Potpisani svi ugovori planirani u okviru IPA 2008 programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja

Programom je predviđena provedba sljedeća dva projekta:

1.      Jačanje administrativnog kapaciteta Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost

Zavod ima funkciju regulatornog tijela nadležnog za nuklearnu sigurnost i zaštitu u Hrvatskoj. Cilj ovog projekta je ojačati tehničke kapacitete Zavoda na području kontrole nuklearnih materijala, postupanja s radioaktivnim materijalom i dekomisije nuklearnih elektrana. Navedeni projekt će, između ostalog, doprinijeti ispunjavanju zahtjeva IAEA-a i EURATOM-a, te rješavanju važnih pitanja dekomisije elektrana, postupanje s nastalim radioaktivnim otpadom i pitanja zaštite od zračenja. Projekt se provodi kroz jedan ugovor u uslugama potpisan s tvrtkom INKO Svetovanje d.o.o. iz Slovenije u konzorciju s tvrtkom ENCONET d.o.o. iz Hrvatske i Corporate Risk Associates Limited iz Velike Britanije.

2.      Zaštita od zračenja prilikom medicinskog ozračivanja

Cilj projekta je stvaranje preduvjeta čiji će konačan rezultat biti smanjenje izloženosti pacijenata i radnika ionizirajućem zračenju u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj. Ovaj projekt poglavito obuhvaća izradu programa za osiguranje kvalitete, kako kroz kontrolu kvalitete opreme tako i kroz kontrolu ozračenja pacijenata te uspostavljanje pisanih protokola za svaku vrstu opreme koja proizvodi ionizirajuće zračenje.

Kroz projekt će biti nabavljena medicinska oprema u vrijednosti od 316.190,38 eura (IPA udio: 237.142,78 eura), koja će biti raspoređena u 13 zdravstvenih ustanova diljem Republike Hrvatske – u Splitu, Osijeku, Rijeci, Zagrebu, Varaždinu, Gospiću, Dubrovniku, Puli i Karlovcu. Projektom je također predviđena provedba informativne kampanja s ciljem jačanja javne svijesti o izloženosti medicinskom zračenju. Projekt se provodi kroz dva ugovora o nabavi opreme potpisana s tvrtkama Mini Major d.o.o. i Iceberg International Trading d.o.o iz Hrvatske, te jedan ugovor o pružanju usluga potpisan s tvrtkom Lokmis iz Litve.

Navedeni projekti predstavljaju kontinuitet hrvatske države u usvajanju visokih standarda i najbolje prakse Europske unije na području nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja.

 Kao takvi čine sastavni dio Višekorisničkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru IPA komponente »Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija« za 2008. godinu, namijenjen financiranju ovakve vrste projekata na području šire regije – Hrvatske, Turske, Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Kosova.

Skip to content