Potpisan ugovor Rehabilitacija željezničke pruge na dionici Vinkovci – Tovarnik – državna granica iz programa ISPA vrijedan 41.766.847,33 eura

Navedeni ugovor dio je Memoranduma o financiranju za Rehabilitaciju željezničke pruge na dionici Vinkovci – Tovarnik – državna granica potpisan u ukupnom iznosu od 75.761.000,00 eura. Europska komisija iz programa ISPA sufinancira projekt s iznosom od 28.789.000,00 eura (38%), dok se preostalih 46.972.000,00 eura osigurava državnim proračunom. Memorandum obuhvaća dva ugovora o izvođenju radova te jedan za pružanje usluga.
Cilj projekta je unaprijediti željezničku infrastrukturu i sigurnosni sustav na dionici Vinkovci-Tovarnik-državna granica, koji čini dio paneuropskog koridora X. Realizacijom projekta skratit će se vrijeme putovanja na toj dionici i povećati sigurnost prijevoza putnika, a time i neposredno pridonijeti konkurentnosti željezničkog prijevoza.
Dionica željezničke pruge Vinkovci-Tovarnik-državna granica sa Srbijom obuhvaćena ovim projektom nalazi se na dijelu X koridora transeuropske prometne mreže – od Salzburga do Soluna. Dionica na kojoj će biti obavljena obnova dužine je 33,5 kilometara. Provedbom projekta, doći će do povećanja brzine vlakova od današnjih 40 km/h do 160 km/h.
Projektom je predviđena modernizacija i obnova ratom oštećenog sustava signalizacije i kolosijeka te obnova i modernizacija postojećih uređaja kako bi se mogla postići navedena brzina vlakova. Nadalje, elektrifikacijom će biti izvršeno repozicioniranje kontaktne mreže duž čitave dionice do državne granice sa Srbijom i Crnom Gorom kako bi bila u skladu s modernizacijom kolosijeka i trasom. Radovima će biti obuhvaćeno i šest cestovno-željezničkih prijelaza, deset željezničkih stajališta, te modernizacija infrastrukture pružnih telefonskih uređaja.

Skip to content