Izazovi u pripremi i provedbi EU projekata

Prvi izazov svakako je na strani nositelja projekta, još dok u fazi objavljenog Poziva na dostavu projektnog prijedloga mora pronaći odgovarajući način usmjeravanja ideje u okvire propisanih formi. Prijaviteljima se svakako savjetuje temeljito proučavanje odredbi Poziva u cijelosti kako bi se dobro upoznali s očekivanjima od sadržaja projektnog prijedloga i odredbama koji će se primjenjivati na provedbu aktivnosti predviđenih projektom. Upravo potonji sadrži značajne aspekte kojih bi korisnici morali biti svjesni, s obzirom da se pri izradi projektnih prijedloga korisnici fokusiraju (gotovo isključivo) na sadržaj istog i mogućnostima dobivanja bespovratnih sredstava, dok sama pravila provedbe aktivnosti nerijetko padaju u drugi plan. Stoga je nužno naglašavati potrebu za sagledavanjem cjelokupnosti projektnog ciklusa već u fazi pripreme projektnog prijedloga.

Faza evaluacije projektnih prijedloga u kojoj se isti ocjenjuju u skladu s propisanim pravilima Poziva na dostavu projektnih prijedloga donosi razdoblje iščekivanja za prijavitelje, no s druge strane institucije koje sudjeluju u samoj evaluaciji imaju zahtjevan zadatak, s obzirom da se unutar zadanih vremenskih okvira mora ocijeniti ponekad nepredvidiva količina projektnih prijedloga koji, ovisno od Poziva, mogu biti i vrlo kompleksni. Ova faza donosi i određene indirektne ishode kao što su obogaćeno znanje o ocjenjivanju projektnih prijedloga na strani korisnika, čak i u slučaju neuspjeha projektnog prijedloga, s obzirom da se za sljedeću priliku mogu kvalitetnije pripremiti, dok na strani sustava doprinosi širenju iskustva i znanja koja znatno pomažu u pripremi drugih Poziva na dostavu projektnih prijedloga.      

Najpriželjkivaniji ishod evaluacije za sve uključene sudionike je dakako pozitivan ishod evaluacije i sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukoliko bi se projektni ciklus dijelio na samo dvije (glavne) faze, ovo bi zasigurno bila prijelazna točka među njima, nakon koje ideja kreće u svoju realizaciju. S obzirom da sustav EU projekata nije u potpunosti nov na hrvatskom tržištu te se može reći da postoji određena praksa pripreme i provedbe projekata, također valja istaknuti kako na strani prijavitelja projekta već postoji određena razina potrebnog znanja i razumijevanja propisanih pravila sukladno kojima se projekti financirani EU sredstvima provode. Ipak, određeni izazovi i dalje postoje, kao što su promjena pravila na koje su određeni nositelji projekta možda navikli (a s obzirom na prijelaz iz pretpristupnih u strukturne fondove), poštivanje vremenskog okvira realizacije projekta koji se može izmijeniti uslijed okolnosti koje nositelj projekta nije mogao ili znao predvidjeti te, vrlo bitno, suočavanje s neprihvatljivim troškovima koji su posljedica odstupanja od propisanih pravila.    

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u ulozi Posredničkog tijela razine 2 u sustavu EU fondova nastoji prevenirati potencijalne poteškoće u provedbi na samom početku iste, organizirajući edukativne sadržaje za korisnike ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava na kojima se korisnike prije svega detaljno upoznaje s pravnim odredbama ugovora te im se skreće pozornost na odredbe kojih se moraju pridržavati. Agencija je vrlo svjesna kompleksnosti cjelokupne dokumentacije koja okružuje jedan projektni prijedlog, odnosno ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, te se upravo na ovakvim radionicama nositeljima projekata pokušava olakšati snalaženje u provođenju projekta.

Osim navedenog, dodatni izazov za nositelje projekta predstavlja provođenje postupaka nabave za radove, usluge ili robe koje se sufinanciraju EU sredstvima, s obzirom da iste podliježu ili Zakonu o javnoj nabavi (za obveznike istog) ili pravilima propisanim posebnim prilogom za provođenje nabava. Na već spomenutim početnim radionicama poseban naglasak jest na dodatnom kapacitiranju korisnika ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava upravo u ovom segmentu, jer pogreške koje potječu iz provođenja nabava mogu rezultirati nastankom nepravilnosti što dovodi do neprihvatljivih troškova i time umanjenja sredstava koja korisnicima stoje na raspolaganju.

Također je potrebno naglasiti kako je svaki projekt podložan (neočekivanim) promjenama koje pak potencijalno dovode do potrebe za izmjenom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. S obzirom da se isti može mijenjati, no pazeći pritom na poštivanje propisanih kumulativnih odredbi, segmentu izmjena u predviđenim aktivnostima svakako treba posvetiti potrebnu pažnju. Bilo da se radi o promjenama u budžetu, trajanju aktivnosti i/ili cjelokupnog projekta, izmjenama zadanih aktivnosti ili izmjenama u pokazateljima koje projekt mora postići, svakoj promjeni se prije svega individualno pristupa, osiguravajući pritom da promjena nikako ne dovodi u pitanje rezultate evaluacije projektnog prijedloga. Kod pristupanja izmjenama ugovora vrlo je važna pravovremena komunikacija nositelja projekta kojom je moguće prevenirati eventualne neželjene posljedice.

Može se sa sigurnošću zaključiti kako priprema i provedba projekta nije jednostavan proces, već aktivnost koja sa sobom donosi mnoge izazove i na strani nositelja projekta i na strani institucija koje u tome sudjeluju. Međutim, zajedničkim pristupom, razmjenom mišljenja među svim sudionicima procesa i, na kraju, zajedničkim ciljem, mogu se ostvariti i ostvaruju se željeni rezultati.

Kako bismo pomogli našim korisnicima da što jednostavnije i ispravno provode svoje projekte, izradili smo i e-brošuru Korak po korak koju možete pogledati i preuzeti ovdje.

Foto: Google Images

Skip to content