Jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša i drugih nadležnih državnih tijela i institucija

Svrha projekta je podrška Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u jačanju kapaciteta inspektora zaštite okoliša za provedbu inspekcijskih nadzora sukladno Direktivi 2010/75/EC o industrijskim onečišćenjima i zajedno s ključnim dionicima jačanje kapaciteta za suzbijanje djela protiv okoliša. Republika Hrvatska kao država članica mora osigurati učinkovitu provedbu EU pravne stečevine. U tom kontekstu hrvatski stručnjaci zajedno s međunarodnim stručnjacima (npr. Austrija, Belgija) će raditi na uspostavi kapaciteta za učinkovitu provedbu relevantnih propisa.

Tematski, projekt je podijeljen u dvije osnovne grupe aktivnosti.

U okviru prve grupe aktivnosti naglasak je stavljen na učinkovitu suradnju dionika u borbi za sprječavanje  djela protiv okoliša uključujući izradu preporuka i ciljanih programa obuke za inspektore zaštite okoliša i predstavnike relevantnih dionika.

U okviru druge grupe aktivnosti naglasak je stavljen na učinkovite inspekcijske nadzore zaštite okoliša od strane inspektora zaštite okoliša i drugih relevantnih dionika sukladno odredbama čl. 23. EU Direktive o industrijskim onečišćenjima.

Skip to content