Jačanje hrvatske administracije nadležne za strukturnu politiku i državne potpore u ribarstvu

Republika Hrvatska uložila je velike napore u pripremne aktivnosti za provedbu i korištenje Europskog fonda za ribarstvo nakon pristupanja Europskoj uniji. Najvažniji koraci u ovom procesu se odnose na izradu strateških osnovi – Nacionalnog strateškog plana za ribarstvo i Operativnog programa.

Sadašnje stanje u tom pogledu je da je NSP finaliziran i u procesu komentiranja sa dionicima sektora, dok je proces izrade Operativnog programa u tijeku. Oba dokumenta bi trebala biti spremna za službenog podnošenja službama Europske komisije odmah nakon pristupanja. Osim toga, važna komponenta procesa pripreme odnosi se na uspostavu adekvatne institucionalne i administrativne osnove za provedbu EFF gdje hrvatska administracija poduzima potrebne aktivnosti s ciljem da pripremi potpuno funkcionalni sustav do trenutka pristupanja.

Izravni korisnici projekta su organizacijske jedinice unutar Ministarstva poljoprivrede na razini Uprave za ribarstvo i Samostalne službe za akreditiranje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i certificiranje programa podrške u ribarstvu.

Ovaj projekt vrijedan 0,65 € milijuna se provodi kroz institucionalnu suradnju između korisnika projekta koji je uprava Republike Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za ribarstvo i uprave Kraljevine Španjolske, Empresa de Transformación AGRARIA (TRAGSA, sA) u suradnji s FIIAPP-om.

Provedba projekta započela je u listopadu 2012 i trajat će do siječnja 2014.

Skip to content