Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) osnovana 2007. godine jedno je od tijela u sustavu upravljanja programima i projektima koji se u Republici Hrvatskoj financiraju iz proračuna Europske unije.

Unutar sustava provedbe Strukturnih instrumenata, SAFU je dodijeljena uloga jednog od posredničkih tijela razine 2 (PT2). Dodijeljenu ulogu SAFU je obnašao u financijskoj perspektivi 2007. -2013. za cijeli Operativni program „Regionalna konkurentnost“ i djelomično u Operativnim programima „Promet“ i „Zaštita okoliša“.

Unutar sustava provedbe ESI  fondova, u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. SAFU je jedno od posredničkih tijela u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK).

U OPKK ulogu Upravljačkog  tijela ima Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU).

Ukupna alokacija OPKK iznosi preko 6,8 milijardi eura od čega alokacija u prioritetnim osima gdje je SAFU PT2 iznosi više od 3,5 milijardi eura. 

Detaljan pregled delegiranih funkcija SAFU PT2 dostupan je u Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem “Ulaganje za rast i radna mjesta”, no u najširem smislu posrednička tijela razine 2 zadužena su za provjeru izvršenja ugovornih obaveza te za kontrolu prihvatljivosti izdataka.

U OPKK SAFU ulogu PT2 provodi u sljedećim prioritetnim osima i prioritetima ulaganja:

Prioritetna os 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

Prioritetna os 2. Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Prioritetna os 3. Poslovna konkurentnost

Prioritetna os 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Prioritetna os 6. Zaštita okoliša i održivost resursa

Prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost

Prioritetna os 8. Socijalno uključivanje i zdravlje

Prioritetna os 9. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prioritetna os 10. Tehnička pomoć

U prethodnoj financijskoj perspektivi (2007. – 2013.) SAFU je u funkciji PT2 pratio provedbu preko 300 pojedinačnih ugovora u vrijednosti većoj od 300 milijuna eura s korisnicima iz različitih područja djelatnosti: malim i srednjim poduzetnicima, fakultetima i sveučilištima, jedinicama lokalne samouprave te ministarstvima i javnim agencijama.

Kao Provedbena agencija za I. komponentu IPA programa i Prijelazni instrument  SAFU je nadležan za cjelokupno upravljanje sredstvima, natječajne procedure i procedure nadmetanja, ugovaranje, plaćanja, računovodstvo te izvještavanje o financiranju nabave u decentraliziranom sustavu provedbe programa iz EU fondova u Republici Hrvatskoj.

Izravno vezana na ulogu Provedbenog tijela jest dodatna uloga Twinning administrativnog ureda, koju Agencija obavlja u okviru I. komponente IPA programa i Prijelaznog instrumenta za sve Twinning i Twinning light projekte koji se provode u Republici Hrvatskoj.

SAFU uz gore opisane uloge Provedbenog tijela i Posredničkog tijela razine 2 također provodi aktivnosti edukacije, kako institucija korisnica I. komponente IPA programa i Prijelaznog instrumenta, tako i korisnika ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sveukupno, od 2007. do listopada 2020. godine potpisano je više od 2450 ugovora za projekte iz nadležnosti SAFU vrijedne preko 5,9 milijardi eura.

Vizija

Podržavanje razvoja uz izvrsnost u području upravljanja fondovima EU-a.

Misija 

Misija Agencije je osigurati uspješnu i zakonitu provedbu projekata financiranih sredstvima iz fondova Europske unije u svrhu ostvarenja pozitivnih učinaka korištenja sredstava za sveobuhvatni i ravnomjerni razvoj Republike Hrvatske. 

Upravljačka struktura  Agencije

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj Agencije. Upravno vijeće upravlja radom Agencije, a sastoji se od predsjednika i dva člana.

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti, u ime osnivača, obavlja ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i fondove EU.

Povijest Agencije

SAFU  je osnovan Uredbom o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (NN br. 90/2007; NN br. 114/2007; NN br. 29/2012; NN 56/2013; NN br.24/2016) s ciljem provedbe dijela programa Europske unije u Republici Hrvatskoj.

Nadležnosti SAFU-a određene su Uredbom, kojom se regulira preuzimanje svih prava i obveza Uprave za financiranje i ugovaranje programa i projekata pomoći Europske unije – Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje u Ministarstvu financija.

Kao ugovorno tijelo za pretpristupne programe pomoći SAFU je bio odgovoran za ugovaranje projekata iz programa prve generacije (CARDS, PHARE i ISPA).

U sustavu upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata EU za financijsko razdoblje 2007.-2013.,  SAFU je imao ulogu Posredničkog tijela razine 2 u okviru operativnih programa „Regionalna konkurentnost“, „Promet“ i „Okoliš“.

Skip to content