Europska komisija uspostavlja pravni, financijski i proceduralni okvir za provedbu Twinning projekata.

Uloga i razina uključenosti Europske komisije u pojedini projekt ovisi o sustavu provedbe projekata uspostavljenom u pojedinoj državi korisnici.

U osnovi razlikujemo direktni i indirektni sustav upravljanja projektima, pri čemu u direktnom sustavu Europska komisija ima ulogu ugovornog tijela koje objavljuje Twinning natječaje, nadzire postupak odabira ponuda, sklapa ugovore, nadzire provedbu projekta i verificira izvještaje, dok u decentraliziranom sustavu provedbe navedene uloge ima nadležno provedbeno tijelo (Central Finance and Contracting Entity) uz ex-ante ili ex-post kontrole od strane Europske komisije.

U oba slučaja Europska komisija ima ključnu ulogu u postavljanju prioriteta u raspodjeli EU sredstava za Twinning projekte i programiranju projekata u okviru odgovarajućih financijskih instrumenata, obzirom da sredstva za provedbu Twinning projekata osigurava EU.

Twinning projektni ciklus

Twinning natječaj se objavljuje nakon završene faze programiranja projekata i pripreme projektnog sažetka u kojem država korisnica specificira svrhu projekta i rezultate koji se projektom trebaju ostvariti.

Na natječaj se mogu javiti isključivo tijela državne i javne uprave iz države članice EU ili tijela koja su dobila odobrenje od strane Europske komisije da mogu sudjelovati u Twinning projektima. Institucije države članice EU mogu pripremati ponudu (projektni prijedlog) samostalno ili u konzorciju s drugim državama članicama EU.  Sve pristigle ponude se objektivno ocjenjuju od strane odbora za ocjenjivanje ponuda iz institucija države korisnice te se nakon završetka postupka odabira, odabrana država članica poziva na izradu ugovora.

Za provedbu projekta zadužen je projektni tim iz države članice i njihovi suradnici iz države korisnice. Svaki projekt ima dva voditelja projekta, jednog na strani države članice i jednog na strani države korisnice. Jedna od okosnica twinning projekta je dugoročni Twinning savjetnik (Resident Twinning Advisor / RTA) koji se premješta iz države članice na rad u državu korisnicu u periodu od najmanje 12 mjeseci, a država korisnica mora nominirati njegovog neposrednog suradnika. U okviru projekta također sudjeluju kratkoročni stručnjaci iz države članice koji odlaze na misiju u državu korisnicu te su zajedno sa stručnjacima iz države korisnice rade na projektnim aktivnostima i isporučuju projektne rezultate.

Nacionalne kontakt točke za twinning (National Contact Point / NCP)

U sustavu provedbe Twinning projekata važnu ulogu ima NCP koji je osnovan u svim državama članicama EU i državama korisnicama Twinning instrumenta kao središnja točka komunikacije između Europske komisije, država članica EU i država korisnica. NCP ima ključnu ulogu u promociji instrumenta, koordinaciji projekata te komunikaciji i kanaliziranju informacija (npr. NCP države članice obavještava institucije države članice o objavljenim Twinning natječajima; NCP države korisnice usmjerava informacije prema korisničkim institucijama).

Skip to content