Održano je svečano otvaranje IPA 2007 twinning projekta „Jačanje međuagencijske suradnje u borbi protiv korupcije – podrška sektoru za suzbijanje korupcije Ministarstva Pravosuđa“

Sukladno Nacionalnom programu Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji, u sklopu ključnih prioriteta vezanih za pravosuđe, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske obvezalo se na jačanje institucionalnog okvira za međuagencijsku suradnju u borbi protiv korupcije. Kao prioritetne ciljeve u realizaciji Strategije za suzbijanje korupcije te pratećeg Akcijskog plana važno je istaknuti:

— unaprjeđivanje pravnog i institucionalnog okvira za učinkovito i  sustavno suzbijanje korupcije

— stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama

— podizanje razine učinkovitosti otkrivanja i kaznenog progona korupcijskih kaznenih djela

— jačanje međunarodne suradnje u borbi protiv korupcije i

— jačanje svijesti o štetnosti korupcije.

Ovim će se projektom izravno doprinijeti jačanju vladavine prava u Republici Hrvatskoj kroz učinkovitiju provedbu Nacionalne Strategije za suzbijanje korupcije. Štoviše, cilj je projekta jačanje institucionalnog kapaciteta Sektora za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa kao ključnog dionika za koordinaciju i mehanizme suradnje između relevantnih institucija u borbi protiv korupcije međuagencijskom suradnjom na nacionalnoj i lokalnoj razini kao konačnim rezultatom.

U svrhu jačanja međuagencijske suradnje na području suzbijanja korupcije, sukladno radnom planu projekta,  predviđeno je održavanje seminara i radionica namijenjenih zaposlenicima u tijelima državne vlasti koji se u okviru svojih radnih zadataka bave suzbijanjem korupcije.

Ciljevi projekta su: 

— jačanje Sektora za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa

— jačanje institucionalnog okvira za sprječavanje korupcije

— jačanje profesionalne etike u državnoj i lokalnoj upravi i pravosudnim tijelima (jačanje individualnog integriteta zaposlenika)

— uspostavljanje  međuagencijske suradnje kroz institucionalnu komunikaciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content