaustavljeno je daljnje propadanje zaštićenog kulturnog dobra, uspostavljeni su novi sadržaji kao što su postavljanje obavijesnih i interpretativnih ploča, putokaza, brojača prometa, nabavljeni su električni bicikli, dizajnirane su i izrađene interaktivne igračke i osmišljeni novi edukativni sadržaji. U okviru Centra za posjetitelje s pripadajućim sadržajima ostvaruju se zadani ciljevi koji se odnose se na zaštitu, valorizaciju, edukaciju i promicanje održivog upravljanja odredištem prirodne baštine, zaštitu kulturnog i prirodnog nasljeđa na području Parka prirode Medvednica, čineći ga pritom prepoznatljivim turističkim odredištem. Zagreb i Hrvatska dobili su novi interaktivni Centar koji Zagreb i Park prirode Medvednica stavljaju na novu mapu svjetskih prirodnih i edukativnih destinacija za budućnost.

3. Kada je otvoren Centar za posjetitelje Medvedgrad i kada je završio vaš Projekt?

Centar za posjetitelje Medvedgrad otvoren je 22. listopada 2021. godine u sklopu projektne aktivnosti svečanog otvorenja, a projekt je završio 30. studenoga 2021. godine, predajom zadnjeg izvještaja Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

4. Koje biste zanimljivosti izdvojili o samom projektu?

U provedbi Projekta imali smo nekoliko nepredvidivih okolnosti koje su uvjetovale kašnjenje završetka građevinskih radova, obzirom da smo kao jedan od uvjeta dobili obvezu provođenja arheoloških istraživanja od strane nadležne institucije. Provođenje arheoloških radova je također kasnilo. Epidemija COVID-19 od ožujka 2020. godine značajno se odrazila na provedbu projekta kroz otežanu komunikaciju i nemogućnost održavanja koordinacija na gradilištu, internih sastanaka kao i potrebnih sastanaka s ugovorenim pružateljima usluga i dobavljačima robe. Nadalje, zbog potresa 22. ožujka 2020. bio je otežan pristup Medvedgradu, zbog čega su djelatnici Muzeja grada Zagreba, koji su započeli s arheološkim istraživanjima, imali dodatno radno opterećenje zbog nužnih i neodgodivih pregleda oštećenih objekata na području Zagreba koji su u njihovoj nadležnosti. Novonastale okolnosti utjecale su i na stvaranje novih uvjeta u budućem Centru za posjetitelje te smo sukladno smjernicama EU-a i Općim preporukama Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za turistički sektor, odlučili poboljšati ventilaciju, odnosno grijanje i hlađenje u objektima kako bi se osigurali odgovarajući uvjeti u pogledu temperature i vlažnosti zraka. Za uvođenje sustava ventilacije bilo je nužno prvotno osigurati financijska sredstva za izradu projektne dokumentacije i projektantskog nadzora, a kada je nakon gotovo više od godinu dana dobivena suglasnost na idejni projekt te ishodovana suglasnost nadležnog konzervatorskog ureda za izvedbeni projekt, sve je krenulo s velikim radnim elanom. Veliki utjecaj na dinamiku provođenja Projekta imali su konzervatori, ali i novonastale okolnosti na koje nismo mogli utjecati.

5. Koje još projekte provodite sufinancirane iz EU fondova? 

Sada sudjelujemo na projektima „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ i „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ KK.06.5.2.06.0001, a pri završetku smo s projektom SINCERE.

6. Prema Vašem mišljenju kolika je važnost EU fondova za razvojne projekte? 

Za našu zemlju, ali i za sve članice EU, velika je važnost EU fondova za razvojne projekte. Tim sredstvima kontinuirano se osigurava financiranje različitih projekata usmjerenih na poboljšanje kvalitete života, ali i ravnomjerni regionalni razvoj Republike Hrvatske. Zahvaljujući fondovima Europske unije u Hrvatskoj su stvorene brojne nove poslovne mogućnosti, uložena su značajna sredstva u znanstvena istraživanja, tehnološki razvoj i inovacije, obnovljena je kulturna baština i očuvana prirodna, izgrađena je nova prometna infrastruktura, izgrađeni su novi studentski domovi, opremljeni novi domovi zdravlja i bolnice. U ovim navedenim prednostima treba naglasiti kako je za kvalitetnu i uspješnu pripremu te provedbu projekata Europske unije potrebno imati obučene i dobro informirane ljude koji znaju voditi projekte u skladu s europskom procedurom.

Skip to content