Izrada karata opasnosti od poplava i rizika od poplava

Svrha ovog projekta je provođenje odredbi EU Direktive o poplavama i, u tu svrhu, priprema karata opasnosti od poplava i rizika od poplava u Republici Hrvatskoj.

Ovaj Twinning projekt usredotočit će se na drugu fazu Direktive o poplavama te će pomoći u pripremi karata opasnosti od poplava i rizika od poplava za odabrana pilot poručja, izradi priručnika i jačanju kapaciteta nadležnih institucija. Rezultati ovog projekta bit će od velike pomoći hrvatskim stručnjacima u nadolazećoj trećoj fazi Direktive o poplavama – izradi planova upravljanja rizicima od poplava.

Cilj projekta: Podrška Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskim vodama u daljnjem usklađivanju i provedbi zakonodavstva Europske unije u sektoru voda, pogotovo Direktive o procjeni i upravljanju rizicima od poplava (2007/60/EC). Projekt se provodi kroz jedan twinning ugovor.

Skip to content