Zaštita od zračenja prilikom medicinskog ozračivanja

Projekt čine dvije komponente – nabavka opreme i tehnička pomoć.

Oprema koja je u sklopu projekta nabavljena namijenjena je za provjeru kvalitete rendgenskih uređaja koji se koriste za dijagnostičke preglede i intervencijske postupke.

U sklopu komponente tehničke pomoći ostvareni su sljedeći rezultati:

–        izrađeni su protokoli prema kojima se rade mjerenja u sklopu provjere kvalitete rendgenskih uređaja (a provode ih inženjeri medicinske radiologije i medicinski fizičari);

–        održani su tečajevi za inženjere medicinske radiologije i medicinske fizičare u sklopu kojih su osposobljeni za provedbu provjere kvalitete rendgenskih uređaja;

–        prikupljeni su i analizirani podaci potrebni za proračun doze pacijenta, izrađene su metodologije za procjenu doze pacijenta te metodologija za procjenu doprinosa medicinskog ozračenja ozračenju populacije;

–        održane su radionice za liječnike koji pacijente upućuju na dijagnostičke preglede i intervencijske postupke koji se provode uporabom rendgenskih uređaja te liječnika koji te preglede i postupke odobravaju i provode s ciljem jačanja svijesti o potrebi zaštite pacijenta tijekom medicinskog ozračivanja, s naglaskom na zaštitu trudnica i djece;

–        za pacijente su izrađene brošure i posteri koji sadrže osnovne informacije o ionizirajućem zračenju, pojedinim pregledima i postupcima s rendgenskim uređajima, s posebnim naglaskom na zaštitu trudnica i djece;

–        provedeno je poredbeno ispitivanje (interkomparacija) među ovlaštenim stručnim tehničkim servisima koji provode mjerenje osobnog ozračenja.

Rezultati ostvareni u okviru ovog projekta uvelike će pridonijeti kvaliteti zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama u kojima se provode dijagnostički pregledi i intervencijski postupci uporabom rendgenskih uređaja.

Skip to content