1.1. Prijava nepravilnosti vezanih za EU fondove

U sklopu provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije, jedan od postavljenih ciljeva je osigurati djelotvornu unutarnju i vanjsku komunikaciju vezano uz mehanizme sprečavanja i prijavljivanja nepravilnosti i prijevara.

Prijavljivanje počinjenih nepravilnosti i/ili prijevara  te sumnje na počinjenje istih može biti osobno (imenom i prezimenom) ili uz traženje zadržavanja anonimnosti.

Svaka počinjena nepravilnost i/ili prijevara, te sumnja na počinjenje istih, moraju se prijaviti, bez obzira na veličinu i značaj nepravilnosti i /ili prijevare, i bez obzira jesu li iste počinjene namjerno ili iz nehata.

Gdje prijaviti nepravilnost?

Sumnje na počinjenu nepravilnost i/ili prijevaru u upravljanju i provedbi, odnosno nepravilnosti i/ili prijevare u korištenju EU sredstava mogu se prijaviti na:

– adresu elektroničke pošte:
– poštom na adresu:
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)
Ulica grada Vukovara 284 (objekt C)
10 000 Zagreb
– kontaktom na tel: +385 1 6042 400; fax:+385 1 6042 599

Počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na počinjenje istih može se također prijaviti i na adresu elektorničke pošte Službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara – pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske: 

ili Europskom uredu za borbu protiv prijevara – OLAF: Prijavite prijevaru (europa.eu)

1.2. Zaštita prijavitelja nepravilnosti (povjerljiva osoba)

Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj: 17/19, dalje u tekstu: Zakon) uređeno je prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i Pravilniku o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti  i imenovanju povjerljive osobe Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije dužna je imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i njezinu zamjenu.

Sukladno navedenom, SAFU je donio odluku kojom je kao povjerljiva osoba imenovana:

MARINA KIŠUR, voditeljica Odjela I, Služba II, u Uredu za kontrolu provedbe projekata I Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije  – povjerljiva osoba

Istom odlukom kao zamjena povjerljive osobe imenovana je:

KATARINA LEOVAC, voditeljica Služba II u Uredu za kontrolu provedbe projekata I Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske– zamjenica povjerljive osobe

U smislu Zakona, nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova kod poslodavca.

Prijavu nepravilnosti, temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti kao i Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti  i imenovanju povjerljive osobe SAFU-a, možete podnijeti povjerljivoj osobi:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

„Ne otvaraj- za povjerljivu osobu“

Ulica grada Vukovara 284 (objekt C), 10 000 Zagreb

Prijava nepravilnosti mora sadržavati podatke propisane Pravilnikom, a sve u skladu sa Zakonom.

Nadalje, a kako je definirano i samim Pravilnikom u čl. 5, ako se radi o nepravilnostima čije rješavanje je povjereno SAFU kao Posredničkom tijelu razine 2, iste će se rješavati sukladno odredbama Zajedničkih nacionalnih pravila i Priručnika o postupanju SAFU-a, a na način kako je ranije opisano u tekstu, odnosno koja nepravilnost se prijavljuje na adresu elektroničke pošte: .

Skip to content