Kontakt

Način pristupa informacijama i vrijeme ostvarivanja prava na pristup

Kontakt

Način pristupa informacijama i vrijeme ostvarivanja prava na pristup

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se na način i u rokovima propisanim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13, 85/15, 69/22).

Informacijama se može pristupiti na sljedeće načine:
 1. Internetske stranice Agencije: safu.hr
 2. Zahtjev na ostvarivanje prava na pristup informacijama ili Zahtjev za ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:
  • pisanim zahtjevom na adresu elektroničke pošte: 
  • telefonom na broj: 01/ 6042 400
  • telefaksom na broj: 01/ 6042 599
  • poštom na adresu: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 284 c osobno, radnim danom od 8 do 16 sati.

Pravo na pristup informacijama

Temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija

U smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija

U skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“. Sve informacije koje ulaze u djelokrug pojedinog Ureda/Odjela dostupne su javnosti uz izuzetak onih informacija koje po svom sadržaju ulaze u kategorije propisane člankom 15. Zakona.

Izvješća o korištenju pretpristupnih programa pomoći EU dostupna su javnosti na sljedećoj internetskoj stranici: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/izvjesca-i-evaluacije/ 

Željka Perić

Službenica za informiranje

Petra Pilipić

Zamjena službenice za informiranje

Naknada troškova

Agencija zadržava pravo naknade stvarnih materijalnih troškova nastalih tijekom pružanja i dostave traženih informacija, a koje proizlazi iz članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 eura
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 eura
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 eura
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 eura
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 eura
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 eura
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 eura za 64 GB, 19,91 eura za 32 GB, 15,93 eura za 16 GB, 6,64 eura za 8 GB, 3,98 eura za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 eura
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 eura

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

PDV je uključen u cijene.

Upitnik za samoprocjenu
Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Skip to content