Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova za prevenciju kriminaliteta

Očekivani rezultati ovog projekta su:

  • izrada preporuka za poboljšanje sustava prevencije kriminaliteta temeljenog na analizi postojeće organizacijske strukture i prakse na području prevencije kriminaliteta u Ministarstvu unutarnjih poslova,
  • izrada priručnika za provedbu aktivnosti, programa i projekata na području prevencije kriminaliteta,
  • izrada prijedloga programa izobrazbe za policijske službenike, uključujući radne materijale, koji će se implementirati u programe izobrazbe Policijske akademije
  • jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova na području prevencije kriminaliteta kroz ciljanu edukaciju policijskih službenika i predavača na Policijskoj akademiji
Skip to content