Natječaj za zapošljavanje, srpanj 2017. – objavljena literatura za sva radna mjesta

A)  Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje stručnog znanja za radna mjesta u Uredu za provedbu pretpristupnih programa i projekata i ESI fondova (iz područja socijalne i zdravstvene infrastrukture), Uredu za provedbu ESI fondova (iz područja znanosti i inovacija, informacijske i komunikacijske tehnologije, poslovne konkurentnosti, zaštite okoliša, obrazovanja i tehničke pomoći), Ured za ugovaranje, Uredu za prethodnu provjeru postupaka nabave i odabira projekata i Uredu za financije i računovodstvo (točke natječaja 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16.):

1. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016) isključujući dijelove:

  • Dio 3. – Sklapanje ugovora o javnoj nabavi za sektorske naručitelje
  • Dio 4. – Pravna zaštita
  • Dio 5. – Politika javne nabave
  • Dio 6.  – Prekršajne  odredbe
  • Dio 7. – Prijelazne  i završne odredbe
  • Prilozi

   http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=3414

2. Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava – Prilog 1

3. Tijela u sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova – Prilog 2

4. SAFU: https://www.safu.hr/hr/o-safu

B)  Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje stručnog znanja za radna mjesta u Uredu za provedbu infrastrukturnih projekata, Službi za infrastrukture i građevinske radove (točke natječaja 1., 2. i 3.):

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) – http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=3715

2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, NN 65/17) – https://www.zakon.hr/z/689/Zakon-o-prostornom-ure%C4%91enju

3. Pravilnik o načinu provedbe stručnog načina građena, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, NN 107/15, NN 20/17) – http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=3715

4. SAFU: https://www.safu.hr/hr/o-safu

C)    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje stručnog znanja za radno mjesto u Službi za  pravne poslove (točka natječaja 4.):

1. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016) – samo dijelovi:

  • Dio 1. – Opće odredbe
  • Dio 4. – Pravna zaštita 

   http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=3414

2. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, NN 41/08, NN 125/11, NN 78/15) – http://www.zakon.hr/z/75/Zakon-o-obveznim-odnosima 

3. Upravljanje nepravilnostima – https://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Upravljanje_nepravilnostima.pdf 

4. SAFU: https://www.safu.hr/hr/o-safu

D)  Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje stručnog znanja za radna mjesta u Uredu za zajedničke poslove, Službi za financijske poslove (točke natječaja 17. i 18.):

1. Zakon o proračunu (NN 87/08, NN 136/12, NN 15/15) – https://www.zakon.hr/z/283/Zakon-o-prora%C4%8Dunu

2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14) – http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_124_2374.html

3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 115/15) – http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_115_2198.html

4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 87/16) – http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_09_87_1886.html

5. Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava – Prilog 1

6. SAFU: https://www.safu.hr/hr/o-safu

E)  Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje stručnog znanja za radno mjesto u Službi za unutarnju reviziju (točka 5.):

1. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15) – https://www.zakon.hr/z/806/Zakon-o-sustavu-unutarnjih-kontrola-u-javnom-sektoru

2. Pravilnik o unutarnjoj reviji u javnom sektoru (NN 42/2016) – http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_05_42_1092.html

3. Tijela u sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova – Prilog 2

4. SAFU: https://www.safu.hr/hr/o-safu

 

Skip to content