Unaprjeđenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split

Opis projekta: U okviru projekta ulagat će se sredstva za realizaciju projekta nadogradnje i adaptacije sjevernog krila Klinike za onkologiju i radioterapiju, adaptacije 1. kata stacionara u koji se smještaju Trauma I, Odjel za ortopediju, 4 operacijske dvorane za dnevnu krirugiju, prostor za buđenje i jedinica intenzivnog liječenja te adaptacije prizemlja starog stacionara u koji se smješta Odjel za dnevnu kirurgiju. Projektom će se opremiti ukupno 25 dnevnih bolnica i jedinica dnevne kirurgije KBC Split što će u konačnosti značajno doprinijeti postizanju svih ključnih pokazatelja, a primarno smanjenju postotka akutnih pacijenata te istovremeno povećanju broja pacijenata u dnevnim bolnicama i kirurgijama.

Fotografija: Klinički bolnički centar Split

Skip to content