Europska komisija je 9. studenoga 2022. odobrila Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., čime je ostvaren temelj za korištenje 5,203 milijardi eura, od čega iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) 4,020 milijardi eura te iz Kohezijskog fonda (KF) 1,182 milijardi eura, koji će se provoditi kroz šest prioriteta u cilju ravnomjernog razvoja Hrvatske.

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.) postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje EFRR-a i KF-a za razdoblje 2021.-2027. Glavni cilj podržanih intervencija je ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizirati javnu upravu, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj Republici Hrvatskoj (RH) i ojačati kvalitetu života stanovništva.

PKK 2021.-2027. provest će se u okviru Kohezijske politike (KP) Europske unije (EU) kroz cilj ulaganja u radna mjesta i rast, te će pridonijeti ispunjenju ciljeva politike.

PKK 2021.-2027. se temelji na Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. (NRS 2030), najvišem aktu strateškog planiranja koji određuje trenutno stanje, razvojne potencijale, viziju, smjernice razvoja, strateške ciljeve i scenarije razvoja

Intenzivnije korištenje EU fondova tijekom provedbe financijskog razdoblja 2014.- 2020. ukazuje da je većina javnih ulaganja u RH financirana iz KP, da su poduzete aktivnosti na nacionalnoj razini tijekom zdravstveno-gospodarske krize uspješno kombinirane s instrumentima EU u svrhu očuvanja radnih mjesta i zdravlja građana te da se i dalje oko 3% HR bruto domaćeg proizvoda (BDP) generira iz EU fondova.

Pet ciljeva Kohezijske politike:

  1. Pametnija Europa

Konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezivosti u području IKT-a

Unutar prvog cilja politike nalaze se četiri posebna cilja koja se odnose na:

2. Zelenija Europa

Zelenija, otporna Europa s niskom razinom emisija koja prelazi na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, sprečavanja rizika i upravljanja njime te održive urbane mobilnosti

Unutar cilja Zelenija Europa postavljeno je sedam posebnih ciljeva koji se odnose na:

3. Povezanija Europa jačanjem mobilnosti

Unutar cilja Povezanija Europa određena su četiri posebna cilja koja se odnose na:

4. Europa s istaknutijom socijalnom komponentom

Uključivija Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom europskog stupa socijalnih prava

Posebni ciljevi u smislu hard aktivnosti:

Posebni ciljevi u smislu soft aktivnosti prate navedene infrastrukturne aktivnosti u svim sektorima i svim ciljanim skupinama

5. Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih i obalnih područja te lokalnih inicijativa

Unutar petog cilja politike definirana su dva posebna cilja koja se odnose na:

Zaključno, naredna financijska perspektiva naglasak stavlja na zeleno i digitalno – više sredstava lokalnom i regionalnom razvoju, veća fokusiranost i poseban cilj politike posvećen lokalnom razvoju, daljnji razvoj teritorijalnih instrumenata i veća integracija ulaganja iz raznih izvora.

Prioriteti i raspodjela sredstava prema prioritetima u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.:

1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju (Cilj: Pametnija Europa)
Alokacija: 1.197.631.697 eura

2. Jačanje digitalne povezivosti (Cilj: Pametnija Europa)
Alokacija: 51.750.000 eura

3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa (Cilj: Zelenija Europa)
Alokacija: 2.081.528.342 eura

4. Razvoj održive intermodalne Urbane mobilnosti, kao dio prijelaza na niskougljično gospodarstvo (Cilj: Zelenija Europa)
Alokacija: 213.371.257 eura

5. Razvoj održive, pametne i sigurne mobilnosti (Cilj: Povezanija Europa)
Alokacija: 1.010.318.392 eura

6. Jačanje zdravstvenog sustava, promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja (Cilj: Uključiva Europa)
Alokacija: 648.432.406 eura

Ukupna alokacija: 5.203.032.094 eura

Skip to content