Jačanje znanja za Ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM)

Svrha projekta bila je podržati hrvatske ustanove u provedbi stručnog rada vezano za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) s ciljem osiguranja učinkovitije provedbe postojećeg pravnog okvira (Direktiva o staništima) u skladu s najboljim EU praksama.

Republika Hrvatska kao članica Europske unije mora nastaviti s poduzimanjem mjera koje osiguravaju učinkovitu provedbu okolišne pravne stečevine Europske unije.

Jedna od odredbi EU režima za zaštitu prirode odnosi se na uspostavu mreže zaštićenih područja, mreža Natura 2000. Planovi ili projekti koji mogu imati štetan utjecaj na Natura 2000 područja podliježu procjeni mogućih utjecaja na ta područja. Planovi ili projekti mogu biti odobreni samo pod uvjetom da neće imati značajne negativne utjecaje na Natura 2000 područja.

 Vrijednost projekta je 188.889 EURA. Projekt financira Europska unija u okviru IPA programa i sufinancira Republika Hrvatska. Provedba projekta trajala je šest mjeseci.

U okviru projekta ostvareni su sljedeći rezultati:

  •   tehnički priručnik za prethodnu ocjenu i OPEM (ocjena, glavna ocjena, imperativni razlozi prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijske mjere)
  •   tri stručne smjernice u cilju unaprjeđenja OPEM-a. Stručne smjernice su izrađene za izabrane tipične vrste projekata (male hidroelektrane, upravljanje rijekama, cestovna           infrastruktura)
  •   kroz ciljani program obuke proveden u pet regionalnih radionica u Rijeci, Šibeniku, Osijeku, Varaždinu i Zagrebu ojačani provedbeni kapaciteti HAOP-a i ostalih korisnika projekta za provedbu OPEM-a. Uz ove radionice održan je program za trenere i program jačanja kapaciteta kroz zajednički rad stranih i domaćih stručnjaka
  •   provedbeni kapaciteti svih korisnika projekta unaprjeđeni i korisnici projekta upoznati s najboljim EU praksama u području OPEM-a.
Skip to content