• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

19.3.2019. - Projekti / Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Arheološki park Vučedol

Opis projekta: Cilj ovog projekta je značajno doprinijeti gospodarskoj revitalizaciji i razvoju grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske županije i šire regije izgradnjom i uređenjem Arheološkog parka Vučedol kroz unapređenje kulturne (arheološke) i turističke infrastrukture i ponude, komunalne infrastrukture, promociju turizma, razvoj poduzetništva i ruralnog prostora, korištenjem novih tehnologija i kreativnih ideja pri obrazovanju, prezentaciji i promociji jedinstvene kulture i povijesne baštine na prostoru parka. Arheološki park Vučedol bit će centralna točka kulturnoturističke ponude Vukovara, a dugoročno će doprinijeti poboljšanju opće društveno-gospodarske situacije u regiji. Glavna svrha projekta je sam razvoj turističkog potencijala i, posljedično, turističke aktivnosti kroz ulaganje u kulturnu baštinu koje će dovesti do direktnog povećanja broja posjetitelja. Dugoročno, projekt će ostvariti dodatne gospodarske i društvene učinke stvaranjem novih radnih mjesta – direktnim zapošljavanjem u sklopu projekta, te indirektno kao posljedica razvoja turističkog sektora u Vukovarsko-srijemskoj županiji i gradu Vukovaru.

Fotografija: Muzej Vučedolske kulture

Skip to content