Jačanje kapaciteta MUP-a u suzbijanju kibernetičkog kriminala

Svrha ovog 700 000 eura vrijednog projekta je pomoći Republici Hrvatskoj da ojača svoje administrativne kapacitete i uspostavi program obuke za provedbu stečevine EU u borbi protiv kibernetičkog kriminaliteta. Kroz uspostavu dugoročnog programa obuke i uvođenje novih kurikuluma cilj je osnažiti kapacitete MUP-a za učinkovitu borbu protiv kibernetičkog kriminala, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, u skladu s politikama i strategijama EU. Projekt bi, između ostalog, trebao rezultirati jačanjem aktivnosti Centra za forenzičke znanosti MUP-a kroz provedbu dugoročnog programa obuke, izraditi preporuke s ciljem poboljšanja sustava za borbu protiv kibernetičkog kriminala te predložiti novi organizacijski model Uprave kriminalističke policije i policijskih uprava u regijama. Sve ovo od velike je važnosti za Republiku Hrvatsku jer kribernetički kriminal predstavlja rastuću prijetnju za sigurnost i interese njezinih građana.

Više informacija na: http://www.mup.hr/194043.aspx

Skip to content