Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice SAFU-a

Upravno vijeće Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja  za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Na navedeno radno mjesto možete se prijaviti ovdje.

Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije možete pogledati ovdje.

Ravnatelja/icu imenuje Vlada Republike Hrvatske po prijedlogu ministra nadležnog za regionalni razvoj i fondove Europske unije nakon provedenog javnog natječaja na vrijeme od 4 godine. Rješenje Vlade Republike Hrvatske o imenovanju ravnatelja/ice Agencije ujedno predstavlja i odluku o odabiru ravnatelja/ice Agencije.

Uz prijavu potrebno je priložiti:

  1. životopis na hrvatskom jeziku s jasnim navođenjem istaknutih rezultata u području rada značajnom za rad Agencije (istaknuti rezultati u području rada na EU programima pomoći, EU integracijskom procesu, programima financiranim od strane međunarodnih financijskih institucija, sustavu javne nabave i/ili javnih financija i sl.);
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome), osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj;
  3. dokaz o znanju engleskog jezika  (svjedodžba, indeks, potvrda o završenom tečaju u verificiranoj ustanova i sl.); kandidati natječaja koji su strani državljani, uz prijavu su obvezni priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) od strane verificirane ustanove;
  4. elektronički zapis o radnom pravnom statusu (preslika potvrde ili elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)) ne stariji od mjesec dana) ili drugi odgovarajući dokaz (npr. dokaz o inozemnom stažu);
  5. dokaz o radnom iskustvu (preslika potvrde bivšeg poslodavca s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao/la navedene poslove; ili preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu  ili dokumenti kojima se  dokazuje rad u područjima navedenim pod točkom I. ili  u kojima se navode  istaknuti rezultati rada  u područjima navedenim pod točkom I. ili drugi jednakovrijedan dokument);
  6. dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice, a ako kandidat nema ni jednu od navedenih isprava, kao dokaz može priložiti presliku domovnice ili jednakovrijedan dokument kojim se dokazuje državljanstvo jedne od država članica EU);
  7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana).

Kandidati su u prijavi dužni navesti svoju e-mail adresu i kontakt broj telefona.

Prijave se mogu podnijeti  isključivo putem internetskih stranica SAFU-a (https://safu.talentlyft.com/p/otvoreni-natjecaji), u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama do 23:59 sati (po srednjeeuropskom vremenu) posljednjeg dana roka za prijavu (6. travnja 2023. godine do 23:59 sati).

Agencija neće razmatrati elektroničke prijave zaprimljene nakon navedenog roka za prijavu. Podnositeljima prijava savjetuje se da ne čekaju zadnji dan za slanje prijave jer opterećenost internetske mreže ili kvar internetske veze može prouzročiti probleme pri slanju. Agencija nije odgovorna za kašnjenja uzrokovana tim poteškoćama. Kandidat će dobiti automatski odgovor da je prijava zaprimljena.

Radno iskustvo iz točke I. natječaja odnosi se na odgovarajuće radno iskustvo stečeno nakon stjecanja stručne spreme koja je uvjet iz točke I. natječaja.

Kandidati/ kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete navedene u točki I. predmetne odluke bit će pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata rada u području značajnom za rad Agencije.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21)  dalje u tekstu: Zakon, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se i na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

O mjestu i vremenu održavanja razgovora (intervjua) kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni putem elektroničke pošte od strane Ureda za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Razgovor (intervju) s kandidatima provode predsjednik i članovi Upravnog vijeća Agencije.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenja prijave.

Kandidati su dužni pratiti sve relevantne informacije i obavijesti vezane uz tijek natječaja koje će se objavljivati na internetskoj stranici karijera Agencije (https://safu.talentlyft.com/p/otvoreni-natjecaji).

Sva eventualna pitanja kandidati mogu uputiti slanjem upita isključivo na adresu elektroničke pošte .

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Agencija sa sjedištem na adresi Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb, OIB 11548277852, prethodno navedene osobne podatke obrađuje u svrhu provedbe javnog natječaja za zapošljavanje, odnosno u svrhu pregleda zaprimljenih prijava i odabira kandidata s kojima će se zasnovati radnopravni odnos.

Predmetna obrada osobnih podataka je nužna kako bi Agencija izvršila svoje pravne obveze u skladu s pravilima i propisima kojima je uređeno zasnivanje radnopravnih odnosa u javnim ustanovama, odnosno u javno pravnim tijelima.

Također, u svrhu osiguranja transparentnosti javnog natječaja, odnosno postupka odabira kandidata, ime, prezime te struka odabranog kandidata objavit će se na internetskim stranicama karijera Agencije.

Osobni podaci kandidata koji bude odabran temeljem provedenog javnog natječaja, odnosno postupka odabira obrađuju se u svrhu zasnivanja radnopravnog odnosa. Predmetna obrade osobnih podataka je nužna kako bi se sklopio ugovor o radu.

Više informacija o tome kako Agencija prikuplja, obrađuje i štiti osobne podatke te koja prava možete ostvariti u odnosu na obradu Vaših osobnih podataka (na primjer, pravo na pristup, pravo na ispravak i slično), možete saznati na način da se obratite, odnosno pošaljete upit na sljedeću adresu elektroničke pošte:  ili da pošaljete pismeno na sljedeću adresu: Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb.

Skip to content