Održana svečanost zatvaranja projekta „Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj“

Nikica Hamer Vidmar, voditeljica Službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa govorila je o značaju supervizije i cjeloživotnog obrazovanja službenika za podršku žrtvama i svjedocima u svrhu razvoja njihovih kompetencija te sprečavanja sagorijevanja. Rezultate projekta predstavio je Matej Sakoman, Resisto d.o.o., voditelj projekta tvrtke Mapa znanja d.o.o. Svrha projekta bila je unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj kroz sustavnu edukaciju i osiguranje razvoja kompetencija i vještina službenika za podršku te podizanje svijesti javnosti putem promotivnih materijala o dostupnim pravima i načinima njihova ostvarenja, s posebnim naglaskom na žrtve i svjedoke.

Ciljevi ovog projekta bili su:

  • doprinijeti poboljšanju pravosudnog sustava Republike Hrvatske u području podrške žrtvama i svjedocima organiziranje supervizije i edukacija za službenike odjela za podršku žrtvama i svjedocima osnovane na županijskim sudovima u Osijeku, Rijeci, Sisku, Splitu, Vukovaru, Zadru i Zagrebu, kao i za službenike Službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa koji žrtvama i svjedocima pružaju podršku i informacije
  • informiranje javnosti i podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava, načinu ostvarenja njihovih prava i postojećem sustavu za podršku žrtvama i svjedocima izradom letaka za odjele za podršku žrtvama i svjedocima i brošure o pravima žrtava

U projekt je uloženo 74.000,00 eura. Ukupno trajanje projekta je 24 mjeseca, a projekt je vodila tvrtka Mapa znanja d.o.o.

U sklopu projekta održano je:

  • 36 supervizijskih sastanaka, po jedan ciklus sa svakom od 6 skupina supervizanata/službenika za podršku;
  • provedene se evaluacije supervizije i analiza potreba za dodatnim edukacijama;
  • provedene su dvije radionice za ukupno 30 sudionika;
  • održan je dvodnevni sastanak radne skupine za pripremu nacrta promotivnih materijala za podizanje javne svijesti;
  • izrađeno je 10.000 primjeraka brošure o pravima žrtava (od čega 8.000 primjeraka brošure na hrvatskom jeziku i 2.000 primjeraka brošure na engleskom jeziku) i 20.000 letaka odjela za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima
  • održana je završna konferencija u Zagrebu za 50 sudionika.
Skip to content