IZ IPA PROGRAMA EU VIŠE OD 130 MILIJUNA EURA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Od ukupno planiranih 42,4 milijuna eura za sektor otpada, do sada je 41,75 milijuna eura dodijeljeno za projekte županijskih centara za gospodarenje otpadom Marišćina i Kaštijun te izradu dokumentacije za sanaciju jame Sovjak. U svrhu korištenja strukturnih fondova EU pripremaju se daljnji projekti u području gospodarenja otpadom, poput centara za gospodarenje otpadom Piškornica, Biljane Donje i Bikarac.

 U sektoru voda u potpunosti su raspoređena sva planirana sredstva od 86,8 milijuna eura koji obuhvaćaju projekte izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i sustava javne vodoopskrbe i odvodnje za gradove Slavonski Brod, Knin, Drniš, Sisak, a projekt Poreč poslan je na odobrenje u Europsku komisiju.

Skip to content