Sustav za praćenje sudskih predmeta (eSpis) uveden na 33 općinska suda u RH

U sklopu projekta, osim uvođenja eSpisa na 33 preostala suda, izrađena je i u rad puštena web usluga e-Predmet (http://e-predmet.pravosudje.hr) koja omogućava besplatan i javni pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima svim strankama, punomoćnicima i drugim zainteresiranim osobama koje sudjeluju u sudskim postupcima. Pretragom po sudu i poslovnom broju predmeta, posjetitelju se omogućuje informiranje o tijeku i dinamici rješavanja predmeta u redovnom postupku i postupku po pravnom lijeku. Budući da sustav podatke o predmetima osvježava jednom dnevno, strankama se omogućuje gotovo trenutni uvid u status svog predmeta, a sudovi se time rasterećuju takvih upita te se njihovo vrijeme u većoj mjeri može posvetiti učinkovitijem rješavanju predmeta.

Projekt će dugoročno doprinijeti reformi hrvatskog pravosuđa kroz povećanje učinkovitosti i transparentnosti pravosudnog sustava. Sustav za upravljanje sudskim predmetima omogućit će trenutan uvid sudovima, ali i javnosti, u sudske predmete pritom uvažavajući zaštitu osobnih podataka svih sudionika. Omogućiti će se bolje upravljanje sudskim postupkom, brža razmjena podataka među sudovima i drugim tijelima javne uprave, kao i optimizacija troškova. Primjenom algoritma za automatsku dodjelu predmeta sucima, eSpis će polučiti antikorupcijski učinak te će povećati povjerenje građana u hrvatsko pravosuđe.

Skip to content