Identifikacija i uspostavljanje morskog dijela mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj

Svrha projekta bila je pružanje podrške DZZP-u i hrvatskim institucijama u prijenosu Direktive o staništima EU kako bi se pridonijelo uspostavi morskog dijela mreže NATURA 2000 što je obveza Hrvatske kao buduće članice EU.

U okviru projekta izrađen je detaljni program rada za uspostavu morskog dijela mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj, pripremljeni su prijedlozi programa istraživanja i praćenja stanja NATURA 2000 morskih staništa te prijedlog sustavne suradnje i razmjene podataka između DZZP-a i dionika koji su uključeni u prikupljanje podataka o morskim vrstama i staništima. Suradnja sa znanstvenim institucijama već je pokrenuta u okviru projekta kroz nekoliko zajedničkih sastanaka s temom budućih aktivnosti u moru (prikupljanja podataka, kartiranja morskih staništa i praćenja stanja) koje će pridonijeti budućoj uspješnoj provedbi NATURA 2000. Također je pokrenuta i suradnja s ronilačkom zajednicom kroz organizaciju tečaja o inventarizaciji morskih staništa i vrsta za iskusne ronioce. Osim toga, projekt je pomogao pri osposobljavanju osoblja DZZP-a u praćenju stanja i izvješćivanju te izradio smjernice za procjenu stanja očuvanosti NATURA 2000 vrsta i stanišnih tipova u skladu s člancima 11. i 17. EU Direktive o staništima.

S obzirom na sve spomenuto, rezultati ostvareni u okviru ovog projekta značajno su doprinijeli jačanju kapaciteta ključnih dionika u zaštiti prirode, određivanju daljnjih koraka u uspostavi NATURA 2000 u moru, uspostavi suradnje relevantnih dionika u istraživanju mora i morske biološke raznolikosti, te su napravljeni i prvi koraci ka ispunjavanju obveze RH u uspostavi praćenja stanja svih NATURA 2000 staništa i vrsta na nacionalnoj razini.

Provedba projekta započela je u studenom 2010. i trajala je do prosinca 2011.

Skip to content