Uputa za dostavu DoN na ex-ante pregled prije sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, za nabave koje se namjeravaju financirati u sklopu projekta iz ESI fondova 2014. – 2020.

Temeljem Odluke Vlade RH (u daljnjem tekstu: Odluka) o obvezi provedbe prethodne (u daljnjem tekstu: ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. -2020. svim naručiteljima i potencijalnim naručiteljima daje se uputa za dostavu dokumentacije o nabavi (dalje: DoN) na ex-ante kontrolu.

Posredničko tijelo razine 1 (dalje: PT 1) u kontekstu primjene Odluke upoznati će prijavitelja sa sadržajem odluke te njegovom obvezom da se dokumentacija o nabavi dostavlja na provjeru nadležnom Posredničkom tijelu razine 2 (u daljnjem tekstu: PT2).

PT 1 o navedenoj odluci obavještava prijavitelje za koje je unaprijed poznato da će sudjelovati u postupku dodjele (unaprijed određeni prijavitelji u ograničenim pozivima na dodjelu bespovratnih sredstava i izravnim dodjelama).

U odnosu na sve ostale prijavitelje, informacija o tome da se dokumentacija o nabavi dostavlja nadležnom PT 2 biti će objavljena na stranicama strukturnifondovi.hr, a ta se informacija uvrštava i u poziv na dodjelu bespovratnih sredstava, prilikom njegova pripremanja.

1. Javni i sektorski naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN 2016), koji namjeravaju financirati projekte iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava koji su objavljeni ili koji se namjeravaju objaviti (u daljnjem tekstu: prijavitelji) obvezni su dostavljati nadležnom PT2, DoN na prethodnu (ex-ante) provjeru.

2. Prethodna (ex-ante) provjera provodi se u odnosu na postupke javnih nabava koji se planiraju provoditi prije sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a s obzirom na procijenjenu vrijednost nabave bez poreza na dodanu vrijednost i to:

– na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti iznad (i uključujući) 5 milijuna kuna

– na nabavu radova procijenjene vrijednosti iznad (i uključujući) 15 milijuna kuna

3. Prethodna (ex-ante) provjera dokumentacije o nabavi provodi se prije pokretanja postupka javne nabave. Postupak javne nabave ne smije biti pokrenut prije zaprimanja preporuka nadležnog tijela koje je provelo prethodnu (ex-ante) provjeru dokumentacije o nabavi.

Isto tako, ovim putem podsjeća se naručitelje i na čl. 6 Odluke (Propuštanje postupanja u skladu s ovom Odlukom ima za posljedicu nemogućnost sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranja projekta iz europskih strukturnih i investicijskih fondova te stavljanje izvan snage donesenih odluka o financiranju).

 4. Naručitelji su obvezni dostaviti DoN na prethodnu (ex-ante) provjeru nadležnom Posredničkom tijelu razine 2.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti nadležnom PT2:      

1. Preliminarni projektni plan nabave (u daljnjem tekstu: PPN)

2. Dokumentaciju o nabavi

3. Nacrt Izvješća o prethodnom savjetovanje s zainteresiranim GS s prihvaćenim    i neprihvaćenim primjedbama, ukoliko je primjenjivo (ovisno o predmetu nabave i/ili procijenjenoj vrijednosti sukladno čl. 198. st. 3. ZJN 2016).

5. PT2 će provjeriti da li je dostavljena kompletna dokumentacija na ex-ante pregled (vidjeti točku 4). Ukoliko neki od navedenih dokumenata nedostaje ili je nepotpun, PT2 će o tome obavijestiti naručitelja u što skorijem roku te popisati dokumentaciju koju je potrebno dostaviti kako bi PT2 mogao započeti s pregledom PPN i/ili ex-ante pregleda DoN.

6. Po dostavi kompletne dokumentacije na ex-ante pregled te po dovršetku pregleda Projektnog plana nabave, PT2 će započeti ex-ante pregled DoN-a. Ako će, nastavno na pregled plana nabave, PT2 dostaviti naručitelju komentare vezano za objedinjavanje planiranih postupaka nabave, pri čemu te nabave uključuju i postupak nabave za koji je dokumentacija dostavljena na ex-ante,  ex-ante pregled DoN-a će započeti nakon očitovanja naručitelja.

 7. PT2 će po dovršetku ex-ante pregleda, dostaviti Naručitelju ex-ante preporuke za doradu dokumentacije o nabavi te time završava postupak ex-ante pregleda dokumentacije.

Dokumentacija o nabavi u sklopu ex-ante procedure provjerava se samo jedanput te se ista neće dodatno provjeravati. Naručitelji ne trebaju nadležnom PT2 dostavljati prepravljane verzije DoN, koje su već jednom bile na ex-ante pregledu.

Također, molimo imati na umu da su dostavljene preporuke savjetodavne naravi te ne utječu na činjenicu da odgovornost za provođenje postupka nabave leži na Naručitelju. Iste su dane u svrhu sprječavanja najčešćih pogrešaka i nastanka nepravilnosti koje se pojavljuju tijekom pripreme dokumentacije o nabavi i provođenja samog postupka nabave.

Nadalje, ne/usvajanje dostavljenih preporuka te sve eventualne posljedice istog na provedbu postupka nabave nisu od utjecaja na činjenicu da je prilikom ex-post kontrole provedenog postupka nabave moguće naknadno utvrđenje odstupanja od propisanih procedura te povreda pravila istih s posljedicom neprihvatljivosti vezanih troškova.

8. Svrha Odluke o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava je preventivno djelovati i već u prvim nabavama koje se provode prije sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava uputiti naručitelje na potencijalne nedostatke u dokumentaciji o nabavi, a koji mogu utjecati na prihvatljivost izdataka, te na opisani način dati preporuke prijaviteljima za daljnje postupanje.

9. Odluka se primjenjuje na postupke nabave koji su započeli nakon njezina stupanja na snagu. Odlukom nije propisan retroaktivni učinak na postupke nabave koji su započeli prije njezina stupanja na snagu. 

10. SAFU kao tijelo nadležno za postupke dodjele bespovratnih sredstava će okolnost da li je poštovana obveza dostave dokumentacije o nabavi na ex ante pregled iz točke II. Odluke za nabave koje su prijavljene u proračunu projektnog prijedloga zaprimljenog na objavljeni poziv provjeravati sukladno Uputama za prijavitelje na način i tamo gdje je takva obaveza propisana. U slučaju kad takva obaveza nije izrijekom propisana u Uputama za prijavitelje, SAFU će direktnom primjenom Odluke isto provjeriti najkasnije prije sklapanja pojedinog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

11. Ako naručitelji temeljem Odluke utvrde da je SAFU nadležni PT2 te da su ostvareni uvjeti iz točaka 1., 2., 3. i 9. ove Upute, tada dokumentaciju navedenu u točki 4. dostavljaju na:
.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_09_87_1709.html

 

Skip to content