Obnova palače Moise na otoku Cresu

Palača Moise je registrirano kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-3957. U cilju obnove palače te dugoročne održivosti gospodarenja tom kulturnom vrijednošću povezali su se Grad Cres, kao vlasnik palače, i Sveučilište u Rijeci, kao nositelj edukacijskih i znanstvenih sadržaja u Palači Moise. 

Ukupni trošak projekta iznosi 4.150.000 EUR, od čega su 3.527.500 eura (85% iznosa) sredstva Europske unije, a preostalih 15% odnosi se na nacionalno sufinanciranje Ministarstva kulture uz udio Grada Cresa. Projektom je predviđena obnova palače te opremanje dijelova palače koji će se koristiti u edukativne svrhe. Nakon temeljite obnove i nužnih rekonstrukcija, u palaču će se smjestiti Centar za cjeloživotno učenje te Centar humanističkih i društvenih znanosti čija djelatnost će podupirati aktivnosti na razini cijelog Sveučilišta u Rijeci.

U većem dijelu palače planirani su prostori koji će se koristiti u edukativne svrhe (predavaonice, učionice, knjižnica i kongresna dvorana), popratni prostori (dormitorij za smještaj polaznika seminara, radionica i drugih događanja te apartmani za predavače), kao i prostori komercijalne prirode (restoran, kafić, knjižara, izložbeni prostor). Planirana namjena, osim edukativne dimenzije, imat će utjecaj i na kulturni, društveni te gospodarski razvoj Grad Cresa, otoka i regije.

Nakon završetka natječaja i procedure javne nabave u listopadu 2015. su potpisani ugovori za izvođenje radova (ING-GRAD d.o.o.) i za stručni nadzor radova (INVESTINŽENJERING d.o.o.). U sklopu navedenog projekta palača Moise će se i opremiti.

Skip to content