Opremanje dnevnih bolnica i dnevne kirurgije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana

Opis projekta: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana zbog neadekvatno opremljenih dnevnih bolnica i dnevne kirurgije ne može primiti dovoljno pacijenata kroz dnevni boravak u bolnici. Ovim projektom dnevne bolnice će se opremiti suvremenom opremom i omogućiti pružanje novih usluga čime će se stvoriti uvjeti za primanje dovoljnog broja dnevnih pacijenata, što će pridonijeti smanjenju broja prijema pacijenata na akutne bolničke odjele za najmanje 10,01%.

Institucionalna održivost projektnih aktivnosti prikazuje se kroz iskorištavanje novih kapaciteta dobivenih novom opremom u dnevnim bolnicama i dnevnoj kirurgiji što će omogućiti rasterećenje akutnih bolničkih odjela, povećanje broja dnevnih pacijenata te će proširiti broj i kvalitetu usluga koje se pružaju kroz dnevne bolnice i dnevnu kirurgiju.

Skip to content