Carinska uprava usklađuje procedure s EU-om

Provedba tog projekta trajat će do srpnja 2010. godine, a partneri Carinskoj upravi su austrijska Agencija za europske integracije i ekonomski razvoj te Federalno ministarstvo financija Austrije.

Glavni cilj projekta je podržati Hrvatsku u ispunjavanju zahtjeva EU-a u pretpristupnom razdoblju za 16. i 29. poglavlje pravne stečevine EU-a, odnosno područja oporezivanja i carinskog sustava.

Konkretno, riječ je o uspostavi nacionalnih elektroničkih sustava koji će omogućiti povezivanje i interoperabilnost hrvatskog carinskog sustava sa sustavom koji funkcionira u EU-u odmah po ulasku Hrvatske u EU.

Kako bi se osigurala operativnost i kompatibilnost dvaju sustava najveća pažnja tijekom provedbe projekta bit će posvećena jačanju operativnih kapaciteta Carinske uprave u upravljanju projektom razvoja informacijskog sustava EMCS (sustav kontrole trošarinske robe) i uspostavi sustava AEO (ovlašteni gospodarski subjekti).

Dovršetkom dvaju sustava trebala bi biti osigurana kompjuterizirana razmjena podataka između hrvatskog carinskog sustava i sustava zemalja članica EU-a.

Projekt “EMCS & AEO – Razvoj – potpora upravljanju” dio je Strategije provedbe interoperabilnosti Carinske uprave Republike Hrvatske koju je 2005. donijela Europska komisija i kojom se hrvatsku Carinsku upravu želi što bolje pripremiti za vrijeme nakon ulaska Hrvatske u EU. (Hina) 

Skip to content