• EU logo
 • OPKK logo
 • EU fondovi logo
 • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

OPKK 2021.-2027.

NOVOSTI U KOHEZIJSKOJ POLITICI U FINANCIJSKOJ PERSPEKTIVI 2021.-2027.

Vlada RH je na sjednici 5. studenoga 2020. donijela Odluku o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu (u okviru Kohezijske politike):

 1. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (Europski fond za regionalni razvoj – predviđeno je 5,36 milijardi eura i Kohezijski fond – previđeno 1,546 milijardi eura)
 2. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (Europski socijalni fond + – 1,982 milijardi eura)
 3. Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. (Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond te Fond za pravednu tranziciju – 81 milijuna eura) – novi operativni program:
 4. Jedan program za sve teritorijalne instrumente
 5. Posebno artikulira potrebe regionalne i lokalne razine
 6. Omogućava planiranje razvoja specifičnih područja, poput ulaganja u specifična područja: Slavonija, Baranja, Srijem, Sjever, Banovina, Dalmatinska zagora, Lika, Gorski kotar, Otoci

Novom Kohezijskom politikom se podupiru lokalno pokrenute strategije rasta te se jača uloga tijela lokalne uprave u upravljanju fondovima. Ojačana je urbana dimenzija kohezijske politike: osam posto Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a) namijenjeno je održivom urbanom razvoju, a predviđen je i novi program umrežavanja i izgradnje kapaciteta za tijela gradske uprave – europska urbana inicijativa

CILJEVI, PRIORITETI I MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA

Pet ciljeva Kohezijske politike:

1. Pametnija Europa

Unutar prvog cilja politike nalaze se četiri posebna cilja koja se odnose na:

 • poboljšanje istraživačkih i inovacijskih sposobnosti te povećanu primjenu naprednih tehnologija
 • iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća i vlade
 • jačanje rasta i konkurentnosti MSP-ova
 • razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo
 • jačanje digitalne povezanosti
2. Zelenija Europa

Unutar cilja Zelenija Europa postavljeno je sedam posebnih ciljeva koji se odnose na:

 • energetsku učinkovitost
 • obnovljive izvore energije
 • razvoj pametnih energetskih sustava, mreža i skladištenja na lokalnoj razini
 • promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanje rizika otpornosti na katastrofe
 • održivo upravljanje vodama
 • prelazak na kružno gospodarstvo
 • biološku raznolikost, zelenu infrastrukturu u urbanom okruženju i smanjenje onečišćenja
 • promicanje održive multimodalne mobilnosti
3. Povezanija Europa

Unutar cilja Povezanija Europa određena su četiri posebna cilja koja se odnose na:

 • razvoj održive, pametne, sigurne i intermodalne mreže TEN-T koja je otporna na klimatske promjene
 • razvoj održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti
 • promicanje održive multimodalne urbane mobilnosti (Digitalizacija prometa, Infrastruktura čistog gradskog prometa, Vozila čistog gradskog prometa, Biciklistička infrastruktura, Digitalizacija gradskog prometa, Infrastruktura za altemativna goriva, Multimodalni promet (TEN-T))
4. Europa s istaknutijom socijalnom komponentom

Posebni ciljevi u smislu hard aktivnosti:

 • tržišta rada i pristupa kvalitetnom zapošljavanju razvojem socijalnih inovacija i infrastrukture
 • obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenja
 • povećanje socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica
 • povećanje socioekonomske integracije državljana trećih zemalja
 • zdravstvena skrb
 • jačanje uloge kulture i turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti

Posebni ciljevi u smislu soft aktivnosti prate navedene infrastrukturne aktivnosti u svim

sektorima i svim ciljanim skupinama

5. Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih i obalnih područja te lokalnih inicijativa

Unutar petog cilja politike definirana su dva posebna cilja koja se odnose na:

 • poticanje integriranog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulturne baštine kao i sigurnosti u urbanim područjima
 • poticanje integriranog društvenog i gospodarskog te razvoja u području okoliša na lokalnoj razini, kulturne baštine i sigurnosti, uključujući ruralna i obalna područja, među ostalim s pomoću lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice

Zaključno, naredna financijska perspektiva naglasak stavlja na zeleno i digitalno – više sredstava lokalnom i regionalnom razvoju, veća fokusiranost i poseban cilj politike posvećen lokalnom razvoju, daljnji razvoj teritorijalnih instrumenata i veća integracija ulaganja iz raznih izvora.

Skip to content